Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018
Η Ελλάδα στην Ρουμανία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Προκήρυξη θέσεως Οδηγού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) ετών στην Πρεσβεία Βουκουρεστίου

Προκήρυξη θέσεως Οδηγού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) ετών στην Πρεσβεία Βουκουρεστίου

Δευτέρα, 01 Μάιος 2017

Η ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τη διάταξη του άρθρου 149 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του "Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 117).
2.    Το με Α.Π. Π 10ΟΔ/ 19383 από 21/4/2017 έγγραφο της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.

Προκηρύσσει θέση Οδηγού στην Πρεσβεία Βουκουρεστίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) ετών.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα πρέπει:

α) Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας και να μην έχει υπερβεί το 60ο έτος ηλικίας.  Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου και του ανώτατου η 31η Δεκεμβρίου,
β) Να είναι μόνιμος κάτοικος Βουκουρεστίου Ρουμανίας,
γ) Να έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της προκηρυσσόμενης θέσης,
δ) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (για άνδρα υποφήφιο),
ε)  Να ομιλεί στην αγγλική και στη ρουμανική γλώσσα,
ζ) Να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης,
η) Να διαθέτει πρότερη εμπειρία σε θέση οδηγού είτε σε έτερη διπλωματική 
θ) Να έχει ευγένεια, εχεμύθεια και ήθος,
ι) Να διατίθεται να εργασθεί και απογευματινές ή βραδινές ώρες, καθώς και σαββατοκύριακα.

Οι υποψήφιοι για τη θέση Οδηγού απαιτείται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου με σχετική εξουσιοδότηση) ή με αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «Για τη θέση Οδηγού στην Πρεσβεία Βουκουρεστίου», στην Πρεσβεία Βουκουρεστίου (Blv. Pache Protopopescu 1-3, Sector 2, Bucuresti 021403), υπ’οψιν κας Βουτσαδάκη, μέχρι και την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017.
Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Η αίτηση συμμετοχής-υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Με την αίτηση συμμετοχής-υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλονται απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α. πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας) με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και υπογραφή στο πίσω μέρος αυτής,
Β. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου),
Γ.  σύντομο βιογραφικό σημείωμα,

Ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει στην αίτηση όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων  και δε γίνονται δεκτά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Στα εκπρόθεσμα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται και τα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Μετά την επιλογή του επιτυχόντος υποψηφίου, η Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών θα εκκινήσει διαδικασία έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών προκειμένου να γίνει η πρόσληψη.

Βουκουρέστι, 2 Μαΐου 2017

Anunţ privind scoaterea la concurs a unui post de șofer cu contract pe perioadă de timp determinată de doi ani la Ambasada Greciei la Bucureşti


Α.Π.Φ. 051/ΑΠ 709/2-5-2017

ANUNȚ

”Anunţprivindscoaterea la concurs a unui post de șofer cu contract peperioadă de timpdeterminată de doiani la AmbasadaGreciei la Bucureşti”
AMBASADA REPUBLICII ELENE LA BUCUREŞTI

Avândînvedere:

1. Prevederile art. 149 privindorganizareaMinisterului de Externe, care a fostvalidatprinprimularticol al deciziei N. 3566/2007 „AmendareaCoduluiprivindorganizareaMinisterului de Externe” (A’ 117)
2. Documentul A.Π.Π 10ΟΔ/ 19383 din 10/11/2016 al direcţiei ΣΤ1 Direcţia Personal şiOrganizareAdministrativă a Ministerului de Externe.

Scoate la concurs postul de șofer la AmbasadaGreciei de la Bucureşti cu contract de muncăpeperioadadeterminată de doi(2)  ani.

Candidatulvatrebui:

a)  Să fi împlinitvârsta de 21 de anişi nu fi depăşitvârsta de 60 de ani. Este luatăînconsiderareziua de 1 ianuariepentrulimitainferioarăşiziua de 31 decembriepentrulimitasuperioară,
b) Săaibădomiciul permanent înMunicipiulBucurești
c) Săaibăstarea de sănătate care să-ipermitădesfăşurareaactivităţilorspecificefuncţiei,
d)  Să-şi fi îndeplinitobligaţiileprivindstagiulmilitarsausă fie scutit legal (pentrucandidaţii de sex masculin)
e)  SăpoatăcomunicaînlimbileenglezășiRomână
f) Să fie posesor de carnet de conducere
g) Să fi acumulatexperiențăînpostul de șofer fie la o altămisiunediplomatică fie la o companieprivată
h) Săfie o persoană amabilă, discretă și cu o conduită impecabilă
i)Să fie disponibil să lucreze și după amiaza sau seara, precum și in weekenduri.

Candidaţii vor trebui să depună cererile (în persoană sau prin împuternicire către o terţă parte) sau să fie transmise prin poştă cu scrisoare recomandată care să indice faptul că priveşte „Postul de șofer la Ambasada Greciei la Bucureşti” (Blv Pache Protopopescu 1-3, Sector 2, Bucureşti 021403) în atenţia Doamnei Voutsadaki, până Luni, 12 iunie 2017.

Dovadafaptuluicăcererea a fosttransmisă la timpprinpoştă se face prinştampilaoficiuluipoştal.

Cererea de participare – declaraţiepeproprierăspunderenecesarăînbazaarticolului 8 al legii 1599/1986 (A’ 75) şineconcordanţacelordeclarate se sancţionează conform regulamentelorînvigoare.

Împreună cu cererea de participareestenecesar a se depundeşiurmătoareleacte:

A. Fotografierecentă tip buletinsaupaşaport, cu numele, prenumeleşisemnăturapespatelefotografiei.
B. Copielegalizată a cărţii de identitate, sau, înlipsaacesteia, copiidupăpaginilerelevante din paşaport.
C. Curriculum Vitae


Candidatultrebuiesăataşezecereriiprezentatetoatedocumentele in copielegalizatăsauîn original. Toateacteledepuseînvedereaînscrieriitrebuiesă fie emisepână la data la care expirăperioada dedepunere a cererilorşi nu vor fi acceptatedupăexpirareatimpuluiacordatdepuneriicererilor.

Dupăalegereacandidatului, Direcţia Personal a Ministerului de Externevademaraprocedura de emitere a unuiOrdin de Ministrucomun al Ministrilor de Externeşi de Finanţeînvedereaangajării.București, 2 mai 2017

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση