Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018
greek english

Μετοικεσία

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ Σ Υ Ν Η Θ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ

Τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων, αλλοδαποί υπήκοοι άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,) που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό και τη μεταφέρουν στην Ελλάδα για να εγκατασταθούν μόνιμα, μπορούν να εισάγουν με τις προβλεπόμενες απαλλαγές τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο κ.λ.π).

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Μεταφοράς Συνήθους Κατοικίας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό και να τη μεταφέρουν στην Ελλάδα για να εγκατασταθούν μόνιμα.

Επί πλέον θα πρέπει:

1. Να μην έχει εκδοθεί ποτέ στο παρελθόν από καμία άλλη Προξενική Αρχή παρόμοιο πιστοποιητικό στο όνομα του μετοικούντος ή στο όνομα μέλους της οικογένειάς του.

2. Ο μετοικών να έχει τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό (τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο να είναι στο εξωτερικό, όπου και να έχει ισχυρούς προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς, τουλάχιστον τα 2 τελευταία δωδεκάμηνα πριν την μετοίκησή του). Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή δεν συνεπάγεται ότι ο φοιτητής έχει τη συνήθη κατοικία του στον τόπο όπου φοιτά. Συνήθης κατοικία είναι ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών.
Το δικαίωμα μετοικεσίας θεμελιώνεται βάσει των αποδεικτικών διαμονής/εργασίας του ιδίου ή της οικογένειάς του για τα δύο τελευταία έτη πριν από την εγκατάστασή του στην Ελλάδα:

Εφόσον μεταφέρετε το επιβατικό σας αυτοκίνητο, μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα, σκάφος αναψυχής ή ιδιωτικό αεροπλάνο απαιτείται πλήρης και αποκλειστική κυριότητα του μέσου μεταφοράς για έξι τουλάχιστον μήνες πριν την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας και ζητούνται επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ


1.- Όλα τα ισχύοντα ελληνικά και σουηδικά διαβατήρια της οικογένειας καθώς και τα προηγούμενα.

2.- Το μισθωτήριο συμβόλαιο (για 2 έτη) ή ο τίτλος κυριότητας οικίας.

3.-Τα εκκαθαριστικά σημειώματα της σουηδικής φορολογικής υπηρεσίας (Skatteverket) τουλάχιστον των 2 τελευταίων ετών πριν την έκδοση του πιστοποιητικού.

4.- Πιστοποιητικό εργασίας ή απόφαση συνταξιοδότησης τουλάχιστον 2 ετών.

5.- Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο αθροιστικά να προκύπτουν στενοί δεσμοί με τον τόπο αυτό, ανάλογα με την περίπτωση, και το οποίο να αποδεικνύει τη μόνιμη παραμονή της/του αιτούντος και της οικογένειάς του/της για περισσότερο από δύο (2) έτη στη Σουηδία.

6.- Για τους αλλοδαπούς μόνιμη άδεια παραμονής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

7.- Ισχύουσα άδεια οδηγήσεως (ελληνική ή σουηδική).

8.- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το αντίστοιχο διάστημα.

9.- Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (Registrerings bevis) από την οποία να προκύπτει η κυριότητα, κατοχή και χρήση του από τον αιτούντα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την μόνιμη εγκατάστασή του στην Ελλάδα.

10.- Εξοφλημένο τιμολόγιο αγοράς του αυτοκινήτου.

11.- Ακριβής διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα μαζί με ένα φωτοαντίγραφο καθώς και από ένα φωτοαντίγραφο των διαβατηρίων.

Η έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας δεν γίνεται αυθημερόν. Για το χρόνο διεκπεραίωσης παρακαλούμε να γίνει συνεννόηση με τον/την αρμόδιο/α υπάλληλο.

Η έκδοση του Πιστοποιητικού Μετοικεσίας προϋποθέτει την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου στο Προξενικό Γραφείο. Σε περίπτωση που αυτός βρίσκεται στην Ελλάδα, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχετικής αίτησης μέσω του μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών- Ε3 Δ/νσως (οδός Ζαλοκώστα 1, 106 71 Αθήνα, τηλ. 210-3682344).


ΔΙΚΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Τα άτομα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό και την μεταφέρουν στην Ελλάδα για να εγκατασταθούν μονίμως, μπορούν να εισάγουν με τις προβλεπόμενες απαλλαγές τα προσωπικά τους είδη, οικοσκευή, αυτοκίνητο κλπ. Το σύνολο των απαλλαγών παρέχεται κατά οικογένεια και για μία μόνο φορά.

Συνήθης κατοικία είναι ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως, δηλαδή τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών ή μόνο προσωπικών δεσμών κατά τα τελευταία δύο δωδεκάμηνα, τουλάχιστον.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΠΟ ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΟΣ Η ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ.

ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΓΑΜΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΄Άγαμα ενήλικα παιδιά (άνω των 18 ετών),με δική τους εργασία περισσότερο των δύο ετών και ξεχωριστό νοικοκυριό και που στην Ελλάδα θα μείνουν χωριστά από την οικογένεια, μπορούν να λάβουν ατελώς οικοσκευή και αυτοκίνητο.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ: Μη Ομογενείς, πρέπει να προσκομίσουν άδεια παραμονής ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: Από την ημερομηνία εκδόσεως του Πιστοποιητικού Μετοικήσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτελωνισμός της οικοσκευής και του αυτοκινήτου, εντός ενός (1) έτους, τμηματικώς ή συνολικώς.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ: Εκτός από ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, παρέχει ατέλεια και για ένα μοτοποδήλατο, ή μία μοτοσικλέτα, ένα σκάφος αναψυχής και ένα ιδιωτικό αεροπλάνο, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της εξάμηνης κυριότητας και κυκλοφορίας τους στις ΗΠΑ πριν από την ημερομηνία εκδόσεως του Πιστοποιητικού Μετοικήσεως.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: Για την εισαγωγή στην Ελλάδα επιβατικού αυτοκινήτου χωρίς καταβολή τέλους ταξινόμησης, πρέπει υποχρεωτικά να ευρίσκεται στην κατοχή του/της ενδιαφερομένου/νης για μετοίκηση, έξι (6) μήνες πριν την υπογραφή της δήλωσης μετοίκησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω απαλλαγή αποτελεί η κατοχή τίτλου ιδιοκτησίας (πρωτότυπο) και άδεια κυκλοφορίας από τον δικαιούχο τουλάχιστον έξι μήνες προ της εκδόσεως του Πιστοποιητικού.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ: Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό και μόνο για πράγματα που δεν εκτελωνίσθηκαν με το κύριο πιστοποιητικό, χορηγείται μόνο εάν από την ημερομηνία εκτελωνισμού παραμείνατε στην Ελλάδα επί ένα έτος (185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο, τουλάχιστον), μετά αναχωρήσατε στο εξωτερικό, όπου και παραμείνατε τουλάχιστον δύο (2) συνεχόμενα χρόνια και η παραμονή σας στην Ελλάδα τα ανωτέρω δύο χρόνια δεν υπέρβαινε τις ενενήντα (90) ημέρες το έτος.

Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0