Κυριακή, 22 Απριλίου 2018
greek english
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Ληξιαρχικές Πράξεις

Ληξιαρχικές Πράξεις

Οι Έλληνες υπήκοοι που ζουν στο εξωτερικό έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν στην πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή τα μείζονα γεγονότα της οικογενειακής τους ζωής όπως οι γεννήσεις, οι θάνατοι και οι γάμοι. Όσοι επιθυμούν την έκδοση σχετικής ληξιαρχικής πράξης από τα Ελληνικά Προξενεία, οφείλουν να προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που εξέδωσαν οι Καναδικές Αρχές. Καλό είναι η έκδοση ληξιαρχικών πράξεων να γίνεται εντός του αμέσως επομένου τριμήνου από τότε που συνέβη ο θάνατος, η γέννηση ή ο γάμος.

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης από το Προξενικό Γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα είναι να έχει γεννηθεί ο αιτών στις πόλεις της Οττάβα, του Hull ή στην περιοχή της Κοιλάδας της Οττάβας
Τα κάτωθι δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν :

1. Αίτηση.
2. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων από το αρμόδιο Ληξιαρχείο, είτε ληξιαρχική πράξη γάμου από Ελληνική Προξενική Αρχή ( εφ' όσον ο γάμος τελέσθηκε στο εξωτερικό).
3. Το πιστοποιητικό γέννησης (Registration of Live Birth) από το Γραφείο του Ληξιαρχείου του Ontario στην Οττάβα (Ontario Registrar General at the Ottawa Land Registry Office).
4. Πιστοποιητικό δημοτολογίου/οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα εγγραφής στην Ελλάδα. Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα, ώστε να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται μετά την σχετική διοικητική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Εφ' όσον αιτείσθε ληξιαρχική πράξη τέκνου σας ταυτόχρονα ή λίγο μετά την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου, δεν είναι απαραίτητο να προσκομισθούν και πάλι πιστοποιητικά δημοτολογίου που ήδη χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου. Εφ' όσον όμως υφίστανται καλό είναι να προσκομισθούν και τα Ελληνικά διαβατήρια, ισχύοντα και παλαιότερα, του/των γονέα/γονέων.
5. Έγγραφα που αποδεικνύουν τον τόπο μόνιμης κατοικίας του αιτούντα, όπως βιβλιάριο εμβολιασμών, σχολικοί έλεγχοι, φορολογικές δηλώσεις, βεβαίωση εργασίας, για κάθε ένα έτος που διέμενε στον Καναδά.
6. Σε περίπτωση που έχει τελεσθεί βάπτιση, το πιστοποιητικό βαπτίσεως μπορεί να ληφθεί επίσης υπ'όψιν.
7. Το Καναδικό διαβατήριο του αιτούντος, εάν υπάρχει, καλό είναι να προσκομισθεί.
8. Δύο  (2) φωτογραφίες διαβατηρίου.

Οι ενήλικοι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση αυτοπροσώπως. Εάν ο αιτών είναι κάτω των 18 ετών, την αίτηση για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης μπορεί να υποβάλει οιοσδήποτε εκ των γονέων του. 

* Η τιμή σε Καναδικά δολλάρια υπόκειται στην ισοτιμία ΕURO - Καναδικού δολλαρίου.


ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου από το Προξενικό Γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα είναι να έχει τελεσθεί ο γάμος στις πόλεις της Οττάβα, του Hull ή στην περιοχή της Κοιλάδας της Οττάβα. Τα κάτωθι δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν :

1. Αίτηση.
2. Πιστοποιητικό γάμου από την Εκκλησία  εάν υπάρχει ή από το Δημαρχείο. Επισημαίνουμε ότι το εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρει εάν πρόκειται για τον πρώτο, δεύτερο κλπ γάμο που τελεί εκάτερος των συζύγων. Πιστοποιητικό γάμου (Registration of Mariage) από το Γραφείο του Ληξιαρχείου του Ontario στην Οττάβα (Ontario Registrar General at the Ottawa Land Registry Office)
3. Πρόσφατα Ελληνικά διαβατήρια ή ταυτότητες όποιου από τους συζύγους  έχει την Ελληνική υπηκοότητα.
4. Πιστοποιητικό δημοτολογίου από τον οικείο Δήμο εγγραφής στην Ελλάδα.  Τα πιστοποιητικά δημοτολογίου θα πρέπει να έχουν εκδοθεί προσφάτως.

* Η τιμή σε Καναδικά δολλάρια υπόκειται στην ισοτιμία ΕURO - Καναδικού δολλαρίου.

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου από το Προξενικό Γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα είναι να έχει επισυμβεί ο θάνατος στις πόλεις της Οττάβα, του Hull ή στην περιοχή της Κοιλάδας της Οττάβας και ο θανών να είναι Έλληνας πολίτης. Τα κάτωθι δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν :

1. Αίτηση συγγενικού προσώπου ή τρίτου μάρτυρα.
2. Πιστοποιητικό θανάτου (Registration of Death ) από το Γραφείο του Ληξιαρχείου του Ontario στην Οττάβα (Ontario Registrar General at the Ottawa Land Registry Office).
3. Ελληνικό διαβατήριο του θανόντος (εφ' όσον υπάρχει).
4. Ελληνική ταυτότητα του θανόντος (εφ' όσον υπάρχει).
5. Ελληνικό εκλογικό βιβλιάριο του θανόντος (εφ' όσον υπάρχει).
6. Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου από το Γραφείο του Ληξιαρχείου του Ontario στην Οττάβα (Ontario Registrar General at the Ottawa Land Registry Office).
7. Μόνο για άρρενες, εφόσον υπάρχει,  έγγραφο στρατολογίας ή άλλο, από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων

Εφ' όσον τα ανωτέρω υπ' αριθμ. 3, 4, 5 δικαιολογητικά δεν υπάρχουν θα πρέπει να αναζητηθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο οιαδήποτε άλλη ένδειξη του τόπου δημοτολογικής εγγραφής του θανόντος. Εάν αυτό δεν προκύπτει από πουθενά, η σχετική ένδειξη στο έντυπο ληξιαρχικής πράξεως δεν θα συμπληρώνεται.

* Η τιμή σε Καναδικά δολλάρια υπόκειται στην ισοτιμία ΕURO - Καναδικού δολλαρίου.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2013

Σημειώνουμε ότι όλες οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε Eυρώ. Η ισοτιμία αλλάζει μία φορά τον μήνα και ισχύει για τον μήνα αυτό.

Η ισοτιμία για τον Απρίλιο 2018 είναι:
1 Eυρώ = 1,60 καναδικά δολάρια για τις Προξενικές Πράξεις
1 Ευρώ = 1,60 καναδικά δολάρια για το τμήμα Θεωρήσεων

Σημειώνουμε ότι οι Αρχές μας δέχονται μόνο μετρητά, σε καναδικά δολάρια.

Δεν δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές χάρτες και επιταγές.

FacebookTwitterRSS

You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση