Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018
Η Ελλάδα στο Καζαχστάν arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Aπόκτηση ελληνικής ιθαγένειας

Aπόκτηση ελληνικής ιθαγένειας

Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στο Προξενικό Γραφείο. Όλα τα  παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός από τα διαβατήρια, θα  πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης «APOSTILLE» επί του πρωτοτύπου. Για έγγραφα της Κιργιζίας, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν επικυρωθεί από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών της Κιργιζίας:
1.    Πρωτότυπο και αντίγραφο της πρώτης σελίδας του εξωτερικού διαβατηρίου αιτούντος.
2.    Πρωτότυπο και αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης του ενδιαφερομένου.
3.    Πρωτότυπα και αντίγραφα πιστοποιητικών γεννήσεων των ανήλικων τέκνων (εάν υπάρχουν).
4.    Πρωτότυπα και αντίγραφα πιστοποιητικών γεννήσεων των γονέων του αιτούντος, που έχουν την ελληνική καταγωγή.
5.    Πρωτότυπο και αντίγραφο πιστοποιητικό γάμου του ενδιαφερομένου (αν υπάρχει).
6.    Πρωτότυπο και αντίγραφο πιστοποιητικό γάμου των γονέων.
7.    Πρωτότυπο και αντίγραφο πιστοποιητικού λύσεως γάμου του αιτούντος (άν υπάρχει).
8.    Πρωτότυπο και αντίγραφο της βεβαίωσης τέλεσης του γάμου (αν ο γάμος έχει λυθεί).
9.    Πιστοποιητικό αλλαγής επωνύμου του ενδιαφερομένου (αν υπάρχει).
10.    Πιστοποιητικό εκούσιας αναγνώρισης τέκνου του ενδιαφερομένου (αν ο ενδιαφερόμενος γεννήθηκε εκτός γάμου).
11.    Απόσπασμα λευκού ποινικού μητρώου.
12.    Αίτηση που συμπληρώνεται μετά την επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών (διατίθεται στο Προξενικό Γραφείο )

Επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε στο Προξενικό Γραφείο, είτε στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 18 Νοέμβριος 2014
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση