Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Ληξιαρχικές Πράξεις

Οι Έλληνες υπήκοοι που ζουν στο εξωτερικό έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν στην πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή τα μείζονα γεγονότα της οικογενειακής τους ζωής όπως οι γεννήσεις, οι θάνατοι και οι γάμοι. Όσοι επιθυμούν την έκδοση σχετικής ληξιαρχικής πράξης οφείλουν να προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που εξέδωσαν οι χιλιανές Αρχές. Η έκδοση ληξιαρχικών πράξεων να γίνεται εντός του αμέσως επομένου τριμήνου από τότε που συνέβη ο θάνατος η γέννηση ή ο γάμος. Σε αντίθετη περίπτωση είναι πιθανή η επιβολή προστίμου, αναλόγως των περιστάσεων.

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης από το Προξενικό Γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας Σαντιάγο είναι να έχει γεννηθεί ο αιτών εντός Χιλής. Τα κάτωθι δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν :

- Αίτηση.

- Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του αιτούντος είτε από το αρμόδιο δημοτολόγιο Ελληνικού Δήμου ή Κοινότητας (εφ' όσον ο γάμος έχει τελεσθεί στην Ελλάδα) είτε ληξιαρχική πράξη γάμου από Ελληνική Προξενική Αρχή (εφ' όσον ο γάμος τελέσθηκε στο εξωτερικό).

- Το πιστοποιητικό γέννησης, επικυρωμένο  από το ΥΠΕΞ και Υπουργείο Δικαιοσύνης της Χιλής.

- Πιστοποιητικό δημοτολογίου/ οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα εγγραφής στην Ελλάδα. Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα, ώστε να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται μετά την σχετική διοικητική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Εφ' όσον αιτείσθε ληξιαρχική πράξη τέκνου σας ταυτόχρονα ή λίγο μετά την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου, δεν είναι απαραίτητο να προσκομισθούν και πάλι πιστοποιητικά δημοτολογίου που ήδη χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου. Εφ' όσον όμως υφίστανται καλό είναι να προσκομισθούν και τα ελληνικά διαβατήρια, ισχύοντα και παλαιότερα, του/ των γονέα/ γονέων.

- Σε περίπτωση που έχει τελεσθεί βάπτιση, το πιστοποιητικό βαπτίσεως μπορεί να ληφθεί επίσης υπ'όψιν.

- Το χιλιανό διαβατήριο του αιτούντος, εάν υπάρχει, καλό είναι να προσκομισθεί.

Οι ενήλικοι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση αυτοπροσώπως. Εάν ο αιτών είναι κάτω των 18 ετών, την αίτηση για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης μπορεί να υποβάλει οιοσδήποτε εκ των γονέων του.

Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου από το Προξενικό Γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας Σαντιάγο είναι να έχει τελεσθεί ο γάμος στη Χιλή. Τα κάτωθι δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν :

- Αίτηση.

- Πιστοποιητικό γάμου από την Εκκλησία (υποχρεωτικό για όσους γάμους έχουν τελεσθεί προ της 18/7/1982) ή από το Δημαρχείο. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρει εάν πρόκειται για τον πρώτο, δεύτερο κλπ γάμο που τελεί εκάτερος των συζύγων.

- Πιστοποιητικό γάμου από το Ληξιαρχείο επικυρωμένο  από το ΥΠΕΞ και Υπουργείο Δικαιοσύνης της Χιλής.

- Πρόσφατα ελληνικά διαβατήρια ή ταυτότητες όποιου από τους συζύγους έχει την ελληνική υπηκοότητα. Εάν αυτά δεν υπάρχουν ή δεν περιλαμβάνουν όλα τα δημοτολογικά στοιχεία του αιτούντος, τότε απαιτείται το πιστοποιητικό δημοτολογίου από τον οικείο Δήμο εγγραφής στην Ελλάδα. Εάν και οι δύο σύζυγοι έχουν την ελληνική υπηκοότητα, τότε είναι αναγκαία διαβατήρια/ ταυτότητες ή πιστοποιητικά δημοτολογίου για αμφότερους. Τα πιστοποιητικά δημοτολογίου θα πρέπει να έχουν εκδοθεί προσφάτως.

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου από το Προξενικό Γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας Σαντιάγο είναι να έχει επισυμβεί ο θάνατος στη Χιλή και ο θανών να είναι Έλληνας πολίτης. Τα κάτωθι δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν :

- Αίτηση συγγενικού προσώπου ή τρίτου μάρτυρα
- Πιστοποιητικό θανάτου επικυρωμένο  από το Ληξιαρχείο, ΥΠΕΞ και Υπουργείο Δικαιοσύνης της Χιλής.
- Ελληνικό διαβατήριο του θανόντος, (εφόσον υπάρχει).
- Ελληνική ταυτότητα του θανόντος, (εφόσον υπάρχει).
- Ελληνικό εκλογικό βιβλιάριο του θανόντος (εφόσον υπάρχει).
- Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 08 Ιούλιος 2013

Συνδεθείτε μαζί μας στο facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση