Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Μετοικεσίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ

Τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες, σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων, αλλοδαποί υπήκοοι άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαίκής ή κράτους-  μέλους Ε.Ο.Χ. που έχουν τη σύνηθη κατοικία τους στο εξωτερικό και τη μεταφέρουν στην Ελλάδα, για να εγκατασταθούν μόνιμα, μπορούν να εισάγουν με τις προβλεπόμενες απαλλαγές τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο κ.λ.π.

Συνήθης κατοικία είναι ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών.

Το δικαίωμα μετοικεσίας θεμελιώνεται βάσει αποδεικτικών στοιχείων διαμονής/εργασίας του ιδίου ή της οικογενείας του για τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την εγκατάστασή του στην Ελλάδα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας)
 • Διαβατήριο ή ταυτότητα
 • Εκκαθαριστικά εφορίας τουλάχιστον για τα δύο (2) τελευταία χρόνια
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας  ή τίτλος κυριότητας κατοικίας
 • Συμβόλαιο/Πιστοποιητικό εργασίας ή Πιστοποιητικό συνταξιοδότησης ή πιστοποιητικό ατομικής επιχείρησης καθώς και Βεβαίωση από  Λογιστή για το διάστημα λειτουργίας της επιχείρισης.
 • Πιστοποιητικό κατοικίας από αρμόδιες νορβηγικές Αρχές
 • Πιστοποιητικό ασφάλισης στον Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα Νορβηγίας NAV
 • Λίστα οικοσκευής
 • Αίτησή του περί διαγραφής από τα Μητρώα Δημοτολογίου

Επιπλέον για μεταφορά επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως, μοτοποδήλατο, μοτοσυκλέτα, σκάφος αναψυχής ή ιδιωτικό αεροπλάνο απαιτείται αποκλειστική κυριότητα  του μέσου για έξι τουλάχιστον μήνες πριν την έκδοση του πιστοποιητικού.

Επιπλέον δικαιολογητικά:

 • Άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του δικαιούχου
 • Δίπλωμα οδήγησης εν ισχύ

Για την αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού μετοικεσίας απαραίτητη είναι η αυτοπρόσωπη παρουσία στην Προξενική Αρχή ή εναλλακτικά να κατατεθεί η αίτηση στην Ελλάδα στην Ε3 Δ/νση του Υπουργείου Εξωτερικών (τηλ. 210-3683156).

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 22 Ιούλιος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση