Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021
greek german
Γενικό Προξενείο Φραγκφούρτης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έναρξη εφαρμογής MyConsulLive στο Γ.Π. Φραγκφούρτης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, ερωτήματα καθώς και αιτήματα για καθορισμό ραντεβού για όλες τις υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: mailto:grgencon.fra@mfa.gr Announcement: Announcement regarding arrivals from foreign countries to Greece

Προκήρυξη θέσεως εργασίας

Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020

Προκηρύσσεται  μία  θέση  Μεταφράστριας/Μεταφραστή  που  θα  προσληφθεί για τις ανάγκες του Γενικού Προξενείου Φραγκφούρτης, ως επιτόπιο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) ετών.

Η συγκεκριμένη θέση είναι πλήρους απασχόλησης. Ανανέωσή της είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για μόνιμη ή αυτόματα ανανεούμενη σύμβαση.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε άτομα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία διαθέτουν ελληνική ή γερμανική υπηκοότητα. Τυχόν άλλη υπηκοότητα δύναται να εξεταστεί εφόσον πιστοποιείται νόμιμη διαμονή στη Γερμανία με δυνατότητα εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος  της ηλικίας τους, να είναι μόνιμοι κάτοικοι Γερμανίας και να έχουν απαραιτήτως τα εξής προσόντα:

‐Πτυχίο ελληνικού ή  γερμανικού  Πανεπιστημίου

‐Άριστη γνώση γερμανικής και ελληνικής γλώσσας  (γραπτού και  προφορικού λόγου)

‐ Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή  (ιδίως προγράμματα  ΜS Οffice) και δακτυλογράφησης

- Προθυμία, εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας

- Σωματική και πνευματική ικανότητα προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης.

Επίσης,  απαιτείται:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ελληνικό‐ γερμανικό κατά περίπτωση), οι δε άρρενες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές  τους  υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Περαιτέρω επιπρόσθετα προσόντα, που θα ληφθούν υπόψη:

- Εμπειρία επί θεμάτων δημόσιας διοίκησης

- Καλή γνώση της αγγλικής

Ο/η επιλεγείς/σα θα πρέπει να έχει δυνατότητα και ετοιμότητα να προσφέρει υπηρεσίες και πέραν του συνήθους εργασιακού ωραρίου, εφ’ όσον τούτο απαιτηθεί.

Τυχόν επιπρόσθετα προσόντα αναφορικά με την συγκεκριμένη θέση θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

Αιτήσεις και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν  στο  Γενικό  Προξενείο  (αρμόδια η κα. Ξυνού) το  αργότερο  μέχρι  την  29η Οκτωβρίου 2020, είτε ταχυδρομικά  στη διεύθυνση: GRIECHISCHES GENERALKONSULAT  Ζeppelinallee 43, 60325, Frankfurt, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: