Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

Πληρεξούσια

Οι Προξενικές Αρχές συντάσουν συμβολαιογραφικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων πληρεξουσίων, οποία δύναται να περιλαμβάνουν μία συγκεκριμένη εντολή, όπως αγορά, πώληση, αποδοχή κληρονομιάς δικαστική εκπροσώπηση κ.λ.π., ή να δίδουν εξουσιοδότηση για περισσότερες εντολές (ειδικό ή γενικό πληρεξούσιο).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εντολέας να διαθέτει αντίστοιχη δικαιοπρακτική ικανότητα λ.χ. θα πρέπει να είναι πνευματικά υγιής και ενήλικας (άνω των 18 ετών).
Για παροχή εντολής πληρεξουσίου απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του εντολέως ενώπιον του Προξενικού υπαλλήλου με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.

Για την υπογραφή του πληρεξουσίου απαιτούνται πλήρη στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή  διαβατηρίου του εντολοδόχου (το πρόσωπο, δηλαδή, προς το οποίο δίδεται η εντολή) τα οποία περιλαμβάνονται στο κείμενο του πληρεξουσίου.
Τα προξενικά τέλη για την σύνταξη του πληρεξουσίου ανέρχονται σε 50 Ευρώ ανά φύλλο για το πρωτότυπο, το οποίο τηρείται στο Αρχείο της Προξενικής Αρχής και 10 Ευρώ ανά φύλλο για το αντίγραφο, το οποίο χορηγείται στον ενδιαφερόμενο.

Για την σύνταξη Πληρεξουσίου απαιτούνται:
- Υποβολή αίτησης του εντολέα προς την Προξενική Αρχή (συμπληρώνεται επιτόπου)
- Διαβατήριο ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του εντολέα.
- Τα ακριβή στοιχεία του εντολοδόχου, περιλαμβανομένων του επωνύμου, του ονόματος, του πατρωνύμου, του μητρωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού του διαβατηρίου ή της ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας με ημερομηνία και τόπο έκδοσης.
- Ακριβή περιγραφή των παρεχομένων εντολών προς τον εντολοδόχο (αγορά, πώληση, σύναψη δανείου κ.α.) οποίες αποστέλλονται στο Προξενικό Γραφείο της Αρχής από έλληνα δικηγόρο ή συμβολαιογράφο σε ηλεκτρονική μορφή.

Εάν ο εντολέας είναι αλλοδαπός και δεν γνωρίζει την ελληνική γραφή και ανάγνωση απαιτείται η παρουσία επίσημου διερμηνέα (βλ. κατάλογο μεταφραστών). Ο διερμηνέας μεταφράζει το έγγραφο του πληρεξουσίου προφορικά και συνυπογράφει το πληρεξούσιο.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 04 Σεπτέμβριος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση