Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018
greek english

Διαθήκες

Οι  πολίτες  μπορούν  να  καταθέσουν  τη  διαθήκη  τους  προς  φύλαξη  στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Στοκχόλμη.  Για  να  είναι  νομικά  ισχυρή  η  διαθήκη,  ο  διαθέτης  πρέπει να  έχει  συνείδηση  των  πράξεών  του  και τη  νόμιμη ηλικία (άνω από 18 ετών).  Για  τη  σύνταξη ισχυρής  διαθήκης  στο  Προξενικό Γραφείο,  ο  διαθέτης  θα  πρέπει  να  εμφανισθεί αυτοπροσώπως  ενώπιον του αρμόδιου προξενικού  υπαλλήλου και να προσκομίσει  έγγραφα  που να αποδεικνύουν την ταυτότητά του και την ελληνική ιθαγένεια. Τα έγγραφα  που  γίνονται  δεκτά   είναι: ισχύον ελληνικό  διαβατήριο  ή  ελληνικό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής σε Δήμο ή Κοινότητας της Ελλάδος λαμβάνεται από το Προξενικό Γραφείο με τη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης).

Τύποι διαθηκών

Ιδιόγραφη διαθήκη


Η  ιδιόγραφη  διαθήκη  γράφεται  “ με το χέρι ”  από το διαθέτη  ευκρινώς, χωρίς  διορθώσεις και ξύσματα, χρονολογείται και υπογράφεται  από τον  ίδιο.  Από τη  χρονολογία   πρέπει  να  προκύπτει  η  ημέρα, ο μήνας  και  το έτος.  Από την  υπογραφή πρέπει να  συνάγεται  κατά τρόπο  σαφή  η ταυτότητα του  διαθέτη.
Σημειώνεται  ότι  η  ιδιόγραφη  διαθήκη   μπορεί  να  αναληφθεί  από το  Προξενικό Γραφείο, από το διαθέτη, προσωπικά, οποτεδήποτε, χωρίς να αναιρείται η  ισχύς της.

Δημόσια Διαθήκη

Η  Δημόσια  Διαθήκη  συντάσσεται  ενώπιον του αρμόδιου προξενικού υπαλλήλου και τριών μαρτύρων  που  δεν  πρέπει να έχουν συγγένεια με το διαθέτη ή μεταξύ τους. Στην περίπτωση που ο διαθέτης δε γνωρίζει  την ελληνική  γλώσσα, είναι  απαραίτητη η παρουσία διερμηνέα.

Μυστική Διαθήκη


Για  να  κατατεθεί  μυστική  διαθήκη  στο  Προξενικό Γραφείο, αυτή  πρέπει να  είναι  κλεισμένη  σε  σφραγισμένο  φάκελο.  Απαραίτητη είναι η  παρουσία  τριών μαρτύρων  που δεν πρέπει να έχουν συγγένεια με το διαθέτη ή μεταξύ τους.

Για τη δημοσίευση της διαθήκης απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία θανάτου του διαθέτη.

Εάν ο διαθέτης πέθανε στην Ελλάδα, τότε απαιτείται πιστοποιητικό  από την Ελλάδα (δηλαδή  αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου νόμιμα επικυρωμένο).

Εάν ο διαθέτης πέθανε στη Σουηδία, τότε  η ληξιαρχική πράξη θανάτου εκδίδεται από το Προξενικό Γραφείο, αφού προσκομισθεί η σχετική βεβαίωση των σουηδικών  Αρχών.

Για τυχόν ερωτήματα ή πρόσθετες διευκρινίσεις μπορείτε να διαβιβάζετε τα αιτήματά σας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή στον αριθμό Fax 0046 8 54566014.

Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0