Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Άδειες Οδήγησης


Αίτηση για έκδοση νέας άδειας (λ.χ. λόγω απώλειας), ανανέωσης και έκδοσης νέας ή άλλης κατηγορίας άδειας οδήγησης πραγματοποιείται στον τόπο μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Απώλεια ή κλοπή άδειας οδήγησης

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής άδειας οδήγησης ενδιαφερόμενος πρέπει προσέλθει σε Προξενικό Γραφείο Ελληνικής Πρεσβείας Όσλο προσκομμίζοντας σχετική βεβαίωση νορβηγικών αστυνομικών αρχών για να δηλώσει την απώλεια εν συνεχεία το Προξενικό Γραφείο αποστέλλει δήλωση απώλειας ή κλοπής στο αρμόδιο Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης σε αντίστοιχη Ελληνική
Για μετατροπή άδειας οδήγησης που έχει χορηγηθεί από άλλο κράτος σε ελληνική, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και ειδικότερα η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις για μετατροπή άδειας οδήγησης σε αντίστοιχη Ελληνική

- Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
- Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάν.
- Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάν)
- Να έχει συμπληρώσει το απαιατούμενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.

Διαδικασία

- Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
- Η άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης, με μέριμνα της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
- Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν οι κατηγορίες της παλαιάς άδειας.
- Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης δεν είναι σε ισχύ πριν την εκτύπωση προηγείται η διαδικασία της ανανέωσης.

Για πρόσβαση στην Υπηρεσία Ενημέρωσης του Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.yme.gr

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 04 Σεπτέμβριος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση