Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Προξενική Διατίμηση

Προξενική Διατίμηση
(Γίνονται δεκτά μόνο μετρητά σε UAE Dirham)
Ευρώ UAE Dirham
Πληρεξούσιο (ανά φύλλο) 50.00 200.00
Ακριβές αντίγραφο πληρεξουσίου (ανά φύλλο) 10.00 40.00
Ένορκη βεβαίωση (ανά φύλλο) 70.00 280.00
Ακριβές αντίγραφο ένορκης βεβαίωσης (ανά φύλλο) 20.00 80.00
Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου 10.00 40.00
Πιστοποιητικό μετοικεσίας 120.00 480.00
Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού 50.00 200.00
Επικύρωση υπογραφής Έλληνα και Ευρωπαίου πολίτη 10.00 40.00
Επικύρωση υπογραφής αλλοδαπής Αρχής ή ιδιώτη 30.00 120.00
Επικύρωση υπογραφής μεταφραστή 30.00 120.00
Ληξιαρχική πράξη γέννησης 10.00 40.00
Ληξιαρχική πράξη γάμου 10.00 40.00
Ληξιαρχική πράξη θανάτου 10.00 40.00
Αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων 10.00 40.00
Έκδοση – ανανέωση διαβατηρίου 5ετούς ισχύος (από 14 ετών και άνω) 84.40 337.6
Έκδοση – ανανέωση διαβατηρίου 3ετούς ισχύος (1-14 ετών) 73.60 294.4
Αντικατάσταση διαβατηρίου (λόγω συμπλήρωσης σελίδων, αλλοιώσεων) 58.00 232.00
Έκδοση Προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου ΑΤΕΛΩΣ ΑΤΕΛΩΣ
Θεώρηση αποδείξεων νοσηλίων ΑΤΕΛΩΣ ΑΤΕΛΩΣ
Θεώρηση πιστοποιητικών για στρατιωτική χρήση ΑΤΕΛΩΣ ΑΤΕΛΩΣ
Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 20 Απρίλιος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση