Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Διαβατήρια

Διαδικασία έκδοσης διαβατηρίων
Οι ενδιαφερόμενοι για έκδοση ή ανανέωση του ελληνικού διαβατηρίου τους πρέπει να ορίσουν προγραμματισμένη συνάντηση πριν έλθουν στο Προξενικό Γραφείο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Κατόπιν εφαρμογής του Ν. 3103/2003, από 1.1.2006 εκδίδονται νέα διαβατήρια υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας αποκλειστικά από την Ελληνική Αστυνομία. Τα παλαιού τύπου διαβατήρια, που είχαν εκδοθεί από τις Νομαρχίες και τις Προξενικές Αρχές, έπαυσαν να ισχύουν μετά την 31.12.2006 ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης τους. Από 1.1.2007 ισχύουν μόνον τα νέα διαβατήρια, που έχουν εκδοθεί από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η έκδοση των νέου τύπου βιομετρικών διαβατηρίων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ΠΔ 25/2004, την ΚΥΑ 3021/22.10.2005 και τις τροποποιήσεις τους.
Η αρμοδιότητα των Προξενικών Αρχών περιορίζεται σε:
•    Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών
•    Ασφαλή προώθησή τους προς την Ελληνική Αστυνομία
•    Παραλαβή των διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία
•    Επίδοση των διαβατηρίων στους δικαιούχους
Επισημαίνεται ότι ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης της εν λόγω διαδικασίας δεν μπορεί να προκαθορισθεί.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την υποβολή αίτησης στις Προξενικές Αρχές απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος.
Τα δικαιολογητικά για τους ανήλικους υποβάλλουν οι γονείς ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα παρουσία και του ανηλίκου.  Εάν παρίσταται ο ένας γονέας, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από αρμόδιες έμμισθες ή άμισθες ελληνικές Προξενικές Αρχές στη χώρα όπου βρίσκεται, καθώς και αντίγραφο της ταυτότητάς του.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
1.Αίτηση (συμπληρώνεται στην Πρεσβεία)
2.Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον υπάρχει).  Το διαβατήριο επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε προσκομίζεται προς ακύρωση.
3.Δύο (2) πρόσφατες (τελευταίου μήνα) έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφίες, συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών σε ανοιχτόχρωμο φόντο, με το πρόσωπο να κοιτάει  απευθείας τον φακό. Επισημαίνουμε ότι, εάν οι φωτογραφίες δεν πληρούν τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές, η αίτηση απορρίπτεται από την Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.
4.Δελτίο Ταυτότητας (ΔΑΤ) νέου τύπου ή Πρωτότυπο πιστοποιητικό Δημοτολογίου (τελευταίου εξαμήνου) ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρωτότυπο πιστοποιητικό, το Προξενικό Γραφείο προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση, εφ' όσον ζητηθεί.
5.Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στο προξενικό γραφείο), στην οποία ο αιτών αναφέρει:
α) Αν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για συγκεκριμένα αδικήματα που αφορούν την έκδοση, χρήση, απώλεια ή την κλοπή διαβατηρίου.
β) Αν εκκρεμούν σε βάρος του ποινικές διώξεις ή έχει παραπεμφθεί  σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα.
γ) Αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης.
δ) Αν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από την χώρα.
ε) Μόνο για τους άρρενες 19-45 ετών: Για όσους τελούν υπό αναβολή στρατεύσεως απαιτείται προσκόμιση Πιστοποιητικού Τύπου Β΄.
Για τους ανυπότακτους εξωτερικού πρωτότυπη βεβαίωση του στρατολογικού τους γραφείου στην Ελλάδα, η οποία θα πιστοποιεί την εν λόγω ανυποταξία.

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα, δηλαδή όχι παλαιότερα των 6 μηνών.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
1.Αίτηση (συμπληρώνεται στην Πρεσβεία από τους γονείς ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα).
2.Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον υπάρχει). Το διαβατήριο αυτό επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε προσκομίζεται προς ακύρωση.
3.Πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών (βλ. παραπάνω). Επισημαίνεται ότι, αν η φωτογραφία δεν πληροί τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές, η αίτηση απορρίπτεται από την Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.
4.Δελτίο Ταυτότητας (νέου τύπου) για ανηλίκους άνω των 12 ετών.  Εάν ο/η αιτών/ αιτούσα δεν διαθέτει ελληνικό δελτίο ταυτότητας, υποβάλλει πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του/της σε ελληνικό δημοτολόγιο (τελευταίου εξαμήνου)
5.Μόνο για τους ανήλικους άνω των 13 ετών: Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στο Γενικό Προξενείο) όπου αναφέρεται:
• Αν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για συγκεκριμένα αδικήματα που αφορούν στην έκδοση, χρήση, απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου.
• Αν εκκρεμούν σε βάρος του ποινικές διώξεις ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα   παραπάνω αδικήματα.


ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Προκειμένου περί προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται επιπλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη, και υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο  σχετικής απόφασης.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (εργάσιμες ημέρες 9:30 – 16:30)
Τα διαβατήρια παραλαμβάνονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα, τον επίτροπο, τοΝ δικαστικό συμπαραστάτη ή τέλος και από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο (το οποίο θα φέρει ταυτότητα ή διαβατήριο).
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόδειξης κατάθεσης δικαιολογητικών. καθώς και το παλαιό διαβατήριο προς ακύρωση.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΛΑΣ, τα εκδοθέντα διαβατήρια παραμένουν στο Προξενικό Γραφείο για 6 μήνες μετά την έκδοσή τους. Εάν μέσα σε αυτό το διάστημα δεν παραληφθούν από τον κάτοχό τους, επιστρέφονται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Προξενικό Γραφείο (εργάσιμες ημέρες 9:30 – 16:30).

ΚΛΟΠΗ- ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου στο Καζαχστάν, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να τη δηλώσει αμέσως στην πλησιέστερη αστυνομική Αρχή, λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση, την οποία προσκομίζει στο Προξενικό Γραφείο, όπου υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 για τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου (εργάσιμες ημέρες 09.30 - 16.30).
Το Προξενικό Γραφείο διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση νέας δήλωσης για απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου εντός πενταετίας, η έρευνα μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα έτος ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης. Όσο διαρκεί η έρευνα για τη διακρίβωση των συνθηκών της κλοπής ή της απώλειας δεν χορηγείται νέο διαβατήριο στον αιτούντα. Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής δεν είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης, προτού παρέλθουν 90 ημέρες από την ημερομηνία δήλωσης της κλοπής/απώλειας στο Προξενικό Γραφείο.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΛΗΓΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
Ταξιδιωτικό έγγραφο εκδίδεται από το Προξενικό Γραφείο σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου για επιστροφή στην Ελλάδα. Για την έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου (emergency travel document) απαιτούνται τα εξής:
•    Αίτηση (υποβάλλεται αυτοπροσώπως στο Προξενικό Γραφείο από τον αιτούντα) - Δεν απαιτείται προγραμματισμένη συνάντηση.
•    Αριθμός κράτησης θέσεως  ή αντίγραφο εισιτηρίου.
•    Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
•    Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (εάν έχει χαθεί ή κλαπεί το διαβατήριό σας)  που να  έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιουνίου 1960 ή πιστοποιητικό εγγραφής σε δημοτολόγιο.
•    Βεβαίωση της καζαχικής αστυνομικής Αρχής ότι κατατέθηκε δήλωση απώλειας διαβατηρίου ή ταυτότητας.
•    Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 για τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου ή ταυτότητας (Το έντυπο χορηγείται από το Προξενικό Γραφείο).
Το Προξενικό Γραφείο μπορεί να αναζητήσει αυτεπάγγελτα το εν λόγω πιστοποιητικό μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (βλ. παραπάνω).
Τα ταξιδιωτικά έγγραφα χορηγούνται ατελώς, το νωρίτερο 48 ώρες πριν το ταξίδι σας.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 18 Νοέμβριος 2014
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση