Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018
greek albanian

Διαβατήρια

Α) Γενικά στοιχεία

Τα ελληνικά διαβατήρια εκδίδονται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές στην Ελλάδα.

Οι Προξενικές Αρχές της Ελλάδος στο εξωτερικό είναι αρμόδιες μόνο για την παραλαβή των απαραίτητων για την έκδοση του νέου διαβατηρίου δικαιολογητικών, για την ασφαλή τους διαβίβαση στις ελληνικές Αστυνομικές Αρχές, για την παραλαβή των διαβατηρίων, καθώς και για την επίδοση τους στους ενδιαφερόμενους.

Aρμόδια Προξενική Αρχή στην Αλβανία για την έκδοση ή ανανέωση ελληνικού διαβατηρίου είναι το Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Τιράνων.

Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσέλθουν αυτοπροσώπως στο Προξενικό Γραφείο σε ημερομηνία που θα ορισθεί από κοινού με τους υπαλλήλους αυτού.


Β) Απαραίτητα δικαιολογητικά:


Ενήλικες

1. Αίτηση (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο).

2. Ελληνική αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου ή (σε περίπτωση που δεν υπάρχει), ελληνικό πιστοποιητικό γέννησης (ζητείται αυτεπαγγέλτως από το Δήμο εγγραφής του ενδιαφερομένου).

3. Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον πρόκειται για ανανέωση διαβατηρίου).

4. Δύο (2) πρόσφατες (τελευταίου μήνα) έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφίες, συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών σε ανοιχτόχρωμο φόντο, και το πρόσωπο να κοιτάει  απευθείας τον φακό.  Επισημαίνεται ότι εάν οι φωτογραφίες δεν πληρούν τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές η αίτηση απορρίπτεται από της Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

5. Παράβολο (αποδεικτικό πληρωμής)  84,40 ευρώ από την Alpha Bank Αλβανίας

Ανήλικοι

1. Αίτηση (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο).

2. Ελληνική αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου ή (σε περίπτωση που δεν υπάρχει), Ελληνικό πιστοποιητικό γέννησης (ζητείται αυτεπαγγέλτως από το Δήμο εγγραφής του ενδιαφερομένου).

3. Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον πρόκειται για ανανέωση διαβατηρίου).

4. Δύο (2) πρόσφατες (τελευταίου μήνα) έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφίες, συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών, σε ανοιχτόχρωμο φόντο, και το πρόσωπο να κοιτάει  απευθείας τον φακό.  Επισημαίνεται ότι εάν οι φωτογραφίες δεν πληρούν τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές η αίτηση απορρίπτεται από της Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

5. Διαβατήρια ή ταυτότητες γονέων.

6. Παράβολο (αποδεικτικό πληρωμής) 73,60 ευρώ για τους αιτούντες κάτω των 14 ετών ή 84,40 ευρώ για τους αιτούντες άνω των 14 ετών, από την Alpha Bank Αλβανίας.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση/ανανέωση διαβατηρίου ανηλίκου υποβάλουν οι γονείς ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού.  Εάν παρίσταται ο ένας μόνον γονέας, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου, με επικύρωση του ιδιόχειρου της υπογραφής από δημόσια Αρχή.

Γ) Χρήσιμες πληροφορίες:

Κόστος υπηρεσίας:


Για τους αιτούντες κάτω των 14 ετών, € 73,60

Για τους αιτούντες άνω των 14 ετών , € 84,40

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος καταβάλει μόνον τα ταχυδρομικά τέλη   (€ 5), για την υποβολή νέας αίτησης.

Διάρκεια ισχύος διαβατηρίου:

Για τους αιτούντες κάτω των 14 ετών, 3 έτη

Για τους αιτούντες άνω των 14 ετών, 5 έτη

Χρόνος κατάθεσης αίτησης για ανανέωση διαβατηρίου:

Η έκδοση νέου διαβατηρίου είναι δυνατόν να ζητηθεί έως και δώδεκα (12) μήνες πριν από τη λήξη του παλαιού διαβατηρίου.

Για την παραλαβή του νέου διαβατηρίου απαιτείται:


1. Αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος (σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται εξουσιοδότηση)

2. Η προσκόμιση του παλαιού διαβατηρίου (εφόσον πρόκειται για ανανέωση διαβατηρίου)

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 20 Μάιος 2015