Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Μετοικεσίες


Για την έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας οι Έλληνες του εξωτερικού αποτείνονται στην πλησιέστερη Προξενική Αρχή, όπου πληροφορούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που θα χρειαστεί να υποβάλουν. Διευκρινίζεται ότι αυτά διαφέρουν από χώρα σε χώρα ως εκ του ότι, σύμφωνα με τη δομή του αλλοδαπού δημοσίου, ενδέχεται να ποικίλουν οι αρμόδιοι για τη μόνιμη κατοικία φορείς, από τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία για τη μόνιμη κατοικία τους.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας είναι:

1. Να μην έχει εκδοθεί ποτέ στο παρελθόν από καμία άλλη Προξενική Αρχή παρόμοιο πιστοποιητικό στο όνομα του μετοικούντος ή στο όνομα μέλους της οικογένειάς του.

2. Ο μετοικών να έχει τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό (τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο να είναι στο εξωτερικό, όπου και να έχει ισχυρούς προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς, τουλάχιστον τα δύο τελευταία δωδεκάμηνα προ της μετοικήσεώς του). Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή δεν συνεπάγεται ότι ο φοιτητής έχει τη συνήθη κατοικία του στον τόπο όπου φοιτά.


Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

-Διαβατήριο
-VISA στα Η.Α.Ε. για το διάστημα παραμονής (σε περίπτωση εγγάμων πολιτών πρέπει να αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία όλης της οικογένειας)
-Βεβαίωση εργασίας
-Τιμολόγιο αγοράς αυτοκινήτου
-Δίπλωμα οδήγησης
-Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου
-Απόδειξη πληρωμής ενοικίου τουλάχιστον για τα δύο τελευταία έτη
-Απόδειξη ασφαλιστικού φορέα τουλάχιστον για τα δύο τελευταία έτη
-Απόδειξη πληρωμής ρεύματος-τηλεφώνου για τα δύο τελευταία έτη


Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στο e-mail "> και στην συνέχεια να καλέσετε το Προξενικό Γραφείο (02- 4492550 Εσ. 200) για να κλείσετε ραντεβού.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 27 Ιανουάριος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση