Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Ληξιαρχικές Πράξεις

Η εξυπηρέτηση των Πολιτών γίνεται κατόπιν ορισμού προγραμματισμένης συνάντησης

ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
•    Πιστοποιητικό γέννησης του καζαχικού ληξιαρχείου, επικυρωμένο με τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) επί του πρωτοτύπου. Για έγγραφα της Κιργιζίας, πιστοποιητικό επικυρωμένο από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών της Κιργιζίας.
•    Τα διαβατήρια (ή οι αστυνομικές ταυτότητες όταν αφορά στον/στους Έλληνες πολίτες) και των δύο γονέων.
•    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ελληνικού Δήμου του Έλληνα γονέα/των Ελλήνων γονέων (όπου θα εμφαίνεται ο γάμος τους).
•    Αυτοπρόσωπη έλευση στο Προξενικό Γραφείο του έχοντος την ελληνική υπηκοότητα γονέα για τη δήλωση της γέννησης.

ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
•    Το ελληνικό διαβατήριο ή η αστυνομική ταυτότητα του αποβιώσαντος.
•    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στην Ελλάδα όπου ανήκε ο αποβιώσας.
•    Η ληξιαρχική πράξη θανάτου από το καζαχικό ληξιαρχείο επικυρωμένο με τη Σφραγίδα Χάγης (Apostille) επί του πρωτοτύπου. Για έγγραφα της Κιργιζίας, ληξιαρχική πράξη θανάτου επικυρωμένη από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών της Κιργιζίας.
•    Το διαβατήριο (ή η αστυνομική ταυτότητα, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη) εκείνου που δηλώνει το θάνατο.

ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ
•    Τα διαβατήρια και των δύο νεονύμφων. Οι Έλληνες πολίτες μπορούν να προσκομίζουν αστυνομική ταυτότητα.
•    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ελληνικού Δήμου του/των Ελλήνων πολιτών
•    Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου από το καζαχικό ληξιαρχείο, επικυρωμένο με τη Σφραγίδα Χάγης (Apostille) επί του πρωτοτύπου. Για έγγραφα της Κιργιζίας, πιστοποιητικό επικυρωμένο από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών της Κιργιζίας.
•    Αυτοπρόσωπη έλευση στο Προξενικό Γραφείο του έχοντος την ελληνική υπηκοότητα για τη δήλωση του γάμου.

ΠΡΑΞΗ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
•    Αυτοπρόσωπη παρουσία των δύο γονέων και του παιδιού.
•    Διαβατήριο/ταυτότητα των γονέων.
•    Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Έλληνα γονέα.
•    Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού από το καζαχικό ληξιαρχείο επικυρωμένο με τη Σφραγίδα Χάγης (Apostille) επί του πρωτοτύπου. Για έγγραφα της Κιργιζίας, πιστοποιητικό επικυρωμένο από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών της Κιργιζίας.
•    Πιστοποιητικό αναγνώρισης τέκνου από το καζαχικό ληξιαρχείο επικυρωμένο με τη Σφραγίδα Χάγης (Apostille) επί του πρωτοτύπου. Για έγγραφα της Κιργιζίας,  πιστοποιητικό επικυρωμένο από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών της Κιργιζίας.
•    Βεβαίωση αγαμίας της μητέρας του παιδιού από το καζαχικό ληξιαρχείο επικυρωμένο με τη Σφραγίδα Χάγης (Apostille) επί του πρωτοτύπου (στη περίπτωση που ο πατέρας του παιδιού έχει την ελληνική υπηκοότητα). Για έγγραφα της Κιργιζίας, βεβαίωση επικυρωμένη από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών της Κιργιζίας.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 18 Νοέμβριος 2014
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση