Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Πληρεξούσια

Προκειμένου να εξουσιοδοτήσει κανείς άλλο πρόσωπο (πληρεξούσιο) να τελέσει πράξη ή να προβεί σε ενέργεια οφείλει να έχει την απαιτούμενη νομική ικανότητα, δηλαδή να έχει συνείδηση των πράξεών του και την νόμιμη προς τούτο ηλικία. Όποιος επιθυμεί να συντάξει πληρεξούσιο πρέπει να εμφανιστεί αυτοπροσώπως, ενώπιον του αρμόδιου προξενικού υπαλλήλου, προσκομίζοντας ταυτόχρονα έγγραφα που αποδεικνύουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, την ταυτότητά του καθώς και του εξουσιοδοτούμενου (όνομα, επώνυμο, τόπος και χρονολογία γεννήσεως, ονοματεπώνυμο γονέων).

Το πλήρες ονοματεπώνυμο του πληρεξουσίου (και των γονέων του) θα πρέπει να δηλώνεται κατά τον χρόνο της σύνταξης και υπογραφής των πληρεξουσίων εγγράφων.

Εάν η εξουσιοδότηση γίνεται για ειδικό σκοπό, είναι απαραίτητο να υποβάλετε στο Προξενείο σχετικό σχέδιο του πληρεξουσίου εγγράφου, το οποίο θα έχει συνταχθεί από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο στην Ελλάδα.

Στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτών δεν διαβάζει ή γράφει στην ελληνική γλώσσα (ακόμη και εάν μιλάει ή καταλαβαίνει ελληνικά), η παρουσία δύο μαρτύρων είναι απαραίτητη. Οι μάρτυρες αυτοί δεν θα πρέπει να έχουν οποιαδήποτε συγγένεια με τον εξουσιοδοτούντα ή μεταξύ τους. Θα πρέπει, επίσης, να είναι ικανοί να διαβάζουν, να γράφουν και να μιλούν την ελληνική γλώσσα και να έχουν μαζί τους το διαβατήριό τους (ελληνικό ή χιλιανό) ή ελληνική αστυνομική ταυτότητα. Οι μάρτυρες θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε το πρόσωπο που παρέχει την εξουσιοδότηση (εξουσιοδοτών) να καταλάβει πλήρως το περιεχόμενο της δήλωσης που εμπεριέχεται στο πληρεξούσιο και, εν συνεχεία, να υπογράψουν και αυτοί το σχετικό έγγραφο.

Στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτών δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, η παρουσία διερμηνέα είναι απαραίτητη. Ο διερμηνέας θα μεταφράσει το κείμενο για τον εξουσιοδοτούντα και στη συνέχεια θα υπογράψει και αυτός το σχετικό έγγραφο.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 08 Ιούλιος 2013

Συνδεθείτε μαζί μας στο facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση