greek english

Διαβατήρια

Τα νέα ψηφιακά Ελληνικά διαβατήρια εκδίδονται με χρήση τεχνολογίας αιχμής, ώστε να ανταποκρίνονται στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα και προδιαγραφές ασφάλειας.
Από τις 26 Αυγούστου του 2006, τα Ελληνικά διαβατήρια φέρουν ενσωματωμένο μικροσκοπικό chip με βιομετρικά δεδομένα, όπως απαιτείται από τις τελευταίες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2252/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την 1η Ιανουαρίου 2006, η Ελληνική Αστυνομία αναλαμβάνει την πλήρη αρμοδιότητα για την έκδοση και ανανέωση των βιομετρικών διαβατηρίων.

Από 1.1.2007 ισχύουν μόνον τα νέα διαβατήρια, που έχουν εκδοθεί από την Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η αρμοδιότητα των Προξενικών Αρχών περιορίζεται σε:
-  Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών
-  Ασφαλή προώθησή τους προς την Ελληνική Αστυνομία
-  Παραλαβή των διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία
-  Επίδοση των διαβατηρίων στους δικαιούχους
Ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης αυτής της διαδικασίας είναι περίπου 4-5 εβδομάδες.
Σας ενημερώνουμε ότι για την κατάθεση αιτήσεων για νέο διαβατήριο ή την ανανέωση διαβατηρίου, απαιτείται ο προγραμματισμός συνάντησης με την αρμόδια Προξενική Αρχή της Ελλάδος στις Η.Π.Α.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μόνον Έλληνες πολίτες δικαιούνται να αιτηθούν την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου. Αμερικανοί πολίτες ελληνικής καταγωγής που δεν διαθέτουν την ελληνική ιθαγένεια (αποδεικνύεται μέσω της εγγραφής του πολίτη σε δημοτολόγιο στην Ελλάδα) δεν δικαιούνται ελληνικό διαβατήριο

Δικαιολογητικά
Η ημερομηνία έκδοσης των υποβαλλομένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι του τελευταίου εξαμήνου (άρθρο 2 παρ.2, ΚΥΑ 3021/22/10).
Οι αιτήσεις για νέα διαβατήρια ή για ανανέωση διαβατηρίων πρέπει να υποβάλλονται αυτοπροσώπως.
Για την παραλαβή της εν λόγω αίτησης, απαιτείται η κατάθεση όλων ανεξαιρέτως των προβλεπόμενών δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά για τους ανήλικους υποβάλουν οι γονείς ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα του εν λόγω ανηλίκου.  Εάν παρίσταται ο ένας γονέας, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται είτε από τα κατά τόπους προξενικά γραφεία είτε από δημόσια αρχή των ΗΠΑ.

Κατάλογος δικαιολογητικών:
1.Αίτηση (συμπληρώνεται στην Προξενική Αποστολή)

2. Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον υπάρχει). Το διαβατήριο αυτό θα επιστρέφεται στον κάτοχό του μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε και θα προσκομίζεται προς ακύρωση.

3. Πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία 4Χ6 εκατοστών (cm) (1,6 × 2,3 ίντσών), συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών, σε ανοιχτόχρωμο φόντο, και το πρόσωπο να κοιτάει απευθείας τον φακό.  Επισημαίνουμε ότι εάν η φωτογραφία δεν πληροί τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές, η αίτηση θα απορρίπτεται από την Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

4. Αστυνομική ταυτότητα (με αριθμό δημοτολογίου) ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί κατά τους τελευταίους έξι μήνες. Διευκρινίζεται ότι, το πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Προξενική Αρχή. Η αναζήτηση του πιστοποιητικού γέννησης από το Δήμο πραγματοποιείται από το Προξενείο την στιγμή της συνέντευξης.

Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας το οποίο θα  πρέπει να έχει εκδοθεί τα τελευταία 15 χρόνια και πρέπει να αναφέρει τα πλήρη ονόματα των γονέων, την  πόλη και χώρα γέννησης του κατόχου με Ελληνικούς και  λατινικούς Χαρακτήρες , καθώς και την πλήρη ημερομηνία γέννησης (π.χ. 19-12-1954) και  αριθμό δημοτολογίου).
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει Ελληνικό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, υποβάλλει πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης ή εγγραφής εκδόσεως αρμοδίου Δήμου του Ελληνικού Κράτους (τελευταίου εξαμήνου). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρωτότυπο πιστοποιητικό, η Προξενική Αρχή προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

5. Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στην Προξενική Αποστολή) όπου ο αιτών αναφέρει:
• Εάν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για συγκεκριμένα αδικήματα που αφορούν την έκδοση, χρήση, απώλεια ή την κλοπή διαβατηρίου
• Εάν εκκρεμούν σε βάρος του ποινικές διώξεις ή έχει παραπεμφθεί  σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα
• Εάν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης
• Εάν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από την χώρα
• Εάν ο αιτών είναι κάτοχος παλαιού τύπου διαβατηρίου σε ισχύ.
6. (Μόνο για τους άρρενες 19-45 ετών) Για όσους τελούν υπό αναβολή στράτευσης,  απαιτείται προσκόμιση Πιστοποιητικού Τύπου Β’. Για τους ανυπότακτους εξωτερικού, πρωτότυπη βεβαίωση του στρατολογικού τους γραφείου στην Ελλάδα, η οποία θα πιστοποιεί την εν λόγω ανυποταξία. Η ημερομηνία των δικαιολογητικών δεν μπορεί να απέχει πέραν των έξι μηνών από την υποβολή τους. Εφόσον δεν έχετε στην κατοχή σας το εν λόγω πιστοποιητικό, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την αρμόδια Προξενική Αρχή.

Κατάλογος δικαιολογητικών για διαβατήρια ανηλίκων:
1. Αίτηση (συμπληρώνεται στην Προξενική Αποστολή από τους γονείς ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα).

2. Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον υπάρχει).  Το διαβατήριο αυτό θα επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε και θα προσκομίζεται προς ακύρωση.


3. Πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία 4Χ6 εκατοστών (cm) (1,6 × 2,3 ιντσών), συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών, σε ανοιχτόχρωμο φόντο και το πρόσωπο να κοιτάει απευθείας τον φακό.  Επισημαίνεται ότι εάν η φωτογραφία δεν πληροί τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές η αίτηση θα απορρίπτεται από την Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

4. Δελτίο Ταυτότητας για ανηλίκους άνω των 12 ετών.  Εάν ο αιτών δεν διαθέτει δελτίο ταυτότητας, υποβάλλει πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του σε ελληνικό δημοτολόγιο.

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας για ανηλίκους άνω των 12 ετών είναι αναγκαίο.  Εάν ο αιτών δεν διαθέτει δελτίο ταυτότητας, υποβάλλει πρωτότυπο πιστοποιητικό γεννήσεως ή εγγραφής του σε ελληνικό δημοτολόγιο (τελευταίου εξαμήνου). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρωτότυπο πιστοποιητικό, η αρμόδια Προξενική Αρχή προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

5. (Μόνον για τους ανήλικους άνω των 13 ετών) Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στο Προξενείο) όπου ο αιτών αναφέρει:
- Εάν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για συγκεκριμένα αδικήματα που αφορούν την έκδοση, χρήση,
απώλεια ή την κλοπή διαβατηρίου.
- Εάν εκκρεμούν σε βάρος του ποινικές διώξεις ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα   παραπάνω αδικήματα.


Πρόσωπα που τελούν υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση
Προκειμένου περί προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται και η αυτοπρόσωπη παρουσία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη κατά την υποβολή της αίτησης, ενώ υποβάλλεται και θεωρημένο αντίγραφο της σχετικής απόφασης θέσης υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση.

Παραλαβή διαβατηρίου
Τα διαβατήρια παραλαμβάνονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, το οποίο θα φέρει ταυτότητα ή διαβατήριο. Πρόσωπα ασκούντα γονική μέριμνα και νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα πρέπει επίσης να προσκομίσουν σχετική εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Ελληνική Προξενική Αποστολή ή από άλλη αρμόδια ελληνική ή αμερικανική διοικητική αρχή.
Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόδειξης κατάθεσης δικαιολογητικών.

Κατά την παραλαβή των νέων διαβατηρίων, οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίζουν το παλαιό τους
διαβατήριο προς ακύρωση.                                   
Το Γενικό Προξενείο/Προξενείο είναι στην διάθεσή σας για την παροχή διευκρινήσεων και πληροφοριών.

Τέλη Διαβατηρίου
Τα τέλη για την έκδοση Ελληνικών διαβατηρίων είναι τα ακόλουθα:
Διαβατήρια αιτούντων άνω των 14 ετών: 84,40€*
Διαβατήρια αιτούντων μέχρι 14 ετών: 73,60€*
*Τα τέλη διαβατηρίου καταβάλλονται μετρητοίς σε δολάρια ΗΠΑ (μπορείτε να δείτε την τρέχουσα
ισοτιμία στο κάτω μέρος της σελίδας).

Απόρριψη διαβατηρίου
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης επιστρέφεται στον αιτούντα το ποσό το οποίο κατέβαλε μειωμένο κατά  το αντίστοιχο των 5 Ευρώ, τα οποία παρακρατούνται για να καλύψουν το κόστος αλληλογραφίας.

Ανανέωση διαβατηρίου
Είναι δυνατή μόνο εντός έτους πριν τη λήξη του διαβατηρίου, δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για ανανέωση νωρίτερα.

Κλοπή ή απώλεια διαβατηρίου
Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ισχύοντος διαβατηρίου στις ΗΠΑ, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα την πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή καθώς και τις επιτόπιες Αστυνομικές Αρχές.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αμέσως δήλωση στην πλησιέστερη αμερικανική Αστυνομική Αρχή λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση την οποία προσκομίζει στην Προξενική Αρχή όπου υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 για τον τόπο, το χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου.
Η Προξενική Αρχή διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση νέας δήλωσης για απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου εντός πενταετίας, η έρευνα μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα έτος ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης. Όσο διαρκεί η έρευνα για τη διακρίβωση των συνθηκών της κλοπής ή της απώλειας δεν χορηγείται νέο διαβατήριο στον αιτούντα. Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής δεν είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης διαβατηρίου προτού παρέλθουν 90 ημέρες από την ημερομηνία δήλωσης της κλοπής/απώλειας στην Προξενική Αρχή.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για την έκδοση ελληνικών διαβατηρίων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την πλησιέστερη Προξενική Αρχή ή να επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας http://www.passport.gov.gr/


Φωτογραφίες
Πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία 4 x 6 εκατοστών (cm) (1,6 × 2,3 ιντσών), συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών, σε ανοιχτόχρωμο φόντο, και το πρόσωπο να κοιτάει απευθείας τον φακό.  Επισημαίνεται ότι εάν η φωτογραφία δεν πληροί τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές (ανάλυση προδιαγραφών), η αίτηση θα απορρίπτεται από την Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021