Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Κληρονομικές Υποθέσεις

Σε περιπτώσεις θανάτου Έλληνα ή ελληνικής καταγωγής πολίτη, οι συγγενείς του στην Ελλάδα δύνανται, με αίτησή τους στην Ε3 Δ/νση του Υπουργείου Εξωτερικών, να αναζητήσουν την ύπαρξη διαθήκης του στην αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή που εδρεύει στην χώρα κατοικίας του θανόντος, και εφόσον υπάρχει, να αιτηθούν τη δημοσίευσή της.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 04 Σεπτέμβριος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση