Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018
Η Ελλάδα στη Μάλτα arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Εκδοση Ελληνικών Διαβατηρίων

Εκδοση Ελληνικών Διαβατηρίων

Γενικά:


•    Τα Ελληνικά διαβατήρια  εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία, στην οποία η Πρεσβεία προωθεί τις αιτήσεις που της υποβάλλονται.
•    Ο απαιτούμενος χρόνος από της υποβολής της αιτήσεως στην Πρεσβεία έως την παράδοση των Διαβατηρίων στους ενδιαφερόμενους είναι περίπου 2-3 εβδομάδες, της ακριβούς ημερομηνίας εξαρτωμένης από την ημερομηνία που θα έρθει ο Διπλωματικός Φάκελος στην Πρεσβεία. 
•    Σε περίπτωση όμως απόρριψης του αιτήματος (συνήθως για λόγους μη κατάλληλης φωτογραφίας) σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου το αίτημα, και όχι μόνο το στοιχείο που απορρίφθηκε.

Διαδικασία υποβολής της αίτησης


•    Για τους έχοντες συμπληρώσει το 12ο έτος ηλικίας οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:30 – 14:30
•    Για τα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, οι αιτήσεις υποβάλλονται  από τους γονείς ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα.

Συνοπτική περιγραφή των δικαιολογητικών που απαιτούνται: (βλ αναλυτικά εδώ)
•    Τα υποβαλλόμενα  δικαιολογητικά πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα, είτε να έχουν αναζητηθεί από την Πρεσβεία απευθείας από τους εκδότες τους.
•    Η ημερομηνία των δικαιολογητικών,  (με εξαίρεση την Αστυνομική Ταυτότητα και το προηγούμενο Διαβατήριο) δεν μπορεί να απέχει πέραν των έξι μηνών από την υποβολή τους.
•    Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον υπάρχει).
•    Αστυνομική ταυτότητα (με αριθμό δημοτολογίου) ή Πιστοποιητικό Γέννησης
Σε περίπτωση που οι αιτούντες δεν διαθέτουν ταυτότητα, τότε  εναλλακτικά υποβάλλεται Πιστοποιητικό Γέννησης ή Οικογενειακής Κατάστασης και μία ακόμη φωτογραφία τους.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης τόσο ταυτότητας όσο και διαβατήριου, θα πρέπει υποβληθεί  ένα παραστατικό με φωτογραφία και τα στοιχεία του αιτούντος.
•    Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών που δεν έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε προηγούμενη έκδοση Διαβατηρίου  (βλ. τεχνικές προδιαγραφές).  Η Πρεσβεία έχει προωθήσει τις ως άνω προδιαγραφές σε επιλεγμένα φωτογραφεία.
•    (Μόνο για τους άρρενες 19-45 ετών)
i.    Για όσους τελούν υπό αναβολή στράτευσης,  απαιτείται προσκόμιση Πιστοποιητικού Τύπου Β’.
ii.    Για τους ανυπότακτους εξωτερικού, πρωτότυπη βεβαίωση του στρατολογικού τους γραφείου στην Ελλάδα, η οποία θα πιστοποιεί την εν λόγω ανυποταξία.


Τέλη Διαβατηρίου (βλ αναλυτικά εδώ)
•    Τα τέλη για την έκδοση Ελληνικών διαβατηρίων ανέρχονται σε 84.40 Ευρώ (για αιτούντες ηλικίας άνω 14 ετών)  και σε 73.60 Ευρώ (για τέκνα μέχρι 14 ετών
•    Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης (συνήθως για λόγους μη κατάλληλης φωτογραφίας) το κόστος επανυποβολής είναι πέντε 5 Ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 17 Δεκέμβριος 2013
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση