Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στην Ρουμανία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Προκήρυξη θέσεως Γραμματέα με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ετών στην Πρεσβεία Βουκουρεστίου

Προκήρυξη θέσεως Γραμματέα με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ετών στην Πρεσβεία Βουκουρεστίου

Τετάρτη, 16 Νοέμβριος 2016

Η ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Έχοντας υπόψη:

1.  Τη διάταξη του άρθρου 149 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του "Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 117).
2.  Το με Α.Π.Π 10ΙΓ/ΑΠ 51420 από 10/11/2016 έγγραφο της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.

Προκηρύσσει θέση Γραμματέα στην Πρεσβεία Βουκουρεστίου με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ετών .

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα πρέπει:

α) Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας και να μην έχει υπερβεί το 60ο έτος ηλικίας.  Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου και του ανώτατου η 31η Δεκεμβρίου,       
β) Να έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της προκηρυσσόμενης θέσης,
γ) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (για άνδρα υποφήφιο),
δ) Να είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ε) Να ομιλεί και να γράφει άριστα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Η γνώση της ρουμανικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.
στ) Να διαθέτει οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες γραμματειακής υποστήριξης,
ζ) Να χειρίζεται άριστα ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Word, Windows, Excel).

Οι υποψήφιοι για τη θέση Γραμματέα απαιτείται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου με σχετική εξουσιοδότηση) ή με αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «Για τη θέση Γραμματέα στην Πρεσβεία Βουκουρεστίου», στην Πρεσβεία Βουκουρεστίου (Blv. Pache Protopopescu 1-3, Sector 2, Bucuresti 021403), υπ’οψιν κας Βουτσαδάκη, μέχρι και την Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016.

Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Η αίτηση συμμετοχής-υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
Με την αίτηση συμμετοχής-υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλονται απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας) με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και υπογραφή στο πίσω μέρος αυτής,
Β. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου),
Γ.  σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
Δ. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή πρωτότυπο απολυτηρίου Λυκείου

Ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει στην αίτηση όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων  και δε γίνονται δεκτά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Στα εκπρόθεσμα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται και τα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Μετά την επιλογή του επιτυχόντος υποψηφίου, η Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών θα εκκινήσει διαδικασία έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών προκειμένου να γίνει η πρόσληψη.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση