Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
greek french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Υπηρεσίες για Έλληνες arrow Έκδοση Ελληνικών Διαβατηρίων

Έκδοση Ελληνικών Διαβατηρίων

Γενικές Πληροφορίες

Από την 1η Ιανουαρίου 2006 έχει καθιερωθεί νέος τύπος διαβατηρίων, τα οποία εκδίδονται πλέον αποκλειστικά από την Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές έχουν πλέον αρμοδιότητα μόνο για τα εξής:

•    Παραλαβή αιτήσεων έκδοσης νέων διαβατηρίων και δικαιολογητικών.
•    Επίβλεψη για την ασφαλή προώθηση τους στην Ελληνική Αστυνομία.
•    Παραλαβή των εκδοθέντων διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία.
•    Παράδοση των διαβατηρίων στους δικαιούχους.

Τα Ελληνικά Διαβατήρια νέου τύπου δεν ανανεώνονται. Εντός του τελευταίου έτους πριν τη λήξη τους δύναται να υποβάλλεται αίτηση του κατόχου για την έκδοση νέου διαβατηρίου. Ο νόμος ρυθμίζει επίσης τις περιπτώσεις για την αντικατάσταση ισχύοντος διαβατηρίου ή την έκδοση νέου σε περίπτωση κλοπής ή απωλείας του υπάρχοντος.

Η αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος είναι απαραίτητη, καθώς από 01-07-2009 η έκδοση διαβατηρίων προϋποθέτει την λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Προξενικό Γραφείο στο Παρίσι:
Η υποβολή αίτησης για την έκδοση νέου ελληνικού διαβατηρίου στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού. Η απ'ευθείας τηλεφωνική γραμμή του τμήματος διαβατηρίων είναι 01 47 23 90 07

Γενικό Προξενείο Μασσαλίας:
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Γενικό Προξενείο για τον ορισμό ημέρας και ώρας συνέντευξης.

Τα ελληνικά διαβατήρια είναι διάρκειας πέντε (5) ετών για τους ενηλίκους και τους ανηλίκους άνω των 14 ετών και τριών (3) ετών για τους ανηλίκους κάτω των 14 ετών.

Δικαιολογητικά:

Γυναίκες Ενήλικες

•    Ελληνική Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο με τις δύο όψεις στην ίδια σελίδα). Η Αστυνομική ταυτότητα πρέπει να έχει εκδοθεί τα τελευταία 15 χρόνια και να αναγράφει πλήρη ονοματεπώνυμα γονέων, πόλη και χώρα γέννησης του κατόχου καθώς και πλήρη ημερομηνία γέννησης(π.χ. 19-12-1954). Οι πολίτες που δεν διαθέτουν Ελληνική Αστυνομική ταυτότητα ή η ταυτότητα τους έχει εκδοθεί πριν από την τελευταία 15ετία ή είναι μη αναγνώσιμη ή γράφει μόνο το έτος και όχι ακριβή ημερομηνία γέννησης ή η χώρα γέννησης δεν υπάρχει κλπ χρειάζεται να προσκομίζουν πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμο εγγραφής τους, στην Ελλάδα πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου εξαμήνου). Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα και μέσω της Αρχής μας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από πλευράς των ενδιαφερομένων.
•    Παλιό διαβατήριο (εφόσον έχει εκδοθεί)
•    Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες ειδικών προδιαγραφών (διαστάσεων 4Χ6 εκατοστών τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί χωρίς τη χρήση τεχνολογίας ink-jet ή laser). Οι τεχνικές προδιαγραφές της φωτογραφίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας - Στην περίπτωση που οι φωτογραφίες που θα προσκομισθούν δεν ανταποκρίνονται στις ειδικές αυτές προδιαγραφές, η αίτηση για την έκδοση διαβατηρίου δεν θα γίνεται δεκτή.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι τηρεί ενδεικτικό κατάλογο τοπικών φωτογραφείων για τα οποία έχει λάβει ενημέρωση ότι γνωρίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές των φωτογραφιών που απαιτούνται για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου:
α. «Studio Copernic», 14 rue Copernic, 75116 Paris
β. «Photo Madeleine», 41 rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris
γ. «Gilles Dacquin», 55, Boulevard de Batignolles, 75008, Paris

Το κόστος για την έκδοση νέου ελληνικού διαβατηρίου (πενταετούς διάρκειας) ανέρχεται σε 84,40 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται (σε μετρητά ή με επιταγή) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Άνδρες Ενήλικες

•    Ελληνική Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο με τις δύο όψεις στην ίδια σελίδα). Η Αστυνομική ταυτότητα πρέπει να έχει εκδοθεί τα τελευταία 15 χρόνια και να αναγράφει πλήρη ονοματεπώνυμα γονέων, πόλη και χώρα γέννησης του κατόχου καθώς και πλήρη ημερομηνία γέννησης(π.χ. 19-12-1954). Οι πολίτες που δεν διαθέτουν Ελληνική Αστυνομική ταυτότητα ή η ταυτότητα τους έχει εκδοθεί πριν από την τελευταία 15ετία ή είναι μη αναγνώσιμη ή γράφει μόνο το έτος και όχι ακριβή ημερομηνία γέννησης ή η χώρα γέννησης δεν υπάρχει κλπ χρειάζεται να προσκομίζουν πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμο εγγραφής τους, στην Ελλάδα πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου εξαμήνου). Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα και μέσω της Αρχής μας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από πλευράς των ενδιαφερομένων.
•    Παλιό διαβατήριο (εφόσον έχει εκδοθεί)
•    Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες ειδικών προδιαγραφών (διαστάσεων 4Χ6 εκατοστών τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί χωρίς τη χρήση τεχνολογίας ink-jet ή laser). Οι τεχνικές προδιαγραφές της φωτογραφίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση που οι φωτογραφίες που θα προσκομισθούν δεν ανταποκρίνονται στις ειδικές αυτές προδιαγραφές, η αίτηση για την έκδοση διαβατηρίου δεν θα γίνεται δεκτή.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι τηρεί ενδεικτικό κατάλογο τοπικών φωτογραφείων για τα οποία έχει λάβει ενημέρωση ότι γνωρίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές των φωτογραφιών που απαιτούνται για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου:
α. «Studio Copernic», 14 rue Copernic, 75116 Paris
β. «Photo Madeleine», 41 rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris
γ. «Gilles Dacquin», 55, Boulevard de Batignolles, 75008, Paris

•    Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για άνδρες μέχρι 45 ετών

Το κόστος για την έκδοση νέου ελληνικού διαβατηρίου (πενταετούς διάρκειας) ανέρχεται σε 84,40 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται (σε μετρητά ή με επιταγή) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.Ανήλικοι 14 έως 18 Ετών

•    Ελληνική Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο με τις δύο όψεις στην ίδια σελίδα). Η Αστυνομική ταυτότητα πρέπει να έχει εκδοθεί τα τελευταία 15 χρόνια και να αναγράφει πλήρη ονοματεπώνυμα γονέων, πόλη και χώρα γέννησης του κατόχου καθώς και πλήρη ημερομηνία γέννησης(π.χ. 19-12-1954). Οι πολίτες που δεν διαθέτουν Ελληνική Αστυνομική ταυτότητα ή η ταυτότητα τους έχει εκδοθεί πριν από την τελευταία 15ετία ή είναι μη αναγνώσιμη ή γράφει μόνο το έτος και όχι ακριβή ημερομηνία γέννησης ή η χώρα γέννησης δεν υπάρχει κλπ χρειάζεται να προσκομίζουν πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμο εγγραφής τους στην Ελλάδα, πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου εξαμήνου). Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα και μέσω της Αρχής μας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από πλευράς των ενδιαφερομένων.
•    Παλιό διαβατήριο (εφόσον έχει εκδοθεί)
•    Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες ειδικών προδιαγραφών (διαστάσεων 4Χ6 εκατοστών τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί χωρίς τη χρήση τεχνολογίας ink-jet ή laser). Οι τεχνικές προδιαγραφές της φωτογραφίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση που οι φωτογραφίες που θα προσκομισθούν δεν ανταποκρίνονται στις ειδικές αυτές προδιαγραφές, η αίτηση για την έκδοση διαβατηρίου δεν θα γίνεται δεκτή.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι τηρεί ενδεικτικό κατάλογο τοπικών φωτογραφείων για τα οποία έχει λάβει ενημέρωση ότι γνωρίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές των φωτογραφιών που απαιτούνται για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου:
α. «Studio Copernic», 14 rue Copernic, 75116 Paris
β. «Photo Madeleine», 41 rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris
γ. «Gilles Dacquin», 55, Boulevard de Batignolles, 75008, Paris

Το κόστος για την έκδοση νέου ελληνικού διαβατηρίου (πενταετούς διάρκειας) ανέρχεται σε 84,40 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται (σε μετρητά ή με επιταγή) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι ανήλικοι κάτω των 18 ετών προσέρχονται αυτοπροσώπως με τους δύο γονείς και αν δεν είναι δυνατή η παρουσία του ενός εκ των δύο γονέων απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση του απόντα, επικυρωμένη από επίσημη Αρχή στα ελληνικά. Εάν την επιμέλεια του ανηλίκου έχει μόνο ο ένας από τους δύο γονείς με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τότε, παρίσταται μόνο εκείνος, προσκομίζοντας την δικαστική απόφαση, και υπογράφει.

Ανήλικοι 12 έως 14 Ετών

•    Ελληνική Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο με τις δύο όψεις στην ίδια σελίδα). Η Αστυνομική ταυτότητα πρέπει να έχει εκδοθεί τα τελευταία 15 χρόνια και να αναγράφει πλήρη ονοματεπώνυμα γονέων, πόλη και χώρα γέννησης του κατόχου καθώς και πλήρη ημερομηνία γέννησης(π.χ. 19-12-1954).  Οι ανήλικοι που δεν διαθέτουν Ελληνική Αστυνομική ταυτότητα χρειάζεται να προσκομίζουν πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμο εγγραφής τους στην Ελλάδα, πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου εξαμήνου). Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα και μέσω της Αρχής μας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από πλευράς των ενδιαφερομένων.
•    Παλιό διαβατήριο (εφόσον έχει εκδοθεί)
•    Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες ειδικών προδιαγραφών (διαστάσεων 4Χ6 εκατοστών τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί χωρίς τη χρήση τεχνολογίας ink-jet ή laser). Οι τεχνικές προδιαγραφές της φωτογραφίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας . Στην περίπτωση που οι φωτογραφίες που θα προσκομισθούν δεν ανταποκρίνονται στις ειδικές αυτές προδιαγραφές, η αίτηση για την έκδοση διαβατηρίου δεν θα γίνεται δεκτή.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι τηρεί ενδεικτικό κατάλογο τοπικών φωτογραφείων για τα οποία έχει λάβει ενημέρωση ότι γνωρίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές των φωτογραφιών που απαιτούνται για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου:
α. «Studio Copernic», 14 rue Copernic, 75116 Paris
β. «Photo Madeleine», 41 rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris
γ. «Gilles Dacquin», 55, Boulevard de Batignolles, 75008, Paris

Το κόστος για την έκδοση νέου ελληνικού διαβατηρίου (τριετούς διάρκειας) ανέρχεται σε 73,60 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται (σε μετρητά ή με επιταγή) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι ανήλικοι κάτω των 18 ετών προσέρχονται αυτοπροσώπως με τους δύο γονείς και αν δεν είναι δυνατή η παρουσία του ενός εκ των δύο γονέων απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση του απόντα, επικυρωμένη από επίσημη Αρχή στα ελληνικά. Εάν την επιμέλεια του ανηλίκου έχει μόνο ο ένας από τους δύο γονείς με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τότε, παρίσταται μόνο εκείνος, προσκομίζοντας την δικαστική απόφαση, και υπογράφει.

Ανήλικοι κάτω των 12 Ετών

•    Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος ανηλίκου από τον Δήμο εγγραφής του στην Ελλάδα, πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου εξαμήνου). Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα και μέσω της Αρχής μας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από πλευράς των ενδιαφερομένων.
•    Παλιό διαβατήριο (εφόσον έχει εκδοθεί)
•    Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες ειδικών προδιαγραφών (διαστάσεων 4Χ6 εκατοστών τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί χωρίς τη χρήση τεχνολογίας ink-jet ή laser). Οι τεχνικές προδιαγραφές της φωτογραφίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση που οι φωτογραφίες που θα προσκομισθούν δεν ανταποκρίνονται στις ειδικές αυτές προδιαγραφές, η αίτηση για την έκδοση διαβατηρίου δεν θα γίνεται δεκτή.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι τηρεί ενδεικτικό κατάλογο τοπικών φωτογραφείων για τα οποία έχει λάβει ενημέρωση ότι γνωρίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές των φωτογραφιών που απαιτούνται για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου:
α. «Studio Copernic», 14 rue Copernic, 75116 Paris
β. «Photo Madeleine», 41 rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris
γ. «Gilles Dacquin», 55, Boulevard de Batignolles, 75008, Paris

Το κόστος για την έκδοση νέου ελληνικού διαβατηρίου (τριετούς διάρκειας) ανέρχεται σε 73,60 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται (σε μετρητά ή με επιταγή) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι ανήλικοι κάτω των 18 ετών προσέρχονται αυτοπροσώπως με τους δύο γονείς και αν δεν είναι δυνατή η παρουσία του ενός εκ των δύο γονέων απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση του απόντα, επικυρωμένη από επίσημη Αρχή στα ελληνικά. Εάν την επιμέλεια του ανηλίκου έχει μόνο ο ένας από τους δύο γονείς με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τότε παρίσταται μόνο εκείνος και υπογράφει, προσκομίζοντας απαραιτήτως τη δικαστική απόφαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: τα αιτήματα των ανηλίκων που πρόκειται σύντομα να συμπληρώσουν το 12ο έτος της ηλικίας τους πρέπει να υποβάλλονται στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι αρκετό χρονικό διάστημα πριν από την ημερομηνία συμπλήρωσης του 12ου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση η Ελληνική Αστυνομία θα απορρίπτει, λόγω μη λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, αιτήματα έκδοσης διαβατηρίων ανηλίκων τα οποία υποβλήθηκαν μεν στην Αρχή μας πριν από τη συμπλήρωση του 12ου έτους, το οποίο όμως συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης διαβατηρίου.

Παράδοση Εκδοθέντων Διαβατηρίων

Κατά τη παραλαβή του νέου διαβατηρίου ο πολίτης προσκομίζει οπωσδήποτε:

•    Το παλιό διαβατήριο (εφόσον έχει εκδοθεί)
•    Την απόδειξη που του δόθηκε κατά την υποβολή της αίτησης.

Η παραλαβή γίνεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση επικυρωμένη από επίσημη Αρχή. Τα διαβατήρια των ανηλίκων μπορεί να τα παραλάβει και ένας από τους δύο γονείς με την απόδειξη που δόθηκε κατά τη υποβολή της αίτησης.

Ο χρόνος που μεσολαβεί από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την έκδοση διαβατηρίου στην Προξενική Αρχή ως την ημερομηνία παραλαβής του νέου διαβατηρίου από την υπηρεσία μας μπορεί να ανέλθει μεταξύ 4-6 εβδομάδων.

Τα διαβατήρια που δεν παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης τους επιστρέφονται στην Ελληνική Αστυνομία.

Κλοπή-Απώλεια Διαβατηρίων
Σε περίπτωση που ο κάτοχος απωλέσει το διαβατήριο ή αυτό κλαπεί στη Γαλλία, υποχρεούται να υποβάλει αμέσως δήλωση στην πλησιέστερη γαλλική αστυνομική αρχή λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση, την οποία προσκομίζει στην Προξενική Αρχή, όπου υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 για τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου. Ανάλογη υποχρέωση έχει και στην περίπτωση ανεύρεσης του απωλεσθέντος ή κλαπέντος διαβατηρίου. Η Προξενική Αρχή, σε συνεργασία με τις γαλλικές αστυνομικές Αρχές, διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

Σε περίπτωση νέας δήλωσης για απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου εντός πενταετίας, η έρευνα μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα έτος ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης. Όσο διαρκεί η έρευνα για τη διακρίβωση των συνθηκών της κλοπής ή της απώλειας δεν χορηγείται νέο διαβατήριο στον αιτούντα.

Το διαβατήριο για το οποίο έχει δηλωθεί απώλεια ή κλοπή θεωρείται άκυρο από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Ο πολίτης έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για νέο διαβατήριο κατ΄αρχήν μετά την παρέλευση 40 ημερών από τη δήλωση της απώλειας ή της κλοπής και αφού εξετασθεί το αίτημα του από την αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίων της Ελληνικής αστυνομίας, εκδίδεται νέο διαβατήριο.

Ειδικές Περιπτώσεις:

Αδυναμία Λήψης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων
Εάν για λόγους υγείας δεν είναι δυνατή η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, η αδυναμία θα αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου. Το διαβατήριο που πρόκειται να εκδοθεί θα είναι ισχύος οκτώ (8) μηνών (κόστος: 63,40 ευρώ) και με την εξάλειψη του προβλήματος θα πρέπει να αντικαθίσταται από διαβατήριο κανονικής ισχύος.

Κατ'εξαίρεση Διαβατήριο
Για άτομα που έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα εκκρεμεί σε βάρος τους μέτρο απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι (για ανυπότακτους εξωτερικού βλ. Στρατολογικά) εκδίδεται διαβατήριο κατ΄εξαίρεση εφόσον είναι αναγκαία η μετάβαση τους στην αλλοδαπή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

•    Νοσηλεία στην αλλοδαπή του ιδίου ή συγγενούς αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β΄βαθμού για σοβαρούς λόγους υγείας.
•    Θάνατος ή σοβαρή ασθένεια στην αλλοδαπή του συζύγου ή συγγενούς αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β΄ βαθμού
•    Το διαβατήριο θα είναι ισχύος 13 μηνών – κόστος διαβατηρίου 68,8 ευρώ.
•    Λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.
•    Ελληνική Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο με τις δύο όψεις στην ίδια σελίδα).Η Αστυνομική ταυτότητα πρέπει να έχει εκδοθεί τα τελευταία 15 χρόνια και να αναγράφει πλήρη ονοματεπώνυμα γονέων, πόλη και χώρα γέννησης του κατόχου καθώς και πλήρη ημερομηνία γέννησης (19-12-1954).
•    Οι πολίτες που δεν διαθέτουν Ελληνική Αστυνομική ταυτότητα ή η ταυτότητα τους έχει εκδοθεί πριν από την τελευταία 15ετία ή είναι μη αναγνώσιμη ή γράφει μόνο το έτος και όχι ακριβή ημερομηνία γέννησης ή η χώρα γέννησης δεν υπάρχει κλπ χρειάζεται να προσκομίσουν πιστοποιητικό γέννησης (εγγραφής) από τον Δήμο τους στην Ελλάδα (τελευταίου εξαμήνου + δύο φωτογραφίες) το οποίο αιτείται η Αρχή μας αυτεπαγγέλτως από τον Δήμο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άμισθα Προξενεία δεν έχουν αρμοδιότητα για τα καινούργια διαβατήρια.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2016
You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece


Facebook

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0