greek english
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Θέματα Στρατολογίας

Θέματα Στρατολογίας

Για πληροφορίες περί στρατολογικών θεμάτων και νομοθεσίας, γενικότερα, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Νομικού Σώματος ΥΕΘΑ: www.stratologia.gr

Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού για στρατολογική χρήση

Όλοι οι άρρενες Έλληνες πολίτες, ηλικίας από 19 έως 45 ετών, οφείλουν να υπηρετήσουν τη θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Οι Έλληνες πολίτες που ζουν εκτός Ελλάδας έχουν δικαίωμα να πάρουν αναβολή κατάταξης, η οποία διαρκεί μέχρι το 45ο έτος της ηλικίας τους. Η αναβολή χορηγείται με το πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού, το οποίο εκδίδεται μόνο από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται μόνο μία φορά και όχι κάθε χρόνο.

Βασικότερες προϋποθέσεις για να χαρακτηριστείτε Μόνιμος Κάτοικος Εξωτερικού:

α. Κατοικείτε συνεχώς εκτός Ελλάδας για τα ένδεκα (11) τουλάχιστον αμέσως προηγούμενα έτη σε μία ή περισσότερες χώρες.

Απαιτείται να έχετε ανώτατο όριο παραμονής στην Ελλάδα, εντός κάθε ημερολογιακού έτους, μέχρι 6 μήνες.

Β. Εργάζεστε συστηματικά για βιοποριστικούς λόγους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και κατοικείτε συνεχώς εκτός Ελλάδας, για επτά (7) τουλάχιστον αμέσως προηγούμενα χρόνια, σε μία ή περισσότερες χώρες.

Τα χρόνια σπουδών στο εξωτερικό  και το φοιτητικό καθεστώς ημιαπασχόλησης ΔΕΝ συνυπολογίζονται στο καθεστώς της 7ετούς συστηματικής εργασίας .

Απαιτείται ανώτατο όριο παραμονής στην Ελλάδα εντός κάθε ημερολογιακού έτους μέχρι 6 μήνες.

Η προξενική Αρχή στην οποία πρέπει να απευθυνθείτε για την έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού για στρατολογική χρήση, εξαρτάται από την πολιτεία όπου διατηρείτε την τελευταία σας κατοικία. Σε περίπτωση που κατοικούσατε τα προηγούμενα χρόνια σε άλλες Πολιτείες των Η.Π.Α ή άλλες χώρες θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με την αντίστoιχη Ελληνική Προξενική Αρχή προκειμένου να βεβαιώσει τα χρόνια αυτά.

Δικαιολογητικά:

α.  Αίτηση Προξενείου για την έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού (πατήστε εδώ) και αίτηση για τη Στρατολογία για τη χορήγηση αναβολής κατάταξης ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού (πατήστε εδώ).

β. Πιστοποιητικό εγγραφής σας στα μητρώα αρρένων οποιουδήποτε Δήμου στην Ελλάδα και, εάν υπάρχει, φωτοαντίγραφο ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας ή αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ή οποιοδήποτε έντυπο σας έχει στείλει η ελληνική Στρατολογική Υπηρεσία.

γ. Φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων των διαβατηρίων σας (ελληνικά, αμερικανικά ή άλλα, ακόμη και αυτά που έχουν λήξει, που αφορούν τα χρόνια που κατοικούσατε εκτός Ελλάδας).

δ. Εάν δεν είσαστε Αμερικανός πολίτης, την πράσινη κάρτα ή τη βίζα σας (το έγγραφο των Αμερικανών Αρχών), για όλα τα χρόνια που θέλετε να υπολογιστούν.

ε. Εάν τα χρόνια που κατοικούσατε εκτός Ελλάδας είσαστε μαθητής / σπουδαστής: επίσημες αναλυτικές βαθμολογίες από Λύκεια, Κολλέγια, Πανεπιστήμια κλπ, για κάθε χρονιά που πρέπει να υπολογιστεί (όχι διπλώματα ή πτυχία αλλά αναλυτικές βαθμολογίες [official transcripts]). Τα Σχολεία πριν το Γυμνάσιο (από το Kindergarten μέχρι και to Μiddle school) δεν χορηγούν επίσημες βαθμολογίες. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ζητήσετε επίσημη βεβαίωση, η οποία να αναφέρει όλες τις χρονιές που είσαστε μαθητής πλήρους φοίτησης.

στ. Εάν τα χρόνια που ζήσατε εκτός Ελλάδας εργαζόσαστε: θα πρέπει να προσκομίσετε το Social Security Statement (μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα www.ssa.gov.), καθώς και τα έντυπα W2.

Σε περίπτωση που θα αιτηθείτε πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού λόγω εργασίας (βιοπορισμός) απαιτείται συνεχόμενη και συστηματική εργασία και θα πρέπει να προσκομίσετε, επιπλέον, βεβαιώσεις από τους εργοδότες σας, θεωρημένες σε notary public ή verification of employment from Human Resources Department, στις οποίες να αναφέρεται ο χρόνος που εργαζόσαστε μέχρι σήμερα, η θέση σας στην εταιρία και το αντικείμενο εργασίας σας. Εάν είστε αυτοαπασχολούμενος (π.χ. ιδιοκτήτης εταιρίας), θα πρέπει να προσκομίσετε το Καταστατικό της Εταιρίας, καθώς και τις φορολογικές σας δηλώσεις

ζ. Για κάθε μήνα του τρέχοντος έτους μόνο, θα πρέπει να προσκομίσετε bank statements στο όνομά σας, τα οποία να δείχνουν συναλλαγές (transactions) ή τα έντυπα οποιουδήποτε λογαριασμών που πληρώνεις κάθε μήνα (μπορείς να τα τυπώσεις από το διαδίκτυο).

η. Μπορείτε να προσκομίσετε συμπληρωματικά οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει ότι κατοικείτε μόνιμα εκτός Ελλάδας, όπως π.χ. πιστοποιητικό γέννησης στο εξωτερικό, συμβόλαιο ενοικίασης ή αγοράς σπιτιού, πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό γέννησης τέκνων, εγγραφή στην Εφορία Κατοίκων Εξωτερικού της Ελλάδας κλπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όλα τα χρόνια που θέλετε να υπολογιστούν και ήσασταν ανήλικος, δηλαδή κάτω από 18 χρονών, πρέπει να αποσταλούν δικαιολογητικά και για τους δύο γονείς σας (το έντυπο Social Security Statement ή φωτοαντίγραφα της 1ης και 2ης σελίδας των tax income returns 1040, καθώς και διαβατήρια, βλ. παραγράφους  β και στ).

Θ. Κόστος Προξενικού Ενσήμου:  €50

Το προξενικό ένσημο καταβάλλεται, σε μετρητά σε δολάρια των Η.Π.Α ή  money order “payable to the competent Consulate” .

Ελέγξτε την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου στην ιστοσελίδα μας  https://www.mfa.gr/usa/ypiresies/

Το πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού εκδίδεται από το Προξενείο και αποστέλλεται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Το Προξενείο σας ενημερώνει αμέσως μόλις παραλάβει την αναβολή μονίμου κατοίκου εξωτερικού που σου χορηγήθηκε.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019