Σάββατο, 17 Απριλίου 2021
greek german
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Κόστος Υπηρεσιών

Προξενική διατίμηση (Κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών)

ΝΕΑ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΒΑΣΕΙ Π.Δ.16/2014, ΦΕΚ Α' 24/31.1.2014 (ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ: 1/3/2014)


ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΥΡΩ
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ (ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ)
50
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ (ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ) 10
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 5
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ) 10
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 100
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
100
ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΙΔΙΟΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 100
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
100
ΠΡΑΞΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ 50
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 5ΕΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ       
(ΑΠΌ 14 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ)
84,4
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 3ΕΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ       
(ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ)
73,6
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 58
ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ       
(ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)
ΑΤΕΛΩΣ
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ
100
ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, ΓΑΜΟΥ, ΘΑΝΑΤΟΥ, ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Η ΕΠΩΝΥΜΟΥ 10
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ 10
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
10
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ 120
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
50
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ    
(ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ)
10
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ   
10
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ 30
ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ/ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ     
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ   
ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
10
ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 30