Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018
greek serbian
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Νέα Διατίμηση Προξενικών Τελών και Δικαιωμάτων από 01.03.2014

Νέα Διατίμηση Προξενικών Τελών και Δικαιωμάτων από 01.03.2014

ΝΕΑ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.03.2014

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 16/2014 Προεδρικό Διάταγμα, από 01 Μαρτίου 2014 τίθεται σε ισχύ η νέα, τιμαριθμοποιημένη, Προξενική διατίμηση, οποία καθορίζεται ως ακολούθως:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩ
Πιστοποιητικά
Μετοικεσίες 120
Μη ύπαρξη κωλύματος προς σύναψη γάμου 20
Για απαλλαγή διπλής φορολογίας 20
Εγγυτέρων συγγενών 20
Μονίμου διαμονής 50
Πρακτικό ορκοδοσίας δημοσίου υπαλλήλου ΑΤΕΛΩΣ
Αντίγραφο ή απόσπασμα πράξεως που εκδίδεται μετά από αίτηση ιδιώτη και εφόσον το πρωτότυπο δεν απαλλάσσεται από  τέλη 10 ή 5 ανά σελ.
Αίτηση πολιτογράφησης ομογενούς 30
Πρακτικά ορκωμοσίας γενικώς 15
Αιτήσεις αναφορές φυσικών ή νομικών προσώπων προς τις Προξενικές Αρχές ΑΤΕΛΩΣ
Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις πάσης φύσεως αντίγραφα και αποσπάσματα εγγράφων που εκδίδονται προς το συμφέρων ιδιωτών εκτός των όσων ρητώς αναφέρονται στο παρόν διάταγμα 10
ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Επικύρωση υπογραφής έλληνα πολίτη και πολίτη Ε.Ε. 10
Επικύρωση υπογραφής σε απόδειξη λήψης σύνταξης ΑΤΕΛΩΣ
Επικύρωση υπογραφής αρμοδίου υπαλλήλου αλλοδαπής αρχής (πλην χωρών Ε.Ε.) 30
Επικύρωση υπογραφής αλλοδαπού φυσικού προσώπου ή νομίμου εκπροσώπου αλλοδαπού νομικού προσώπου (πλην χωρών Ε.Ε.) 30
Επικύρωση αποσπάσματος ποινικού μητρώου έλληνα πολίτη και πολίτη Ε.Ε. ΑΤΕΛΩΣ
Επικύρωση αποσπάσματος ποινικού μητρώου αλλοδαπού 30
Επικύρωση μετάφρασης εξουσιοδοτημένου μόνιμου υπάλληλου έμμισθης Προξενικής Αρχής ή ιδιώτη επίσημου μεταφραστή σε κάθε περίπτωση η επικύρωση αφορά την υπογραφή του μεταφραστή 30
Θεώρηση πιστοποιητικού προέλευσης εμπορευμάτων (αναλογικό τέλος ανά 3.500 Ευρώ ή υποδιαίρεσή τους) 25
Θεώρηση βεβαιώσεων ή αποδείξεων σχετικών με νοσήλια ασφαλισμένων του δημοσίου ή άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης
ΑΤΕΛΩΣ
Θεώρηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων και επικυρώσεις υπογραφών σε τίτλους σπουδών αλλοδαπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που προορίζονται για  στρατολογική χρήση 10
Θεωρήσεις τίτλων σπουδών για εισαγωγή στα ελληνικά ΑΕΙ 10
Σύναψη ή ανανέωση συμβάσεως εργασίας 10
Χαρτοσήμανση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς (ΕΔΤΟ του νόμου 2790/2000 κοινή υπουργική απόφαση 4864/8/8-γ/17.07.2000) 15
Θεώρηση πάσης φύσεως εγγράφων εκτός των όσων ρητώς αναφέρονται ανωτέρω 10
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΩΝ
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
Εθνικές θεωρήσεις αλλοδαπών διαβατηρίων εξαιρουμένων υποχρεώσεων που προκύπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες 150 Παράβολο
180 (ενιαία)
75 (φοιτητές)
ΑΤΕΛΩΣ (μόνο κατόπιν εγγράφου εγκρίσεως Κ.Υ.ΥΠ.ΕΞ)
Ευρωπαϊκά ταξιδιωτικά έγγραφα 50
Προσωρινά εθνικά ταξιδιωτικά έγγραφα (ΠΤΕ) ΑΤΕΛΩΣ
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τέλεση πολιτικού γάμου 100
Τέλεση πολιτικού γάμου εκτός περιφέρειας ή μη μονίμων κατοίκων εξωτερικού 200
Σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως, γάμου, θανάτου, σύναψης συμφώνου συμβίωσης, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος ή επωνύμου 10 με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα πρόστιμα περί εκπρόθεσμων δηλώσεων
Καταχώρηση πράξεων διαζυγίου 10
Δημοτολογική τακτοποίηση (εγγραφές αδήλωτων που είχαν απευθυνθεί ή προτίθενται να απευθυνθούν αυτοπρoσώπως στο ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών) 50
Καθορισμοί ιθαγένειας 100
Αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων γενικώς 10
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εκούσια δικαιοδοσία (έκθεση σφράγισης και αποσφράγισης περιουσίας, κλήση συγγενικού συμβουλίου, βούλευμα συγγενικού συμβουλίου, πρακτικό χειραφεσίας, πρακτικό διάσκεψης διαιτητών, πράξη κατάθεσης διαιτητικών αποφάσεων κ.λ.π) 50
Ποινική δικαιοδοσία (έγγραφη μήνυση, εκθέσεις πληροφορικής, μηνύσεις προανάκρισης, αυτοψία κατ’ οίκον έρευνας, κατάσχεση, φύλαξης, σύλληψης και εγγύησης, πολιτικές αγωγές και επιδοτήρια) 50
Επί πταισμάτων και πλημμελημάτων (κλητήριο θέσπισμα, κλήση μαρτύρων, απόφαση, πρακτικά εν γένει) 30
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πράξη προξένου για  διορισμό πραγματογνωμόνων προς εξέταση ζημιάς που προκλήθηκε στο πλοίο 50
Εγγύηση υπέρ πλοιάρχου 50
Επικύρωση έκθεσης κανονισμού αβαρίας 50
Θεώρηση ένορκης βεβαίωσης πλοιάρχου ή μελών πληρώματος περί απώλειας του διπλώματος τους προς έκδοση νέου διπλώματος 15
Χαρτοσήμανση Ναυτολογίου, Εγγράφου Εθνικότητας, Προσωρινών Ναυτιλιακών Εγγράφων (ΠΝΕ) και Πιστοποιητικών Ασφαλείας Πλοίων 40
Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών που προβλέπονται από Διεθνείς Συμβάσεις 5
Θεώρηση βεβαίωσης πλοιάρχου, πλοίου υπό ξένη σημαία μη ασφαλισμένου στο ΝΑΤ για τη θαλάσσια υπηρεσία Έλληνα ναυτικού στο πλοίο 10
Θεώρηση ναυτιλιακών εγγράφων καθώς και αντιγράφων αυτών 5
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πράξεις επί των οποίων επιβάλλεται και φόρος
Πώληση, διανομή, ανταλλαγή ακινήτων.  Αναλογικό τέλος επί αξίας 3.500 ΕΥΡΩ ή υποδιαίρεσής τους 75
Πώληση, διανομή, ανταλλαγή ακινήτων.  Αναλογικό τέλος επί αξίας 3.500 ΕΥΡΩ ή υποδιαίρεσής τους 225
Δωρεά εν ζωή ή αιτία θανάτου, γονική παροχή ακινήτων και κινητών καθώς και συμβατική ανάκληση αυτών. Σύμβαση περί παραχωρήσεως επικαρπίας. 100
Αναλογικό τέλος επί αξίας 3.500 ΕΥΡΩ ή υποδιαίρεσής τους
Δωρεές οι οποίες συνιστώνται υπέρ του Δημοσίου, υπέρ Δήμου ή Κοινότητας ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Ελληνικού Κράτους υπέρ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), ή γενικά ελληνικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και υπέρ ελληνικού φιλανθρωπικού ιδρύματος ΑΤΕΛΩΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύνταξη δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας 100
Σύνταξη πληρεξουσίου (Διορισμός, ανάκληση). Το φύλλο 50
Αντίγραφα πληρεξουσίων και λοιπών συμβολαιογραφικών πράξεων. Το φύλλο 10
Πληρεξούσιο προς είσπραξη μισθού, σύνταξης νοσηλίων, αποζημίωσης και δήλωσης ληξιαρχικού γεγονότος. Το φύλλο 5
Σύνταξη και ανάκληση δημόσιας διαθήκης 100
Κατάθεση και ανάκληση μυστικής διαθήκης 100
Κατάθεση και ανάκληση ιδιόχειρης διαθήκης 100
Χαρτοσήμανση ιδιόχειρης διαθήκης κατά την προσαγωγή της προς δημοσίευση 100
Δημοσίευση διαθήκης 100
Διαμαρτυρικό συναλλαγματικής. Το φύλλο 50
Σύνταξη προσυμφώνου. Το φύλλο 10
Κατάθεση παρακαταθήκης 75
Ένορκες βεβαιώσεις του άρθρου 270 Κ.Πολ.Δ. Το φύλλο 70
Αντίγραφα ενόρκων βεβαιώσεων του άρθρου 270 Κ.Πολ.Δ. Το φύλλο 20
Σύναψη συμφώνου συμβίωσης 100
Σύναψη συμφώνου συμβίωσης εκτός προξενικής περιφέρειας ή μη μονίμων κατοίκων εξωτερικού 200
Πράξη λήξης συμφώνου συμβίωσης 100
Πράξη υιοθεσίας, αναγνώρισης τέκνου εκτός γάμου 50
Εκμίσθωση ακινήτων ή πλοίων, διάλυση μισθώσεως. Αναλογικό τέλος επί αξίας 3.500 ΕΥΡΩ ή υποδιαίρεσής τους 30
Σύσταση δανείου (απλού, ενυπόθηκου) χρησιδανείου, ενεχύρου, εκχώρηση απαιτήσεως, αναδοχή χρέους, μίσθωση ακινήτων. Αναλογικό τέλος επί αξίας 3.500 ΕΥΡΩ ή υποδιαίρεσής τους 225
Παράταση δανείου. Το φύλλο 50
Εξάλειψη υποθήκης εγγραφείσης με δικαστική απόφαση. Εξάλειψη προσημειώσεως. Αναλογικό τέλος επί αξίας 3.500 ΕΥΡΩ ή υποδιαίρεσής τους 225
Σύσταση ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ. Τροποποίηση καταστατικού διάλυσης κ.λ.π. Αναλογικό τέλος επί αξίας 3.500 ΕΥΡΩ ή υποδιαίρεσής τους 90
Μεταβίβαση μετοχών ΑΕ, μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ. Αναλογικό τέλος επί αξίας 3.500 ΕΥΡΩ ή υποδιαίρεσής τους 90
Συμβιβασμός σε οικονομική απαίτηση. Εξόφληση απαιτήσεως για  την οποία δεν συνετάγη συμβολαιογραφικό έγγραφο. Αναλογικό τέλος επί αξίας 3.500 ΕΥΡΩ ή υποδιαίρεσής τους 225
Τριτεγγύηση. Αναλογικό τέλος επί αξίας 3.500 ΕΥΡΩ ή υποδιαίρεσής τους. Αποτελεί παρεπόμενο σύμφωνο και ΔΕΝ εισπράττεται τέλος εφόσον η κύρια σύμβαση έχει γίνει συμβολαιογραφικό έγγραφο. 50
Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 16 Μάρτιος 2015

Η Ελληνική Πρεσβεία Βελιγραδίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Facebook
FlickrYouTubePinterest
TwitterRSSGoogle+Foursquare

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Eλληνικές εισαγωγές

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση