Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Εξουσιοδοτήσεις

Προκειμένου να εξουσιοδοτήσει κανείς άλλο πρόσωπο να τελέσει πράξη ή να προβεί σε ενέργεια, οφείλει να έχει συνείδηση των πράξεών του και να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Σχετικά απαιτούνται :

Αίτηση:
Η αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος στο Προξενικό Γραφείο και η προσκόμιση επίσημων εγγράφων που αποδεικνύουν την ταυτότητά του (όπως ιδίως Ελληνική αστυνομική ταυτότητα ή Ελληνικό διαβατήριο ή χιλιανό διαβατήριο).

Το κείμενο της εξουσιοδότησης μπορεί να συνταχθεί είτε στο Προξενείο είτε να έχει ετοιμαστεί προηγουμένως από τον αιτούντα.

Ο αιτών πρέπει να υπογράψει το έγγραφο της εξουσιοδότησης ενώπιον του αρμόδιου Προξενικού υπαλλήλου, ο οποίος στη συνέχεια θα επικυρώσει το γνήσιο της υπογραφής του/ της.

Ο αιτών, οφείλει να γνωρίζει πλήρως τα στοιχεία του προσώπου το οποίο εξουσιοδοτεί να τον εκπροσωπήσει (πχ. πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμός ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας, εφ' όσον υπάρχει).

Συνδεθείτε μαζί μας στο facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση