Σάββατο, 17 Απριλίου 2021
greek german
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Φορολογικά

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας - Δικαιολογητικά

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΠΟΛ.1058/18.03.2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό, οφείλουν να προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ένα από τα παρακάτω έγγραφα:

Α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι, από την οποία να  προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του Κράτους.

Β) Αίτηση για την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας (έντυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα). ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ APOSTILLE.

Γ) Αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας του εισοδήματος που υπέβαλαν στη Γερμανία

Δ) Ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλε στη Γερμανία.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιου από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από το Προξενείο από την οποία να αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.

Όσον αφορά στη γνησιότητα των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία έχουν συνταχθεί στη Γερμανία πρέπει να τίθεται στα έγγραφα αυτά η επισημείωση Apostille. Επίσης απαιτείται η μετάφρασή τους στα ελληνικά από ορκωτό μεταφραστή.

Κόστος Υπηρεσίας: 30 Ευρώ ανά βεβαίωση γνησίου υπογραφής Ορκωτού Μεταφραστή
50 Ευρώ ανά βεβαίωση που να αποδεικνύει ισχυρό δεσμό με το άλλο κράτος
Σχετικές φόρμες:
Έντυπο αποφυγής διπλής φορολογίας [25]