Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018
greek german
Γενικό Προξενείο Φραγκφούρτης

Προκήρυξη θέσεως εργασίας

Πέμπτη, 06 Απρίλιος 2017

Προκηρύσσεται  μία  θέση  Iδιαιτέρας / Ιδιαιτέρου Γραμματέως  που  θα  προσληφθεί για τις ανάγκες του Γενικού Προξενείου Φραγκφούρτης, ως επιτόπιο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διετή).
Η συγκεκριμένη θέση είναι πλήρους απασχόλησης. Ανανέωσή της είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για μόνιμη ή αυτόματα ανανεούμενη σύμβαση.
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε άτομα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία διαθέτουν ελληνική ή γερμανική υπηκοότητα. Τυχόν άλλη υπηκοότητα δύναται να εξεταστεί εφόσον πιστοποιείται νόμιμη διαμονή στη Γερμανία με δυνατότητα εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος  της  ηλικίας  τους  και  να  μην  υπερβαίνουν  το  60ό  έτος,  να  είναι  μόνιμοι κάτοικοι Γερμανίας και να έχουν απαραιτήτως τα εξής προσόντα:
‐Απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή ισοτίμου γερμανικού σχολείου           
‐Άριστη γνώση γερμανικής και ελληνικής γλώσσας  (γραπτού και  προφορικού λόγου)
‐Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή  (ιδίως προγράμματα  ΜS Οffice) και δακτυλογράφησης
-Προθυμία, εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας
-Σωματική και πνευματική ικανότητα προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης.

Επίσης,  απαιτείται:
-Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  (ελληνικό‐ γερμανικό  κατά  περίπτωση),  οι  δε  άρρενες  θα  πρέπει  να  έχουν  εκπληρώσει  τις  στρατιωτικές  τους  υποχρεώσεις  ή  να  έχουν  απαλλαγεί  νόμιμα από αυτές.

Περαιτέρω επιθυμητά προσόντα, που θα ληφθούν υπόψη:       
‐ Πτυχίο ή / και εμπειρία επί θεμάτων δημόσιας διοίκησης
‐ Καλή γνώση της αγγλικής
Ο/η επιλεγείς/σα θα πρέπει να έχει δυνατότητα και ετοιμότητα να προσφέρει υπηρεσίες και πέραν του συνήθους εργασιακού ωραρίου, εφ’ όσον τούτο απαιτηθεί.
Η συγκεκριμένη θέση δεν απαιτεί προϋπηρεσία. Τυχόν ύπαρξή της θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση  των υποψηφιοτήτων, όπως επίσης και η κατοχή ακαδημαϊκών τίτλων, η γνώση επιπλέον γλωσσών, ενδεχόμενη πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης ή η ύπαρξη άλλων συναφών με την συγκεκριμένη θέση προσόντων.
Αιτήσεις  και  όλα  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  θα  πρέπει  να  υποβληθούν  στο  Γενικό  Προξενείο  (αρμόδια  η  κα. Πουτσιάκα)  το  αργότερο  μέχρι  την  25η Απριλίου 2017, είτε ταχυδρομικά  στη διεύθυνση: GRIECHISCHES GENERALKONSULAT  Ζeppelinallee 43, 60325, Frankfurt, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0