Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018
greek french

Ληξιαρχικά Θέματα

1. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ (ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ΣΕ ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑ)

α) Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου από τον Δήμο δημοτολογικής εγγραφής στην Ελλάδα (για έλληνα πολίτη κάτοικο εξωτερικού) ή από τον Δήμο του τόπου κατοικίας στην Ελλάδα (για έλληνα πολίτη κάτοικο Ελλάδας)
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο δημοτολογικής εγγραφής στην Ελλάδα
γ) Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης από το Ληξιαρχείο της πόλης γέννησης και επίσημη μετάφραση στα γαλλικά
δ) Ταυτότητα ή/και διαβατήριο (ελληνικά) του ενδιαφερόμενου
ε) Πλήρες αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Copie intégrale d’acte de naissance) του/της αλλοδαπού/ής μελλονύμφου

Σε περίπτωση μη δυνατότητας του ενδιαφερόμενου να μεταβεί ο ίδιος στην Ελλάδα, τα ανωτέρω έγγραφα μπορούν να εκδοθούν από τρίτο άτομο, βάσει ειδικής εξουσιοδότησης του αιτούντος που συντάσσεται στο Προξενείο.

2. ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ – ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

α) Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου, για κάθε μελλόνυμφο, από τον Δήμο δημοτολογικής εγγραφής στην Ελλάδα
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για κάθε μελλόνυμφο, από τον Δήμο δημοτολογικής εγγραφής του στην Ελλάδα
γ) Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, για κάθε μελλόνυμφο, από το Ληξιαρχείο της πόλης γέννησής του στην Ελλάδα, ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών εάν πρόκειται για έλληνα που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό
δ) Ταυτότητα ή/και διαβατήριο (ελληνικά) των δύο μελλονύμφων
ε) Δύο μάρτυρες (με τα διαβατήρια ή/και τις ταυτότητές τους)

3. ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ Ή/ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ)

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο δημοτολογικής εγγραφής στην Ελλάδα
β) Πρωτότυπο πλήρες αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης πολιτικού γάμου από τη γαλλική Δημαρχία (Copie intégrale d’acte de mariage)
γ) Πιστοποιητικό θρησκευτικού γάμου από την ενορία τέλεσης αυτού
δ) Ταυτότητα ή/και διαβατήριο (ελληνικά) του ενδιαφερόμενου

4. ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ Ή/ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ) ΓΙΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.03.2001

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο δημοτολογικής εγγραφής στην Ελλάδα
β) Πρωτότυπο πλήρες αντίγραφο της γαλλικής ληξιαρχικής πράξης πολιτικού γάμου με μνεία καταχώρησης της λύσης αυτού (διαζυγίου) από τη γαλλική Δημαρχία (Copie intégrale d’acte de mariage avec mention de divorce)επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά.
γ) Πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο της πλήρους οριστικής και αμετάκλητης Απόφασης διαζυγίου από το γαλλικό Δικαστήριο έκδοσης αυτού (Jugement exécutoire)
δ) - Σε περίπτωση διαζυγίου κατ’ αντιδικία :
Πρωτότυπο πιστοποιητικό μη άσκησης έφεσης από το γαλλικό Εφετείο (Certificat de non-appel par la Cour d’Appel)
- Σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου :
Πρωτότυπο πιστοποιητικό μη άσκησης αναίρεσης από τον Άρειο Πάγο Γαλλίας Certificat de non-pourvoi par la Cour de Cassation)
ε) Διαζευκτήριο από την ενορία τέλεσης του θρησκευτικού γάμου
στ) Ταυτότητα ή/και διαβατήριο (ελληνικά) του ενδιαφερόμενου

Τα δικαιολογητικά γ και δ θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille) από το Εφετείο της περιοχής έκδοσης ενός εκάστου εξ αυτών και επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.

Για διαζύγια που έχουν εκδοθεί πριν την 01.03.2001 η δήλωση γίνεται μερίμνη του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, προσκομίζοντας όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ώστε να αναγνωρισθεί το δεδικασμένο του αλλοδαπού οργάνου από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

5. ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ – ΒΑΠΤΙΣΗΣ

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο δημοτολογικής εγγραφής του έλληνα γονέα στην Ελλάδα
β) Πρωτότυπο πλήρες αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Copie intégrale d’acte de naissance) από τη γαλλική Δημαρχία
γ) Πιστοποιητικό βάπτισης
δ) Ταυτότητα ή/και διαβατήριο (ελληνικά) του έλληνα γονέα

6. ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο δημοτολογικής εγγραφής του έλληνα γονέα στην Ελλάδα
β) Πρωτότυπο πλήρες αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Copie intégrale d’acte de naissance) από τη γαλλική Δημαρχία
γ) Πιστοποιητικό βάπτισης
δ) Ταυτότητα ή/και διαβατήριο (ελληνικά) του έλληνα γονέα
ε) Πρωτότυπο πλήρες αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης αναγνώρισης του τέκνου από τον πατέρα (Copie intégrale d’acte de reconnaissance) από τη γαλλική Δημαρχία, με την επισημείωση της Χάγης (Apostille) από το γαλλικό Εφετείο της περιοχής έκδοσης αυτού και επίσημη μετάφραση στα ελληνικά
στ) Βεβαίωση αγαμίας ή διάζευξης (για τη μητέρα του τέκνου εάν αυτή είναι αλλοδαπή), από την οποία να προκύπτει ότι η μητέρα, κατά τη χρονολογία γέννησης του τέκνου της, ήταν άγαμη ή διαζευγμένη, κατάλληλα επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη στα ελληνικά

7. ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντος από τον Δήμο δημοτολογικής εγγραφής του στην Ελλάδα
β) Ταυτότητα ή/και διαβατήριο (ελληνικά) του θανόντος
γ) Πρωτότυπο πλήρες αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Copie intégrale d’acte de décès) από τη γαλλική Δημαρχία
δ) Ταυτότητα ή/και διαβατήριο του δηλούντος συγγενούς

8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

α) Ελληνικό ή γαλλικό διαβατήριο ή ταυτότητα του θανόντος
β) Ελληνικό ή γαλλικό διαβατήριο ή ταυτότητα του αιτούντος
γ) Πρωτότυπο πλήρες αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Copie intégrale d’acte de décès) από τη γαλλική Δημαρχία, με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά
δ) Άδεια σφράγισης φερέτρου (autorisation de fermeture de cercueil)
ε) Πιστοποιητικό ιατρού ή νοσοκομείου για τη πιστοποίηση θανάτου και τη μη ύπαρξη μεταδοτικής νόσου (certificat de non-contagion)
στ) Πιστοποιητικό μη επιδημίας (certificat de non-épidemie), από το DDASS
ζ) Πιστοποιητικό ταρίχευσης (Procès Verbal de mise en bière), από την Αστυνομία
η) Πιστοποιητικό μεταφοράς της σορού εντός ειδικού φερέτρου (Procès Verbal de mise en bière), από την Αστυνομία
θ) Άδεια εξόδου της σορού από τη χώρα (laisser-passer mortuaire), από την Αστυνομία

Τα δικαιολογητικά (γ)-(θ) θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille) από το γαλλικό Εφετείο της περιοχής έκδοσης ενός εκάστου.

Για τη μεταφορά στάχτης ή οστών, παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικώς με την αρμόδια Προξενική Αρχή.

9. ΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ (PACS)

α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο δημοτολογικής εγγραφής στην Ελλάδα στο οποίο θα αναφέρεται ρητά ότι ο ενδιαφερόμενος είναι άγαμος και ουδέποτε έχει τελέσει γάμο πολιτικό ή θρησκευτικό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (σε περίπτωση διαζυγίου να αναφέρεται ότι είναι διαζευγμένος)
β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης
γ) Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να φέρουν επίσημη μετάφραση στα γαλλικά

10. ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ


α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο δημοτολογικής εγγραφής στην Ελλάδα με ενδεικτική εγγραφή του ενδιαφερόμενου ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων του
β) Διαβατήριο ή/και ταυτότητα (ελληνικά) του ενδιαφερόμενου
γ) Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών
δ) Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (για τον έγγαμο) από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών
ε) Για τους άρρενες Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

11. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΣΕ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

α) Τρεις (3) φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)
β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο δημοτολογικής εγγραφής στην Ελλάδα με ενδεικτική εγγραφή του ενδιαφερόμενου ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων του
γ) Διαβατήριο ή/και ταυτότητα (ελληνικά) του ενδιαφερόμενου
δ) Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών
ε) Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (για τον έγγαμο) από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

Οι εργασίες του ληξιαρχικού τμήματος του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι πραγματοποιούνται αποκλειστικά κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού. Η απ'ευθείας τηλεφωνική γραμμή του ληξιαρχικού τμήματος είναι 01 47 23 90 08.

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2015
You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece


Facebook

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0