Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Πρόσκληση έκφρασης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών

Πρόσκληση έκφρασης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών

Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2016Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Η.Α.Ε. ανακοινώνει την πρόθεσή του να προβεί στην πρόσληψη 1 (ενός) υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη έκτακτων εποχικών αναγκών στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Ντουμπάι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

α) να είναι πολίτες των Η.Α.Ε ή μόνιμοι κάτοικοι των Η.Α.Ε. Έλληνες ή πολίτες τρίτων χωρών
β) να κατέχουν πτυχίο, δίπλωμα ή τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας ή τουλάχιστον μέσης εκπαίδευσης ή να έχουν την ιδιότητα του φοιτητή σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
γ) να γνωρίζουν την αραβική καθώς και την ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας για τους πολίτες των Η.Α.Ε. αποτελεί πρόσθετο προσόν
δ) να έχουν καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
ε) να ευρίσκονται εντός του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας (21-60 ετών)
στ) να έχουν γνώση/πείρα σε θέματα οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος. Γνώσεις λογιστικής αποτελούν πρόσθετο προσόν
ζ) να εμφορούνται από πνεύμα και ικανότητα ομαδικής εργασίας

Το ύψος της μηνιαίας αντιμισθίας ορίζεται στα 1.200 ευρώ.

Η διαδικασία επιλογής θα αξιολογήσει την κατάρτιση, αξιοπιστία και ακεραιότητα των υποψηφίων, με συνεκτίμηση τυχόν συστάσεων από προηγούμενη εργασία τους. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν σχετική επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο φαξ (+971) (0)4 2272253, το αργότερο έως 10 Οκτωβρίου 2016.

Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Ντουμπάι, 20 Σεπτεμβρίου 2016


The Office for Economic and Commercial Affairs of the Embassy of Greece in the U.A.E. announces its intention to hire one employee (1) with limited employment contract, in order to cover the temporary seasonal needs in the Office for Economic and Commercial Affairs in Dubai.

Applicant must:
a)    be a U.A.E national or Greek/third country citizen permanent resident in the United Arab Emirates
b)    hold a higher or at least a secondary education degree
c)    have knowledge of Arabic and Greek or English language. Possible knowledge of Greek language will be considered as additional advantage for U.A.E nationals
d)    have a very good command of computers
e)    be within the age limits (21-60 years)
f)    have previous experience / work related to the economic and commercial affairs. Knowledge of accounting will be considered as additional advantage
g)    have teamwork spirit and abilities

The monthly remuneration amount will be 1.200 Euro.

The selection process will evaluate the applicants’ education, reliability and integrity, taking into account any recommendation from previous work. Interested persons are requested to submit an introduction letter and CV to the email address or by fax (00971) (0)4 2272253, no later than October 10th, 2016.

Any additional information or clarifications should be provided to the e-mail address .Dubai, September 20th, 2016

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση