Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Πληρεξούσια

Προκειμένου να συνταχθεί συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο Προξενικό Γραφείο , ο εντολέας πρέπει να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα.

Α. Πριν ορισθεί ραντεβού για την υπογραφή του πληρεξουσίου, θα πρέπει να αποσταλεί  στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση :

1) Το κείμενο του πληρεξουσίου σε ηλεκτρονικώς επεξεργάσιμη μορφή (word).  Το κείμενο του συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου πρέπει να έχει συντάξει Έλληνας Συμβολαιογράφος.

2) Σκαναρισμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου του εντολέα.

3) Σκαναρισμένο φωτοαντίγραφο  του δελτίου ταυτότητας του εντολοδόχου. Αν ο εντολοδόχος είναι δικηγόρος, απαιτείται αποστολή και του αριθμού μητρώου του δικηγορικού συλλόγου όπου είναι εγγεγραμμένος.

4) Λοιπά στοιχεία που αφορούν τον εντολέα και συγκεκριμένα διεύθυνση (στη Ρουμανία), επάγγελμα, ΑΦΜ και ΔΟΥ  (Ελλάδας).

5) Λοιπά στοιχεία που αφορούν τον εντολοδόχο και συγκεκριμένα διεύθυνση (στην Ελλάδα) και  επάγγελμα.

Β. Στη συνέχεια ορίζεται ραντεβού κατόπιν συνεννόησης με το Προξενικό Γραφείο, κατά το οποίο ο εντολέας πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως με το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριό του (ακριβώς με το ίδιο έγγραφο που απέστειλε σε φωτοαντίγραφο).

Γ. Εάν ο εντολέας δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, απαιτείται η σύμπραξη διερμηνέα κατόχου αδείας του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρουμανίας. Ο διερμηνέας πρέπει να προσέλθει την ημέρα υπογραφής του πληρεξουσίου. Για κατάλογο πιστοποιημένων διερμηνέων, δείτε στην ιστοσελίδα μας : https://www.mfa.gr/missionsabroad/romania/other-services/metaphrastes.html Το κόστος του διερμηνέα βαρύνει τον εντολέα και καταβάλεται στον διερμηνέα εκτός του Προξενικού Γραφείου.

Δ. Για άτομα τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας που μπορούν να επηρεάσουν τις νοητικές τους ικανότητες, ηλικιωμένα άτομα  ή άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ο αρμόδιος προξενικός υπάλληλος θα εξετάσει την περίπτωση και έγκειται στην κρίση του εάν θα προβεί στη σύνταξη πληρεξουσίου. Ο προξενικός υπάλληλος δύναται να ζητήσει πιστοποιητικό από νοσοκομείο, καθώς και την σύμπραξη μαρτύρων.

Ε. Για το κόστος του πληρεξουσίου, σύμφωνα με την προξενική διατίμηση, δείτε :  https://www.mfa.gr/missionsabroad/romania/other-services/proxenike-diatimese.html Ένα πληρεξούσιο με ένα αντίγραφο κοστίζει 276 Ρον ανά φύλλο (το φύλλο αντιστοιχεί σε 2 σελίδες)

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2018
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση