Κυριακή, 22 Απριλίου 2018
greek english

Στρατολογικά

Όλοι οι άνδρες που έχουν γεννηθεί από πατέρα ή μητέρα Ελληνικής υπηκοότητας, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να υπηρετήσουν στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Άνδρες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα δηλώθηκαν αυτομάτως στην Στρατολογία, από τους Δήμους και τις Κοινότητες όπου είναι εγγεγραμμένοι.

Όσοι γεννιούνται εκτός Ελλάδας από Έλληνα ή Ελληνίδα υπήκοο έχουν, επίσης, δικαίωμα και υποχρέωση να υπηρετήσουν στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η εγγραφή τους στα δημοτολόγια και στα Μητρώα Αρρένων θεμελιώνει δικαίωμα και συνεπάγεται υποχρέωση στρατιωτικής θητείας.

Τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους που διανύουν το 19ο έτος της ηλικίας τους όλοι οι άρρενες Έλληνες υπήκοοι πρέπει να συμπληρώσουν το Δελτίο Απογραφής και να το υποβάλουν στο Στρατολογικό Γραφείο, στο οποίο ανήκουν. Παραδείγματος χάριν, όσοι γεννήθηκαν το 1989 πρέπει να συμπληρώσουν το Δελτίο Απογραφής τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2007. Όσοι κατοικούν προσωρινά ή μόνιμα εκτός Ελλάδας μπορούν να συμπληρώσουν το Δελτίο αυτό στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο. Για θέματα στρατολογίας θεωρείται ότι όλοι οι Έλληνες άνδρες γεννήθηκαν την 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησής τους.

Άνδρες που έχουν γεννηθεί από πατέρα ή μητέρα Ελληνικής υπηκοότητας και είτε έχουν γεννηθεί και κατοικούν μόνιμα στον Καναδά ή είτε έχουν βιοποριστική εγκατάσταση στον Καναδά, εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η εξαίρεση αυτή που παρέχεται βάσει πιστοποιητικών, είναι συνέπεια της ιδιότητάς τους ως «μόνιμων κατοίκων Εξωτερικού». Σε περίπτωση που χάσουν την ιδιότητα αυτή, (π.χ. εάν παραμείνουν στην Ελλάδα πάνω από 6 μήνες, εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους) υποχρεούνται να υπηρετήσουν πλήρη θητεία.
Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού από στρατολογικής άποψης θεωρούνται όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στον Καναδά από τη γέννησή τους, δηλαδή μόνιμη διαμονή και κατοικία στο εξωτερικό άνω των 185 ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος από την γέννησή τους.

β) Έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στον Καναδά για 11 έτη, δηλαδή μόνιμη διαμονή και κατοικία στο εξωτερικό άνω των 185 ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος για τα τελευταία 11 συναπτά έτη

γ) Έχουν βιοποριστική εγκατάσταση στον Καναδά για 7 έτη, δηλαδή διαμονή και κατοικία στο εξωτερικό για βιοποριστικούς λόγους άνω των 185 ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος για τα τελευταία 7 συναπτά έτη.

Εξαιρετικά, για την πραγματοποίηση κυρίων σπουδών από ενήλικες στην Ελλάδα με έγκυρη εγγραφή σε ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η πέραν του εξαμήνου παραμονή τους στη χώρα λογίζεται ως χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό.

Οι Έλληνες ομογενείς που έχουν γεννηθεί και κατοικούν έκτοτε μόνιμα στο εξωτερικό είναι υπόχρεοι 3μηνης θητείας.

Όσοι εγκαταστάθηκαν μετά τη γέννηση τους και έχουν 11ετή συνεχή διαμονή και κατοικία στο εξωτερικό και όσοι έχουν βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικία για 7 έτη στο εξωτερικό, είναι υπόχρεοι 6μηνης θητείας, την οποία μπορούν να υπηρετήσουν τμηματικά, εφόσον  το επιθυμούν (2 τουλάχιστον μηνών κάθε φορά).
Η χορήγηση διαβατηρίων σε ανυπότακτους εξωτερικού επιτρέπεται κανονικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Προϋπόθεση αποτελεί η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο Στρατολογικό γραφείο.

Παρέχεται η δυνατότητα της ελεύθερης παραμονής στην Ελλάδα των ανυπότακτων εξωτερικού, για χρονικό διάστημα 30 ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος.  Η παραμονή μπορεί να παραταθεί μέχρι (3) μήνες με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όταν στον τόπο που διαμένουν μόνιμα συμβαίνουν σοβαρά γεγονότα, όπως πόλεμοι, θεομηνίες κ.τ.λ.

Εξαιρετικά, σε περίοδο εκλογών, χορηγείται άδεια εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα μέχρι 40 ημέρες, μετά από Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Η εξαγορά των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε αυτούς που έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας των και αφού υπηρετήσουν την προβλεπόμενη βασική εκπαίδευση (45 ημέρες) γίνεται βάσει του χρόνου που πραγματικά υπηρετεί ο υπόχρεος και όχι σύμφωνα με τη διάρκεια της θητείας. Το κόστος εξαγοράς ανά μήνα ανέρχεται στο ποσό που αντιστοιχεί στις καθαρές αποδοχές του νεοκατατασσόμενου επαγγελματία οπλίτη (810 ευρώ το 2006).

Όλα τα εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί για πράξεις ανυποταξίας στο παρελθόν καταργήθηκαν.

Για την έκδοση «Πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού» απαιτείται η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

1. Αίτηση (χορηγείται από το Προξενείο)
2. Πιστοποιητικό Εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων (συνήθως από τον Δήμο ή την Κοινότητα όπου έχει δηλωθεί ο γάμος των γονέων)
3. Αποδεικτικά σπουδών, φορολογικές δηλώσεις ή εκκαθαριστικά (αντίγραφα), ή το έγγραφο με τις συνδρομές που χορηγεί το Καναδικό Πρόγραμμα Συντάξεων (Statement of Contribution from Canada Pension Plan).Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να καλύπτουν το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των ως άνω προϋποθέσεων για κύρια και μόνιμη εγκατάσταση  ή βιοποριστική εγκατάσταση.
4. Όλα τα υπάρχοντα διαβατήρια που έχει ο αιτών, ελληνικά και καναδικά, είτε ισχύουν, είτε έχουν λήξει. 
5. Όλα τα υπάρχοντα διαβατήρια των γονέων του υπόχρεου, ελληνικά και καναδικά, είτε ισχύουν, είτε έχουν λήξει ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία (έγγραφα κ.ά.), από οποία προκύπτει το γεγονός: α) ότι οι γονείς του υπόχρεου κατοικούσαν στον Καναδά κατά την γέννηση ή την εγκατάστασή του και μέχρι την ενηλικίωση του και β) ότι ο υπόχρεος και οι γονείς του δεν είναι λειτουργοί ή έμμισθοι υπάλληλοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί ή μισθωτοί που απασχολούνται στο δημόσιο και στα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι αγοραπωλητήριο συμβόλαιο κατοικίας, μισθωτήριο κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, ή έγγραφο με τις συνδρομές που χορηγεί το Καναδικό Πρόγραμμα Συντάξεων.

* Η τιμή σε καναδικά δολάρια υπόκειται στην εκάστοτε ισοτιμία ευρώ - καναδικού δολαρίου.

Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού για στρατολογική χρήση, μπορείτε να απευθύνεστε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

Το πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού για στρατολογική χρήση εκδίδεται αποκλειστικά προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση της δυνατότητας υπαγωγής του οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου στις διατάξεις του Ν.3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση με το πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού για άλλες χρήσεις.

Το πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού σάς επιτρέπει να επισκέπτεστε την Ελλάδα με το ελληνικό ή καναδικό σας διαβατήριο και να παραμένετε μέχρι 180 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, μέχρι τα 45 χρόνια σας, χωρίς υποχρέωση να υπηρετήσετε στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Θα πρέπει να ζητάτε από τις Αρχές στα σημεία εισόδου στην Ελλάδα να σφραγίζουν το διαβατήριό σας με τις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου.

Εάν κατοικείτε στον Καναδά και θέλετε να πληροφορηθείτε εάν έχετε υποχρέωση θητείας (και πόσης διάρκειας) μπορείτε να επικοινωνείτε με τα κατά τόπους Ελληνικά Προξενεία και την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Οττάβα. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Στρατολογίας του ΓΕΕΘΑ στην κατωτέρω διεύθυνση: http://www.stratologia.gr/

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2013

Σημειώνουμε ότι όλες οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε Eυρώ. Η ισοτιμία αλλάζει μία φορά τον μήνα και ισχύει για τον μήνα αυτό.

Η ισοτιμία για τον Απρίλιο 2018 είναι:
1 Eυρώ = 1,60 καναδικά δολάρια για τις Προξενικές Πράξεις
1 Ευρώ = 1,60 καναδικά δολάρια για το τμήμα Θεωρήσεων

Σημειώνουμε ότι οι Αρχές μας δέχονται μόνο μετρητά, σε καναδικά δολάρια.

Δεν δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές χάρτες και επιταγές.

FacebookTwitterRSS

You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση