Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

Προξενική Διατίμηση

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Το Προξενικό Γραφείο Χάγης δεν διαθέτει σύστημα PIN και οι προξενικές πράξεις πληρώνονται με μετρητά.

Τα προξενικά τέλη που εισπράττονται από τις προξενικές αρχές κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για πράξεις ή ενέργειες που εκτελούν ή επιχειρούν, καθορίζονται αναλυτικά από το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 16/2014, το οποίο επισυνάπτεται.

Παρακάτω καταγράφονται τα τέλη σε ευρώ των συνηθέστερων πράξεων που εκτελούνται στο Προξενικό Γραφείο:


Πιστοποιητικά μετοικεσιών 120,00
Επικύρωση υπογραφής Ελλήνων πολιτών ή πολιτών ΕΕ 10,00
Επικύρωση υπογραφής πολιτών εκτός ΕΕ 30,00
Πιστοποιητικό μονίμου διαμονής (όχι στρατολογικό) 50,00
Πιστοποιητικά, βεβαίωσεις 10,00
Πιστοποιητικά στρατολογίας 50,00
Επικύρωση υπογραφής επίσημου μεταφραστή 30,00
Θεώρηση φωτοαντιγράφων 10,00
Ληξιαρχικές Πράξεις 10,00
Αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων 10,00
Έκδοση διαβατηρίου ισχύος 5 ετών από 14 ετών και άνω 84,40
Έκδοση διαβατηρίου ισχύος 3 ετών για τους υπολοίπους 73,60

Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 16/2014

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 23 Ιούνιος 2017