Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Διαβατήρια

ΓΕΝΙΚΑ

Η έκδοση διαβατηρίων πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας (Χίου 8, Καισαριανή, T.K. 161 21, τηλ. 210 7298000) και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ΠΔ 25/2004, την ΚΥΑ 3021/22.10.2005 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτών.
Από 1.1.2006 εκδίδονται νέα διαβατήρια υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας αποκλειστικά από την Ελληνική Αστυνομία. Τα παλαιότερα διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από Περιφέρειες και Προξενικές Αρχές έπαυσαν να ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2007.

Η αρμοδιότητα του Προξενικού Γραφείου περιορίζεται σε:
- Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών
- Ασφαλή προώθησή τους προς την Ελληνική Αστυνομία
- Παραλαβή των διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία
- Επίδοση των διαβατηρίων στους δικαιούχους

Ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης της ως άνω διαδικασίας κυμαίνεται ενδεικτικά από 3 έως 5 εβδομάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι για έκδοση ή ανανέωση του Ελληνικού Διαβατηρίου τους πρέπει να κλείσουν ραντεβού πριν έλθουν στο Προξενικό Γραφείο για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών τους.
Για τον καθορισμό ραντεβού παρακαλούμε καλέστε στο τηλ. +971 2 4492550 (ext. 200)  ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείτει η αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος.

Σημείωση: Δεδομένου ότι για να εισέλθει κανείς στα ΗΑΕ είναι απαραίτητο το διαβατήριό του να έχει ισχύ μεγαλύτερη του 6μήνου, συστήνουμε στους κατόχους ελληνικών διαβατηρίων να ξεκινούν εγκαίρως τη διαδικασία ανανέωσής τους. Αίτηση για ανανέωση διαβατηρίου μπορεί να κατατεθεί εντός του τελευταίου έτους ισχύος του διαβατηρίου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Α. ΕΝΗΛΙΚΕΣ
1. Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο) στην οποία είναι ενσωματωμένη και υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει:
- Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανωμοτί κατάθεση ή ψευδή δήλωση, εφόσον τα αδικήματα αυτά αφορούν την έκδοση, τη χρήση ή την απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου.
- Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αρπαγή, εμπόριο δούλων, εμπορία ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκων, ακούσια απαγωγή, σωματεμπορία ή διακίνηση λαθρομεταναστών.
- Αν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα.
- Αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης.
- Αν είναι ανυπότακτος εξωτερικού.
- Αν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα
- Αν διαμένει μόνιμα στην αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας και εάν έχει εκδοθεί στο όνομά του διαβατήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του.

2. Δύο (2) πρόσφατες (τελευταίου μήνα) έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφίες 4x6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Επισημαίνεται ότι, εάν οι φωτογραφίες δεν πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, η αίτηση απορρίπτεται από την Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (νέου τύπου, όπου όνομα και επώνυμο αναγράφοναι και με λατινικούς χαρακτήρες) και φωτοαντίγραφο δύο όψεων. Στην περίπτωση που δεν έχετε Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση του Πιστοποιητικού Γεννήσεως από το Προξενικό Γραφείο, εφόσον αποσταλεί σχετικό αίτημά σας με ηλεκτρονικό μήνυμα ( ) ή fax (+971 2 4493119) αναφέροντας ονοματετώνυμο, όνομα πατρός και μητρός, τόπο και ημερομηνία γέννησης, Δήμο στον οποίο είστε εγγεγραμμένοι, και στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας.

4. Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον υπάρχει).  Το διαβατήριο επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε προσκομίζεται προς ακύρωση.

Β. ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Κατατίθενται τα ίδια δικαιολογητικά, καθώς επίσης και πρόσφατη (τελευταίου 6μήνου) πρωτότυπη βεβαίωση του στρατολογικού τους γραφείου στην Ελλάδα, η οποία θα πιστοποιεί την εν λόγω ανυποταξία.


Γ. ΑΝΗΛΙΚΟΙ
1. Αίτηση (συμπληρώνεται Προξενικό Γραφείο από τους γονείς ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα). Σε περίπτωση που μόνο ένας εκ των γονέων είναι παρών, απαιτείται η έγγραφη συγκτατάθεση του έτερου γονέα, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

2. Δύο (2) πρόσφατες (τελευταίου μήνα) έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφίες 4x6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών . Επισημαίνεται ότι, εάν οι φωτογραφίες δεν πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, η αίτηση απορρίπτεται από την Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

3. (Για ανηλίκους άνω των 12 ετών) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (νέου τύπου, όπου όνομα και επώνυμο αναγράφοναι και με λατινικούς χαρακτήρες) και φωτοαντίγραφο δύο όψεων ή πρωτότυπο πιστοποιητικό Δημοτολογίου (τελευταίου εξαμήνου) ή πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου).
Στην περίπτωση που δεν έχετε πρωτότυπο πιστοποιητικό, είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από το Προξενικό Γραφείο, εφόσον αποστελεί σχετικό αίτημά σας με ηλεκτρονικό μήνυμα ( ) ή fax (+971 2 4493119) αναφέροντας ονοματετώνυμο, όνομα πατρός και μητρός, τόπο και ημερομηνία γέννησης, Δήμο στον οποίο είστε εγγεγραμμένοι, και στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας.

4. (Για ανήλικους άνω των 13 ετών) Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο) όπου ο αιτών αναφέρει:
- Εάν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για συγκεκριμένα αδικήματα που αφορούν την έκδοση, χρήση, απώλεια ή την κλοπή διαβατηρίου.
- Εάν εκκρεμούν σε βάρος του ποινικές διώξεις ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα.

5. Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον υπάρχει).  Το διαβατήριο επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε προσκομίζεται προς ακύρωση.


Δ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Προκειμένου περί προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται επιπλέον και η αυτοπρόσωπη παρουσία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη και υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο σχετικής απόφασης.

ΕΙΔΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
Όλα τα Γραφεία Διαβατηρίων στον Ελλαδικό χώρο και οι έμμισθες προξενικές αρχές στην αλλοδαπή, εκτυπώνουν μηχανογραφικά τα προβλεπόμενα έντυπα αιτήσεων, για την έκδοση διαβατηρίων. Τα εν λόγω έντυπα διακρίνονται σε 4 κατηγορίες ως ακολούθως:

1. Αίτηση για έκδοση νέου Διαβατηρίου
Χρησιμοποιείται όταν ο ενδιαφερόμενος εφοδιάζεται για πρώτη φορά με διαβατήριο.

2. Αίτηση για ανανέωση παλαιού διαβατηρίου
Χρησιμοποιείται όταν έχει εκδοθεί στο παρελθόν διαβατήριο από την Ελληνική Αστυνομία, το οποίο έχει λήξει ή ζητείται η ανανέωσή του εντός 12μήνου πριν τη λήξη του.

3. Αίτηση για αντικατάσταση παλαιού Διαβατηρίου σε ισχύ (Η ημερομηνία ισχύος του νέου Διαβατηρίου είναι ίδια με την ημερομηνία αυτού που αντικαθίσταται).

Χρησιμοποιείται στις κάτωθι περιπτώσεις:
-Συμπλήρωση σελίδων
-Μεταβολές στοιχείων
-Αλλοιώσεις
-Αναφέρονται κράτη μη επιθυμητά

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (1,2,3) ακυρώνεται το παλαιό διαβατήριο.

4. Αίτηση για έκδοση Διαβατηρίου λόγω κλοπής ή απώλειας
Χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση διαβατηρίου που έχει δηλωθεί ως κλαπέν ή απωλεσθέν (βλ. και παρακάτω).


ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ/ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η μετεγγραφή του ονόματος/επωνύμου σε λατινικούς χαρακτήρες, επί του διαβατηρίου, γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του  ΕΛΟΤ 743 (που είναι ταυτόσημο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 843). Γεια να δείτε πώς θα εμφανίζεται το όνομά σας σε λατινικούς χαρακτήρες, πιέστε εδώ


ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
Το διαβατήριο παραλαμβάνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα, τον επίτροπο, το δικαστικό συμπαραστάτη ή τέλος και από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο (το οποίο θα φέρει ταυτότητα ή διαβατήριο) με την επίδοση σχετικής εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από έμμισθο ή άμισθο προξενείο ή από άλλη αρμόδια ελληνική διοικητική αρχή.

Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόδειξης κατάθεσης δικαιολογητικών.

Κατά την παραλαβή του νέου διαβατηρίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίζεται το παλαιό διαβατήριο προς ακύρωση.


ΚΛΟΠΗ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
Σε περίπτωση που ο κάτοχος απωλέσει το διαβατήριο ή αυτό κλαπεί στα Η.Α.Ε, υποχρεούται να υποβάλει αμέσως δήλωση απώλειας στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή των Η.Α.Ε. λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση την οποία προσκομίζει στο Προξενικό Γραφείο Άμπου Ντάμπι, όπου υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση του άρ. 8 του Ν. 1599/1986 για τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου. Ανάλογη υποχρέωση έχει και στην περίπτωση ανεύρεσης του απωλεσθέντος ή κλαπέντος διαβατηρίου.

Το Προξενικό Γραφείο διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση νέας δήλωσης για απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου εντός πενταετίας, η έρευνα μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα έτος ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης. Όσο διαρκεί η έρευνα για τη διακρίβωση των συνθηκών της κλοπής ή της απώλειας δεν χορηγείται νέο διαβατήριο στον αιτούντα.

Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής δεν είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης διαβατηρίου προτού παρέλθουν τουλάχιστον 90 ημέρες από την ημερομηνία δήλωσης της κλοπής/απώλειας στο Προξενικό Γραφείο.

Ωστόσο, είναι δυνατή η έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου για επιστροφή στην Ελλάδα ή τη χώρα μονίμου διαμονής (βλ. παρακάτω).


ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Χορηγούνται μόνον για την επιστροφή στην Ελλάδα ή τη χώρα μονίμου διαμονής, όταν το παλαιό διαβατήριο έχει λήξει ή έχει κλαπεί/απωλεσθεί.

Για τη χορήγηση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου (emergency travel document), σε περίπτωση που το παλαιό διαβατήριο έχει λήξει, απαιτούνται τα ακόλουθα:
- Αίτηση (υποβάλλεται αυτοπροσώπως στο Προξενικό Γραφείο από τον αιτούντα).
- Δύο φωτογραφίες.
- Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό εγγραφής σε δημοτολόγιο. Στην περίπτωση που δεν έχετε πρωτότυπο πιστοποιητικό, είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από το Προξενικό Γραφείο, εφόσον αποστελεί σχετικό αίτημά σας με ηλεκτρονικό μήνυμα ( ) ή fax (+971 2 4493119) αναφέροντας ονοματετώνυμο, όνομα πατρός και μητρός, τόπο και ημερομηνία γέννησης, Δήμο στον οποίο είστε εγγεγραμμένοι, και στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας.

Εάν το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο χορηγείται λόγω απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται επίσης:
-    Βεβαίωση αστυνομικής αρχής των Η.Α.Ε. ότι κατατέθηκε δήλωση απώλειας διαβατηρίου
-    Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 για τον τόπο , τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου

Σημείωση: Σε περίπτωση μη ύπαρξης εγγράφου ταυτοποίησης με φωτογραφία (π.χ. ταυτότητα), είναι απαραίτητη η παρουσία Έλληνα μάρτυρα για λόγους επιβεβαίωσης ταυτοπροσωπίας.


ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ (Γίνονται δεκτά μόνο μετρητά σε UAE Dirham)

ΕΥΡΩ AED
Έκδοση – ανανέωση διαβατηρίου 5ετούς ισχύος (14 ετών και άνω) 84.40 337.6
Έκδοση – ανανέωση διαβατηρίου 3ετούς ισχύος (1-14 ετών) 368.00 294.40
Αντικατάσταση διαβατηρίου (λόγω συμπλήρωσης σελίδων, αλλοιώσεων, μεταβολές στοιχείων) 58.00 232.00
Έκδοση Προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου ΑΤΕΛΩΣ ΑΤΕΛΩΣ
ΠΟΡΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την πορεία της αίτησης διαβατηρίου στην Ελληνική Αστυνομία, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.passport.gov.gr/poreia-aitisis.html


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Ελληνική Αστυνομία - Διεύθυνση διαβατηρίων: http://www.passport.gov.gr


Τελευταία ενημέρωση Κυριακή, 10 Απρίλιος 2016
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση