Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018
greek english

Πληρεξούσια

1. Προκειμένου να εξουσιοδοτήσει κανείς άλλο πρόσωπο (πληρεξούσιο) να τελέσει πράξη ή να προβεί σε ενέργεια οφείλει να έχει την απαιτούμενη νομική ικανότητα, δηλαδή να έχει συνείδηση των πράξεών του και την νόμιμη προς τούτο ηλικία (άνω των 18 ετών). Όποιος επιθυμεί να συντάξει πληρεξούσιο πρέπει να εμφανιστεί αυτοπροσώπως, ενώπιον του αρμόδιου προξενικού υπαλλήλου, προσκομίζοντας ταυτόχρονα έγγραφα που αποδεικνύουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, την ταυτότητά του (όνομα, επώνυμο, τόπος και χρονολογία γεννήσεως, ονοματεπώνυμο γονέων).

2. Το πλήρες όνομα (περιλαμβανομένων και του πατρωνύμου και μητρωνύμου) του εντολοδόχου (το πρόσωπο, δηλαδή, το οποίο εξουσιοδοτείται) θα πρέπει να αναφέρεται κατά την σύνταξη και υπογραφή οποιουδήποτε πληρεξουσίου.»

3. Εάν το πληρεξούσιο προορίζεται για ειδική χρήση, είναι απαραίτητο να υποβάλλεται  στο Προξενείο σχετικό σχέδιο του πληρεξουσίου εγγράφου, το οποίο θα έχει συνταχθεί από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο στην Ελλάδα  σε ηλεκτρονική μορφή (CD, flash drive) ή να αποστέλλεται ηλεκτρονικώς (word document), για καλύερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του ενδιαφερομένου πολίτη.

4. Στην περίπτωση που ο  εντολέας δεν γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα, η παρουσία μεταφραστή / διερμηνέα είναι απαραίτητη. Ο μεταφραστής / διερμηνέας θα μεταφράσει το κείμενο για τον πληρεξουσιοδοτόντα και στη συνέχεια θα υπογράψει και αυτός το σχετικό έγγραφο.

5. Στην περίπτωση που  ο εντολέας  ομιλεί και καταλαβαίνει αλλά δεν διαβάζει ή γράφει την Ελληνική γλώσσα, η παρουσία δύο μαρτύρων είναι απαραίτητη. Οι μάρτυρες αυτοί δεν θα πρέπει να έχουν οποιαδήποτε συγγένεια με τον εξουσιοδοτούντα ή μεταξύ τους. Θα πρέπει, επίσης, να είναι ικανοί να διαβάζουν, να γράφουν και να μιλούν την Ελληνική γλώσσα και να έχουν μαζί τους το διαβατήριό τους (Ελληνικό ή Καναδικό) ή Ελληνική αστυνομική ταυτότητα. Οι μάρτυρες θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε το πρόσωπο που παρέχει το πληρεξούσιο ( εντολέας ), να καταλάβει πλήρως το περιεχόμενο της δήλωσης που εμπεριέχεται στο πληρεξούσιο και, εν συνεχεία, να υπογράψουν και αυτοί το σχετικό έγγραφο.

6. Εάν διαμένετε εντός τη περιφέρειας αρμοδιότητας ενός  Προξενείου ή του Προξενικού Γραφείου της πρεσβείας, αλλά έχετε δυσκολία να προσέλθετε είτε για λόγους υγείας είτε εξ αιτίας της μεγάλης απόστασης που απαιτείται να διανύσετε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο Προξενείο, εξηγώντας το πρόβλημά σας και ζητώντας οδηγίες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

A. Αίτηση

Β. Έγκυρο διαβατήριο  και πιστοποιητικό γέννησης (Long Form Birth Certificate) ή για όσους έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, ελληνική ταυτότητα  ή ελληνικό διαβατήριο και πιστοποιητικό γέννησης για τον εντολέα.

Γ.  Αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου και πιστοποιητικό γέννησης (Long Form Birth Certificate) ή για όσους έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, ελληνική ταυτότητα  ή ελληνικό διαβατήριο και πιστοποιητικό γέννησης για τον εντολοδόχο.

Δ. Σχέδιο πληρεξουσίου  από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο στην Ελλάδα σε ηλεκτρονική μορφή (CD, flash drive) ή να αποστέλλεται ηλεκτρονικώς (word document).

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 29 Αύγουστος 2014

Σημειώνουμε ότι όλες οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε Eυρώ. Η ισοτιμία αλλάζει μία φορά τον μήνα και ισχύει για τον μήνα αυτό.

Η ισοτιμία για το Μάρτιο 2018 είναι:
1 Eυρώ = 1,56 καναδικά δολάρια για τις Προξενικές Πράξεις
1 Ευρώ = 1,56 καναδικά δολάρια για το τμήμα Θεωρήσεων

Σημειώνουμε ότι οι Αρχές μας δέχονται μόνο μετρητά, σε καναδικά δολάρια.

Δεν δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές χάρτες και επιταγές.

FacebookTwitterRSS

You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση