Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Διαβατήρια

ΕΚΔΟΣΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ

Α. Σύμφωνα με το νόμο Ν.3103/2003 η έκδοση των ελληνικών διαβατηρίων, από την 1η Ιανουαρίου 2006, γίνεται αποκλειστικά από Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).

Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στην έκδοση των διαβατηρίων σε σχέση με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα είναι οι εξής:

Οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές θα έχουν πλέον αρμοδιότητα μόνον για:
α. παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών (βλ. § Β),
β. επίβλεψη για την ασφαλή προώθησή τους στην ΕΛ.ΑΣ,
γ. παραλαβή των διαβατηρίων από την ΕΛ.ΑΣ,
δ. επίδοση των διαβατηρίων στους δικαιούχους.

Η υποβολή των αιτήσεων στην Προξενική Αρχή από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται αυτοπροσώπως.

Το ίδιο ισχύει και για την παραλαβή των διαβατηρίων με την επιπλέον δυνατότητα παραλαβής τους από νόμιμα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.

Εξαίρεση στην πιο πάνω αυτοπρόσωπη παρουσία προβλέπεται για «ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας».

Προβλέπονται ιδιαίτερες ρυθμίσεις για ανήλικους.

Βάσει του νόμου Ν. 3243/2004 τα ήδη κυκλοφορούντα διαβατήρια ή όσα διαβατήρια έχουν εκοδθεί πριν από την έναρξη εφαρμογής των νέων διαδικασιών, έχουν παύσει να ισχύουν την 31/12/2006.

Η ισχύουσα διαδικασία προκύπτει από την ανάγκη προσαρμογής στον σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.

Τα νέα διαβατήρια είναι ισχύος πέντε ετών. Η οποιαδήποτε παράταση / ανανέωση / αντικατάσταση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα πέντε έτη από την έκδοση του διαβατηρίου.

Β. Για την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου, απαιτούνται τα εξής:

Αίτηση που γίνεται αυτοπροσώπως στο Προξενικό Γραφείο.

Παλαιό ελληνικό διαβατήριο.

Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4 X 6 cm

Δελτίο αστυνομικής σας ταυτότητας.

Πρόσφατο πιστοποιητικό του Δήμου ή Κοινότητας εγγραφής σας στα Δημοτολόγια του Ελληνικού Κράτους (μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα εκ μέρους του Προξενικού μας Γραφείου).

Οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία σας στην Χιλή και η διεύθυνσή σας (π.χ. λογαριασμός τηλεφώνου, ηλεκτρικού ρεύματος, άδεια οδήγησης κλπ).

Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

Σε περίπτωση ανηλίκων τέκνων απαιτείται αυτοπρόσωπη συγκατάθεση και των δύο γονέων.

Για τους άνδρες μεταξύ 18-45 ετών:
• Αυτοί που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πρέπει να προσκομίσουν απολυτήριο στρατού ή πιστοποιητικό τύπου Β’.
• Αυτοί που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό νόμιμης απαλλαγής τους ή πιστοποιητικό τύπου Β’ από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.

Σχετική ενημέρωση προσφέρει και η ιστοσελίδα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελλάδας www.ydt.gr. ή στην ιστοσελίδα www.passport.gov.gr

Πληροφορίες για ανανέωση διαβατηρίων:
+56 (2) 2212 7900

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 08 Ιούλιος 2013

Συνδεθείτε μαζί μας στο facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση