Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Διαβατήρια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Kατόπιν εφαρμογής του νόμου 3103/2003, από 1.1.2006 εκδίδονται νέα διαβατήρια υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας αποκλειστικά από την Ελληνική Αστυνομία. Τα παλαιού τύπου διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από τις Νομαρχίες και τις Προξενικές Αρχές έπαυσαν να ισχύουν μετά την 31.12.2006 ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης τους. Από 1.1.2007 ισχύουν μόνον τα νέα διαβατήρια, που έχουν εκδοθεί από την Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η έκδοση των νέου τύπου βιομετρικών διαβατηρίων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ΠΔ 25/2004, την ΚΥΑ 3021/22.10.2005 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτών.
Η αρμοδιότητα των Προξενικών Αρχών περιορίζεται σε:

  • Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών
  • Ασφαλή προώθησή τους προς την Ελληνική Αστυνομία
  • Παραλαβή των διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία
  • Παράδοση ενυπογράφως (αυτοπρόσωπη παρουσία ή εξουσιοδότηση) των διαβατηρίων στους δικαιούχους

Επισημαίνεται ότι ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης ως άνω διαδικασίας δεν μπορεί να προκαθορισθεί.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

1. Αίτηση (συμπληρώνεται αυτοπροσώπως στην Προξενική Αρχή)

2. Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον υπάρχει).  Το διαβατήριο επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε προσκομίζεται προς ακύρωση.

3. Δύο (2) πρόσφατες (τελευταίου μήνα) έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφίες, συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών σε ανοιχτόχρωμο φόντο, και το πρόσωπο να κοιτάει  απευθείας τον φακό.  Επισημαίνουμε ότι εάν οι φωτογραφίες δεν πληρούν τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές η αίτηση απορρίπτεται από της Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

Φωτογραφείο που έχει τις προδιαγραφές για έκδοση φωτογραφίας τύπου διαβατηρίου.

Sturlason AS Polyfoto
Oslo - Stortingsgaten 22, 0161 Oslo (απέναντι από το Nationaltheatret/Theatercafeen, είσοδος Klingenberggt)
Asker - Strøket 7, 1383 Asker
Ιστοσελίδα: http://www.sturlason.no/
Χρόνος παράδοσης περίπου 10 λεπτά.

Η φωτογράφηση γίνεται κατόπιν ραντεβού, ενημερώστε τους ότι οι φωτογραφίες προορίζονται για ελληνικό διαβατήριο.
Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να διαβάσουν προσεκτικά τις προδιαγραφές σχετικά με την έκδοση φωτογραφίες ώστε να αποφεύγεται απόρριψη λόγω κακής φωτογράφησης.
Σε περίπτωση όπου άλλα φωτογραφεία ενδιαφέρονται να αποχτήσουν τις προδιαγραφές, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με την ελληνική Πρεσβεία.

4. Δελτίο Ταυτότητας (ΔΑΤ) νέου τύπου ή Πρωτότυπο πιστοποιητικό Δημοτολογίου (τελευταίου εξαμήνου) ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρωτότυπο πιστοποιητικό, το Προξενικό Γραφείο προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση, εφ' όσον ζητηθεί.

Για όσους τελούν υπό αναβολή στρατεύσεως (19-45 ετών) απαιτείται προσκόμιση Πιστοποιητικού Τύπου Β΄.

Για τους ανυπότακτους εξωτερικού πρωτότυπη βεβαίωση του στρατολογικού τους γραφείου στην Ελλάδα, η οποία θα πιστοποιεί την εν λόγω ανυποταξία.

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα, δηλαδή όχι παλαιότερα των 6 μηνών.

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρωτότυπο πιστοποιητικό, το Προξενικό Γραφείο δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση, εφ' όσον αποσταλεί σχετικό αίτημα. Θα πρέπει να συμπληρωθεί στα Ελληνικά, η σχετική  αίτηση, στην οποία θα αναγράφεται ο Δήμος εγγραφής. Η αίτηση αποστέλλεται συνημμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις έκδοσης διαβατηρίων ανηλίκων, υφίσταται υποχρέωση προηγούμενης ληξιαρχικής και δημοτολογικής τακτοποίησης.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Για την υποβολή αίτησης στις Προξενικές Αρχές απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία αμφοτέρων των γονέων.

Τα δικαιολογητικά για τους ανήλικους υποβάλουν οι γονείς ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα παρουσία και του ανηλίκου.  Εάν παρίσταται ο ένας γονέας απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής του οποίου βεβαιώνεται από αρμόδιες έμμισθες ή άμισθες ελληνικές Προξενικές Αρχές στη Νορβηγία.

1. Αίτηση (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο από τους γονείς ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα).

2. Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον υπάρχει). Το διαβατήριο αυτό επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε προσκομίζεται προς ακύρωση.

3. Πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών (βλ. παραπάνω). Επισημαίνεται ότι εάν η φωτογραφία δεν πληροί τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές η αίτηση απορρίπτεται από την Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

4. Δελτίο Ταυτότητας (νέου τύπου) για ανηλίκους άνω των 12 ετών.  Εάν ο αιτών/η αιτούσα δεν διαθέτει ελληνικό δελτίο ταυτότητας, υποβάλλει πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του σε ελληνικό δημοτολόγιο (τελευταίου εξαμήνου).

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Προκειμένου περί προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται επιπλέον και η αυτοπρόσωπη παρουσία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη και υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο  σχετικής απόφασης.

Εάν έχετε χάσει το διαβατήριό σας ή έχει λήξει, μπορείτε να ταξιδέψετε στην Ελλάδα εάν έχετε νέου τύπου ελληνική ταυτότητα (με λατινικούς χαρακτήρες)

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 04 Νοέμβριος 2016
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση