Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019
Η Ελλάδα στην Ολλανδία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου/Πρόσκληση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Υπουργείου Εσωτερικών Ελλήνων υπηκόων στην Ολλανδία (Χάγη)

Εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου/Πρόσκληση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Υπουργείου Εσωτερικών Ελλήνων υπηκόων στην Ολλανδία (Χάγη)

Τρίτη, 05 Φεβρουάριος 2019

Εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου/Πρόσκληση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Υπουργείου Εσωτερικών Ελλήνων υπηκόων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία της 25ης Μαΐου 2019 στην Ολλανδία (Χάγη)

Οι Έλληνες υπήκοοι που διαμένουν στην Ολλανδία ή θα βρίσκονται προσωρινά στη χώρα στις 25 Μαΐου 2019 και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει εγκαίρως και το αργότερο μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019 να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους που θα συνταχθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών ακολουθώντας τις κατωτέρω οδηγίες:


1. Περιεχόμενο της αίτησης-δήλωσης και διαδικασία συμπλήρωσης


· Η δήλωση θα συμπληρώνεται μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΥΠ.ΕΣ. (www.ypes.gr) είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από την οικεία προξενική αρχή.

· Μέσω του ίδιου διαδικτυακού τόπου, αναζητείται η εγγραφή του εκλογέα στη βάση δεδομένων των εκλογικών καταλόγων. Συμπληρώνοντας τα ονοματεπωνυμικά του στοιχεία, εμφανίζονται τα εξής στοιχεία εγγραφής του στους εκλογικούς καταλόγους: Επώνυμο, επώνυμο Β, όνομα, όνομα Β, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, όνομα συζύγου, επώνυμο πατέρα, ημερομηνία γέννησης, νομός, δήμος, δημοτική ενότητα, εκλογικό διαμέρισμα, ειδικός εκλογικός αριθμός και αριθμός δημοτολογίου.

· Σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα καταχωρούνται με λατινικούς χαρακτήρες τα στοιχεία της σημερινής διεύθυνσής του (πόλη, οδός, αριθμός, ΤΚ, τηλέφωνο, e-mail) και επιλέγεται από προκαθορισμένη λίστα η πόλη σε εκλογικό τμήμα της οποίας επιθυμεί να ψηφίσει (για την Ολλανδία η Χάγη).

· Η αίτηση εκτυπώνεται εις τριπλούν μέσω του συστήματος.


Ειδικότερα ο τύπος της αίτησης-δήλωσης παρατίθεται στο συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

2. Προθεσμία υποβολής

Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων-δηλώσεων στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Χάγης λήγει την 29 Μαρτίου 2019.


3. Τρόπος υποβολής


Ο εκλογέας υποβάλει τα τρία (3) αντίγραφα της αίτησης-δήλωσης μαζί με φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου στην οποία καταχωρούνται τα στοιχεία του κατόχου στο Προξενικό Γραφείο. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή σε περιπτώσεις που συντρέχει σοβαρός λόγος (μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, θέμα υγείας, ηλικίας κτλ.) μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά.4 Φεβρουαρίου 2019