Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Στρατολογικά

Στην ιστοσελίδα www.stratologia.gr θα βρείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τις στρατολογικές σας υποχρεώσεις .

Α. Κατάθεση δελτίου απογραφής

Κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου - Μαρτίου του έτους που συμπληρώνετε το 18ο έτος της ηλικίας σας,  θα πρέπει να καταθέσετε το Δελτίο Απογραφής, που θα αποσταλεί, μέσω του Προξενικού μας Γραφείου,  στην Στρατολογική Υπηρεσία όπου υπάγεστε.

Προαπαιτούμενα δικαιολογητικά:

-  Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο).

-  Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων, (το οποίο μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Προξενικό Γραφείο).

Για την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής απαραίτητη είναι η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου. Δεν απαιτείται ραντεβού.

Β. Αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών

Αναβολή κατάταξης  στις ένοπλες δυνάμεις λόγω σπουδών λαμβάνουν όσοι, κατά την ημερομηνία κατάταξης τους, είναι :

α.Μαθητές Λυκείων ή σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή

β.Εγγεγραμμένοι για φοίτηση σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακές σπουδές  ή

γ.Εγγεγραμμένοι για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος  ή

δ.Διορισμένοι ή εγγεγραμμένοι για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας  ή

ε.Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες

Προαπαιτούμενα δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση εκπαιδευτικού ιδρύματος από την οποία προκύπτει η εκπαιδευτική βαθμίδα και το τμήμα σπουδών στην οποία θα αναγράφεται:

-Ημερομηνία πρώτης εγγραφής

-Ακαδημαϊκό έτος  φοίτησης ή εξάμηνο σπουδών

-Διάρκεια φοίτησης (με την επισημείωση ότι η Σχολή είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης)

-Είδος σπουδών

Η  βεβαίωση σπουδών πρέπει να είναι μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα από επίσημο μεταφραστή του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρουμανίας, του οποίου η υπογραφή επικυρώνεται στο Προξενικό Γραφείο (κόστος επικύρωσης 138 Ρον ) Για τον κατάλογο των επίσημων μεταφραστών, δείτε https://www.mfa.gr/missionsabroad/romania/other-services/metaphrastes.html

β) Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή ότι οι σπουδές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο εξωτερικό και σε διεθνώς γνωστή γλώσσα (διατίθεται υπόδειγμα στο Προξενικό Γραφείο)

γ). Ταυτότητα ή διαβατήριο

Τα ρουμανικά δημόσια έγγραφα (πτυχία, απολυτήρια, κλπ) που προορίζονται για χρήση στην Ελλάδα, πρέπει να είναι θεωρημένα για την γνησιότητα της υπογραφής του εκδότη τους με την σφραγίδα Αpostille της σύμβασης της Χάγης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σφραγίδα Apostille πρέπει να τίθεται επί του πρωτοτύπου κειμένου, προκειμένου να πιστοποιεί την γνησιότητα της υπογραφής του εκδότη, και  όχι επί της επίσημης μετάφρασης

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ημερομηνία που καλείστε να καταταγείτε στον Στρατό πρέπει να είναι εντός της περιόδου που είστε εγγεγραμμένος φοιτητής.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: Για τον ορισμό ραντεβού, παρακαλούμε στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα στο

Γ. Έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού

Αναβολή κατάταξης ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού λαμβάνουν όσοι:

α) Έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση  στο εξωτερικό τα τελευταία 11 έτη

Η εγκατάστασή  στο εξωτερικό πρέπει να αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα και να είναι συνεχής και αδιάκοπη. Όλα τα έγγραφα υποβάλλονται στο Προξενικό Γραφείο σε πρωτότυπα και απλά φωτοαντίγραφα. (Τα πρωτότυπα επιστρέφονται στον πολίτη). Δεν απαιτείται να είναι μεταφρασμένα.

Συγκεκριμένα, πρέπει να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά για τα τελευταία 11 έτη που παρήλθαν πριν από την ημέρα που υποβάλετε την αίτηση αναβολής:

α. Αίτηση προς Ελληνική Προξενική Αρχή (δίδεται στο Προξενικό Γραφείο).

β. Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα ή πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο, στο οποίο εμφαίνεται η εγγραφή σας στα Μητρώα Αρρένων

γ. Βεβαιώσεις σχολείων/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πτυχία και αναλυτική βαθμολογία).

δ. Για το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη των σπουδών σας και την έναρξη της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, πρέπει να προσκομίσετε:

Συμβόλαια εργασίας, βεβαιώσεις εργοδοτών, μισθοδοτικές καταστάσεις , εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας , αντίγραφα κίνησης λογαριασμών τραπέζης, λογαριασμούς δημοτικών οργανισμών και οργανισμών κοινής ωφελείας (ενδεικτικά ανά έτος για την ενδεκαετία) . Σε περίπτωση που έχετε εργασθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως αποδείξεις εργασίας εκλαμβάνονται τα ακόλουθα: καταστατικό της εταιρείας σας, αποδεικτικά εγγραφής της εταιρείας σας στο Επιμελητήριο, δήλωση εισοδήματος στην εφορία, ισολογισμοί εταιρείας.  Για την απόδειξη της κατοικίας σας, πρέπει να προσκομίσετε μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμβόλαιο αγοράς ακινήτου (ή certificat de comodat) στη Ρουμανία. Τέλος,  προσκομίζετε άδεια παραμονής (certificat de inregistrare) στη Ρουμανία.

ε. Εάν κατά τη διάρκεια της ενδεκαετίας ήσασταν ανήλικος, πρέπει να προσκομίσετε, για την περίοδο της ανηλικότητας :

- Βεβαιώσεις σχολείων/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πτυχία και αναλυτική βαθμολογία).

- Αποδεικτικά διαμονής στη Ρουμανία για τους γονείς σας, δηλαδή  συμβόλαια εργασίας, βεβαιώσεις εργοδοτών, μισθοδοτικές καταστάσεις , εκκαθαριστικά σημειώματα , αντίγραφα κίνησης λογαριασμών τραπέζης, λογαριασμούς δημοτικών οργανισμών και οργανισμών κοινής ωφελείας (ενδεικτικά ανά έτος για την ενδεκαετία) . Σε περίπτωση που οι γονείς σας έχουν εργασθεί ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως αποδείξεις εργασίας εκλαμβάνονται τα ακόλουθα: καταστατικό εταιρείας, αποδεικτικά εγγραφής εταιρείας στο Επιμελητήριο, δήλωση εισοδήματος στην εφορία, ισολογισμοί εταιρείας.  Για την απόδειξη της κατοικίας των γονέων σας, πρέπει να προσκομίσετε μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμβόλαιο αγοράς ακινήτου (ή certificat de comodat) στη Ρουμανία. Τέλος,  άδεια παραμονής (certificat de inregistrare) των γονέων στη Ρουμανία.

β) Έχουν βιοποριστική εγκατάσταση  στο εξωτερικό τα τελευταία 7 έτη

Η βιοποριστική εγκατάστασή  στο εξωτερικό πρέπει να αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα και να είναι συνεχής και αδιάκοπη. Όλα τα έγγραφα υποβάλλονται στο Προξενικό Γραφείο σε πρωτότυπα και απλά φωτοαντίγραφα. (Τα πρωτότυπα επιστρέφονται στον πολίτη). Δεν απαιτείται να είναι μεταφρασμένα.

Συγκεκριμένα, πρέπει να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά για τα τελευταία 7 έτη που παρήλθαν πριν από την ημέρα που υποβάλετε την αίτηση αναβολής:

α. Αίτηση προς Ελληνική Προξενική Αρχή (δίδεται στο Προξενικό Γραφείο).

β. Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα ή πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο, στο οποίο εμφαίνεται η εγγραφή σας στα Μητρώα Αρρένων

γ. Βεβαιώσεις βιοποριστικής εγκατάστασης, όπως

Συμβόλαια εργασίας, βεβαιώσεις εργοδοτών, μισθοδοτικές καταστάσεις , εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας , αντίγραφα κίνησης λογαριασμών τραπέζης, λογαριασμούς δημοτικών οργανισμών και οργανισμών κοινής ωφελείας (ενδεικτικά ανά έτος για την επταετία) . Σε περίπτωση που έχετε εργασθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως αποδείξεις εργασίας εκλαμβάνονται τα ακόλουθα: καταστατικό της εταιρείας σας, αποδεικτικά εγγραφής της εταιρείας σας στο Επιμελητήριο, δήλωση εισοδήματος στην εφορία, ισολογισμοί εταιρείας.

δ. Βεβαιώσει κατοικίας όπως μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμβόλαιο αγοράς ακινήτου (ή certificat de comodat) στη Ρουμανία.

ε. Άδεια παραμονής (certificat de inregistrare) στη Ρουμανία.

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Το Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού κοστίζει 230 Ρον

ΟΡΙΣΜΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: Για τον ορισμό ραντεβού, παρακαλούμε στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα στο

Δ. Καθεστώς "ανυποταξίας εξωτερικού" . Έκδοση βεβαίωσης ανυποταξίας.

Εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία κατάταξής σας στον Στρατό και δεν δικαιούστε κάποιας αναβολής για τους ως άνω λόγους, δύνασθε να εκδώσετε βεβαίωση ανυποταξίας, προκειμένου να υπαχθείτε στο καθεστώς του ανυπότακτου εξωτερικού και να δικαιούσθε την έκδοση διαβατηρίου.   Ως ανυπότακτος εξωτερικού δύνασθε να επισκέπτεστε την Ελλάδα για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, συνολικά ή τμηματικά, κατά έτος.

Για την έκδοση της βεβαίωσης ανυποταξίας πρέπει να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά για το τελευταίο 1 έτος που παρήλθε πριν από την ημέρα που υποβάλετε την αίτηση :

α. Αίτηση προς Ελληνική Προξενική Αρχή (δίδεται στο Προξενικό Γραφείο).

β. Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα ή πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο, στο οποίο εμφαίνεται η εγγραφή σας στα Μητρώα Αρρένων

γ. Βεβαιώσεις επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως

Συμβόλαια εργασίας, βεβαιώσεις εργοδοτών, μισθοδοτικές καταστάσεις , εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας. Σε περίπτωση που έχετε εργασθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως αποδείξεις εργασίας εκλαμβάνονται τα ακόλουθα: καταστατικό της εταιρείας σας, αποδεικτικά εγγραφής της εταιρείας σας στο Επιμελητήριο, δήλωση εισοδήματος στην εφορία, ισολογισμοί εταιρείας.

ε. Βεβαιώσει κατοικίας όπως μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμβόλαιο αγοράς ακινήτου (ή certificat de comodat) στη Ρουμανία.

στ.  Αντίγραφα κίνησης λογαριασμών τραπέζης, λογαριασμούς δημοτικών οργανισμών και οργανισμών κοινής ωφελείας

ζ. Άδεια παραμονής (certificat de inregistrare) στη Ρουμανία.

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Η βεβαίωση  ανυποταξίας κοστίζει 230 Ρον

ΟΡΙΣΜΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: Για τον ορισμό ραντεβού, παρακαλούμε στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα στο

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2018
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση