Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018
Η Ελλάδα στο Καζαχστάν arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού

Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού

Σύμφωνα με τον νόμο 3421 του 2005 (άρ. 25), μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για στρατολογικές υποθέσεις θεωρούνται:
α) Όσοι ενήλικοι έχουν γεννηθεί και διαμένουν μόνιμα και συνεχόμενα στο Εξωτερικό μέχρι και σήμερα ή
β) Όσοι έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση για ένδεκα (11) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη σε μία ή περισσότερες χώρες του εξωτερικού  ή
γ) Όσοι έχουν βιοποριστική εγκατάσταση (δηλαδή ζουν και εργάζονται, όντας ασφαλισμένοι κανονικά) στο εξωτερικό για επτά (7) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μια ή περισσότερες χώρες.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τόσο ο ενδιαφερόμενος από την ενηλικίωσή του και μετά, όσο και οι γονείς του μέχρι την ενηλικίωσή του, δεν θα πρέπει να υπήρξαν λειτουργοί ή έμμισθοι υπάλληλοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί ή μισθωτοί, που απασχολούνταν στο ελληνικό δημόσιο και στα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
H ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού είναι μεταβλητή και μπορεί να απωλεσθεί. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής θα πρέπει να πληρούνται και να αποδεικνύονται σε κάθε δεδομένη στιγμή. Π.χ., ένας στρατεύσιμος που σε ηλικία 20 ετών είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού μπορεί στα 25 χρόνια του να έχει χάσει την ιδιότητα αυτή, αν, π.χ. στο μεταξύ παρέμεινε στην Ελλάδα για χρονική περίοδο πέραν των έξι μηνών κατά το ίδιο έτος. Απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται επίσης με τυχούσα απέλασή του στην Ελλάδα.

Στρατολογικά δικαιώματα Μονίμων Κατοίκων Εξωτερικού

Οι Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού δικαιούνται αναβολής της κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, η οποία είναι αόριστης διάρκειας και διακόπτεται, είτε με αίτησή τους, είτε με την απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Εφόσον το επιθυμούν, μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης και η  διάρκεια της θητείας τους προσδιορίζεται ως εξής:

α) Όσοι γεννήθηκαν και διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό (ανωτέρω περίπτωση3α) εκπληρώνουν τρίμηνη θητεία.
β) Οι λοιποί μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού (ανωτέρω περιπτώσεις 3β & 3γ) είναι υπόχρεοι εξάμηνης θητείας.

Όσοι συμπληρώνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν ενόπλως στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τουλάχιστον 45 ημερών. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για εξαγορά κάθε μήνα έχει οριστεί στα 810 Ευρώ.
Όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του αρθρ. 25 του Ν. 3421/2005 (αναβολή κατάταξης μονίμων κατοίκων εξωτερικού) εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας με παραγραφή, αίρονται οι ποινικές συνέπειες και οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο.

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση από το Προξενικό Γραφείο πιστοποιητικών Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3425/2005, ως Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού μπορούν να χαρακτηρισθούν όσοι εντάσσονται σε μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες και έχουν εφοδιασθεί με πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού που εκδίδεται από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές (στην περιφέρεια των οποίων ο ενδιαφερόμενος έχει την τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του), μετά την 1η Ιανουαρίου που ο υπόχρεος προς στράτευση διανύει το 19ο έτος της ηλικίας του (έτος γέννησης +18).

Δικαιολογητικά όσων έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό μέχρι την ενηλικίωσή τους (3μηνη θητεία)
1.    Αίτηση προς Ελληνική Προξενική Αρχή (δίδεται στο Προξενικό Γραφείο).
2.    Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα ή πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο, σε οποία εμφαίνεται εγγραφή σε Μητρώα Αρρένων (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).
3.    Κλήση για κατάταξη από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
4.    Βεβαιώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (απολυτήριο και πτυχία).
5.    Βιβλιάριο εργασίας και βεβαίωση εργασίας (εφόσον εργάζεται). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ως αποδείξεις εργασίας εκλαμβάνονται τα ακόλουθα: σύσταση εταιρείας, επιστολή του λογιστή, δήλωση εισοδήματος στην εφορία
6.    Καζαχικό διαβατήριο.
7.    Παιδικό βιβλιάριο υγείας.

Επισημαίνεται ότι, για το χρονικό διάστημα που ο ενδιαφερόμενος ήταν ανήλικος, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι και οι δύο γονείς του ή ο γονέας που ασκούσε τη γονική μέριμνα κατοικούσε στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, πέραν βεβαιώσεων σχολείων, υποβάλλονται απαραίτητα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αφορούν στους γονείς π.χ. βιβλιάριο εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής ενηλίκων στην Ελλάδα που εγγράφονται για φοίτηση σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, υπολογίζεται ως χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή μέχρι τη συμπλήρωση του 28ου έτους της ηλικίας τους.

Δικαιολογητικά όσων έχουν 11 χρόνια συνεχούς διαμονής στο εξωτερικό (Δικαίωμα 6μηνης θητείας)
1.    Αίτηση προς Ελληνική Προξενική Αρχή (δίδεται στο Προξενικό Γραφείο).
2.    Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα ή πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο, σε οποία εμφαίνεται εγγραφή σε Μητρώα Αρρένων (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).
3.    Κλήση για κατάταξη από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
4.    Βεβαιώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (απολυτήριο και πτυχία).
5.    Βιβλιάριο εργασίας και βεβαίωση εργασίας (εφόσον εργάζεται). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ως αποδείξεις εργασίας εκλαμβάνονται τα ακόλουθα: σύσταση εταιρείας, επιστολή του λογιστή, δήλωση εισοδήματος στην εφορία
6.    Καζαχικό διαβατήριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ότι για το χρονικό διάστημα που ο ενδιαφερόμενος ήταν ανήλικος, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι και οι δύο γονείς του ή ο γονέας που ασκούσε τη γονική μέριμνα κατοικούσε στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, εκτός από βεβαιώσεις σχολείων, υποβάλλονται απαραίτητα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αφορούν στους γονείς π.χ. βιβλιάριο εργασίας,

Δικαολογητικά όσων έχουν 7 χρόνια συνεχούς διαμονής και βιοποριστικής εγκατάστασης στο εξωτερικό (6μηνη θητεία)
1.    Αίτηση προς Ελληνική Προξενική Αρχή (δίδεται στην Πρεσβεία).
2.    Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα ή πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο, σε οποία εμφαίνεται εγγραφή σε Μητρώα Αρρένων (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).
3.    Κλήση για κατάταξη από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
4.    Βιβλιάριο εργασίας και βεβαίωση εργασίας (εφόσον εργάζεται).Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ως αποδείξεις εργασίας εκλαμβάνονται τα ακόλουθα: σύσταση εταιρείας, επιστολή του λογιστή, δήλωση εισοδήματος στην εφορία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οι ενδιαφερόμενοι διέμειναν και σε χώρες πλην του Καζαχστάν, οφείλουν να προσκομίσουν για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα πιστοποιητικά των αρμοδίων κατά τόπο Ελληνικών Προξενικών Αρχών.

Αν έχετε πάρει αναβολή ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και θέλετε να τη διακόψετε, πρέπει να κάνετε αίτηση διακοπής της αναβολής και να ζητήσετε να σας εκδώσουμε νέο Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Έτσι, θα υπηρετήσετε τη θητεία σας με την επόμενη σειρά κατάταξης (ΕΣΣΟ). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διακοπή της αναβολής Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού  και την  εκ νέου έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου είναι τα προαναφερόμενα, από την ημερομηνία της εκδόσεως του παλαιού Πιστοποιητικού μέχρι και σήμερα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής για οποιοδήποτε λόγο στην Ελλάδα, δεν υπολογίζεται για την απόκτηση της ιδιότητας του Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού.

Για την έκδοση πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού χρειάζεται προγραμματισμένη συνάντηση του ενδιαφερόμενου. Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία, δεδομένου ότι, Προξενικό Γραφείο, μαζί με την αίτηση, κρατάει ως συνοδευτικά και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση