Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στην Ρουμανία arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Πιστοποιητικό Μετοικεσίας

Πιστοποιητικό Μετοικεσίας

Α. Απαραίτητες προϋποθέσεις έκδοσης Πιστοποιητικού Μετοικεσίας:

1. Ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, ο οποίος θεμελιώνει δικαίωμα έκδοσης Πιστοποιητικού Μετοικεσίας θεωρείται εκείνος ο οποίος έχει τους επαγγελματικούς ή προσωπικούς του δεσμούς στη Ρουμανία, για το διάστημα  των τελευταίων δύο ετών.

2. Η μετοικεσία αφορά μόνο το αυτοκίνητο.

3. Το αυτοκίνητο πρέπει να βρίσκεται στην πλήρη κυριότητα του ενδιαφερόμενου και να κυκλοφορεί στη Ρουμανία τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την αναχώρησή του για την Ελλάδα.

4. Δεν πρέπει να έχει εκδοθεί ποτέ στο παρελθόν από καμία άλλη Προξενική Αρχή παρόμοιο πιστοποιητικό στο όνομα του μετοικούντος ή στο όνομα μέλους της οικογένειάς του.

Β. Απαραίτητα δικαιολογητικά έκδοσης Πιστοποιητικού Μετοικεσίας:

1. Η νέα διεύθυνση σας στην Ελλάδα, η οποία θα πιστοποιείται απο τα κατάλληλα έγγραφα (συμβόλαιο ενοικίασης ή αγοράς ακινήτου).

2. Αίτηση (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο).

3. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο).

4. Αστυνομικές ταυτότητες ή διαβατήρια του ενδιαφερομένου και των μελών της οικογένειάς του που μετοικούν.
5.Φορολογικές δηλώσεις των δύο τουλάχιστον τελευταίων ετών στη Ρουμανία (από την ANAF).

6. Βεβαίωση απασχόλησης των τελευταίων δύο ετών. Ο εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας θα προσκομίσει σύμβαση εργασίας και βεβαίωση εργοδότη. Ο ελεύθερος επαγγελματίας θα προσκομίσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ο επιχειρηματίας θα προσκομίσει καταστατικό της εταιρείας του και βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας του στο αρμόδιο επιμελητήριο. Ο συνταξιούχος θα  προσκομίσει  βεβαίωση του Ταμείου Συντάξεων.

7. Στοιχεία διαφόρων συναλλαγών (αγορές αγαθών, πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφέλειας) της τελευταίας διετίας.

8. Στοιχεία κατοικίας, δηλαδή συμβόλαιο ενοικίασης ή αγορας ακινήτου για τα τελευταία δύο έτη. Επίσης, πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι κατοικείτε στο ως άνω ακίνητο τα δύο τελευταία χρόνια,  επομένως, πρέπει να προσκομίσετε και αποδείξεις δαιφόρων συναλλαγών π.χ. λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου,  εταιρείας υδάτων, φυσικού αερίου, κ.α.

9. Άδεια παραμονής (Certificat de Inregistrare) στη Ρουμανία.

10. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

11.Το δίπλωμα οδήγησης είτε στο όνομα του ενδιαφερομένου είτε στο όνομα του μέλους της οικογενείας του που επίσης μετοικεί. Το δίπλωμα πρέπει να έχει εκδοθεί έξι μήνες πριν από την έκδοση του Πιστοποιητικού Μετοικεσίας.

12. Πράσινη κάρτα.

13. Άδεια Κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

14. Το συμβόλαιο αγόρας του αυτοκινήτου, από το οποίο να προκύπτει ότι το αυτοκίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον ενδιαφερόμενο, για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών πριν από την αναχώρηση του από την Ρουμανία.  Το συμβόλαιο αγοράς του αυτοκινήτου θα πρέπει να ορίζει σαφώς με ποιον  τρόπο αγοράστηκε (μετρητά, τραπεζικό δάνειο, ή leasing). Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι η παραπάνω πληροφορία όντως αναγράφεται στο συμβόλαιο. Σημειώνεται ότι το leasing δεν θεωρείται πλήρης κυριότητα του αυτοκινήτου.

15.  Ασφαλιστικό συμβόλαιο του οχήματος.

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 552 Ρον

ΟΡΙΣΜΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 


Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2018
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση