Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Πιστοποιητικά

Για την πραγματοποίηση οιαδήποτε προξενικής πράξης, απαιτούνται - κατά περίπτωση - διάφορα δικαιολογητικά και καταβολή προξενικών τελών που εξαρτώνται από την εκάστοτε ισοτιμία πέσος Χιλής- Ευρώ. Πληροφορίες για την προξενική διατίμηση του μήνα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, πριν προσέλθουν στην Πρεσβεία, να επικοινωνούν τηλεφωνικά (τηλ. 22127900-22128365-22128486) με το Προξενικό Γραφείο προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά.

Α. Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού

Για να εκδοθεί πιστοποιητικό Μόνιμου Κατοίκου Εξωτερικού απαιτείται να αποδειχθεί ότι ο ενδιαφερόμενος είναι μονίμως εγκατεστημένος στη Χιλή, δηλαδή ότι εδώ ευρίσκεται η "συνήθης κατοικία" του, το κέντρο της οικογενειακής του ζωής και εργασιακής απασχόλησης.

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, ως "συνήθης κατοικία" λογίζεται ο τόπος όπου διαμένει κανείς τουλάχιστον για 185 μέρες το χρόνο και με τον οποίο συνδέεται με προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς. Στοιχεία που είναι χρήσιμα για να διαμορφωθεί η πεποίθηση ότι ο ενδιαφερόμενος/η διαμένει μονίμως στη Χιλή είναι, ενδεικτικά, τα εξής:

Βεβαίωση απασχόλησης σε επιχείρηση με έδρα τη Χιλή ή στο χιλιανό Δημόσιο.
Λογαριασμοί τηλεφώνου κατοικίας/ επιχείρησης από χιλιανή Εταιρία.
Συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας στη Χιλή.
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτων σε χιλιανή εταιρεία.
Φορολογικές δηλώσεις στις χιλιανές Αρχές.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα σας ζητηθούν προκειμένου να σχηματιστεί η πεποίθηση για την ιδιότητα του ενδιαφερομένου ως Μονίμου Κατοίκου της Χιλής. Αντίγραφα των ανωτέρω στοιχείων θα κρατηθούν στον φάκελό του. Η χρήση των ανωτέρω στοιχείων διέπεται από την ελληνική νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (Ν. 2472/1997)
(περαιτέρω στοιχεία για αυτό το πιστοποιητικό βλέπε και στρατολογικά θέματα).

Β. Μετοικεσίας


Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί που έχουν την "συνήθη κατοικία" τους στο εξωτερικό και επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα μπορούν να εισάγουν την οικοσκευή τους στην Ελλάδα χωρίς να υπόκεινται σε δασμούς και φόρους.

Οι απαλλαγές από φόρους και δασμούς εισαγωγής χορηγούνται βάσει του "Πιστοποιητικού Μετοικεσίας". Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Οι αιτούντες για το πιστοποιητικό μετοικεσίας πρέπει να πληρούν / συγκεντρώνουν τις εξής προϋποθέσεις :

Πρέπει να έχουν την "συνήθη κατοικία" τους στο εξωτερικό (στην συγκεκριμένη περίπτωση στη Χιλή) για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια πριν κάνουν αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας. Με βάση την ελληνική νομοθεσία, "συνήθης κατοικία" είναι το μέρος όπου κάποιος διαμένει για τουλάχιστον 185 ημέρες το χρόνο και με το οποίο συνδέεται με προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς.
Οι αιτούντες θα πρέπει να κατέχουν ισχυρό διαβατήριο (η ισχύς του οποίου δεν έχει λήξει) Ελληνικό ή χιλιανό.

Άτομα που ευρίσκονται ήδη στην Ελλάδα (για διακοπές, σπουδές, εργασία, κλπ.) και πληρούν τις προϋποθέσεις για μόνιμη εγκατάσταση στην χώρα, μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για το Πιστοποιητικό Μετοικεσίας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

Το Πιστοποιητικό πρέπει να εκδοθεί από την Ελληνική Προξενική Αρχή που ευρίσκεται πλησιέστερα στη συνήθη κατοικία των αιτούντων στο εξωτερικό (στη συγκεκριμένη περίπτωση στη Χιλή), εντός 24 μηνών από την ημερομηνία άφιξης του αιτούντος στην Ελλάδα. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν διαμείνει στο εξωτερικό για τουλάχιστον 2 συναπτά έτη (24 μήνες) πριν την έλευσή τους στην Ελλάδα.

Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, τα ακόλουθα είδη μπορούν να συμπεριληφθούν στην «οικοσκευή»:

Προσωπικά αντικείμενα, όπως ρουχισμός, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές (μια για κάθε είδος), προσωπικός υπολογιστής, σώματα air conditioning, χαλιά (μέχρι 40 τ.μ.), ποδήλατο.
Αυτοκίνητο για μη-εμπορική χρήση μέχρι 9 επιβατικών θέσεων (όλα τα είδη αυτοκινήτων, π.χ. επιβατικό αυτοκίνητο κλειστού τύπου (sedan), κλειστό φορτηγό αυτοκίνητο (van), S.U.V.).
Μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο.
Ρυμουλκούμενο όχημα (μόνον όμως εφ' όσον το αυτοκίνητο που εισάγεται δεν είναι αυτοκινούμενο τροχόσπιτο).
Σκάφος αναψυχής.
Αεροσκάφος (για μη-εμπορική χρήση).

Σε ό,τι αφορά στην αδασμολόγητη εισαγωγή αυτοκινήτων από τη Χιλή, παρακαλούμε να λαμβάνονται υπόψη τα εξής :

Οι αιτούντες δικαιούνται απαλλαγής 80% από το αντίστοιχο τέλος ταξινόμησης και δεν καταβάλουν το Φόρο Προστιθέμενης αξίας Φ.Π.Α. για το αυτοκίνητο που ήδη κατέχουν κατά τον χρόνο της αιτήσεως, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

ότι κατέχουν και χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο για τουλάχιστον 6 μήνες πριν την ημερομηνία της αιτήσεως. Η κυριότητα θα πρέπει πλήρως να αποδεικνύεται για την περίοδο των 6 μηνών από την άδεια κυκλοφορίας.
ότι η αγορά του αυτοκινήτου έγινε στο όνομα του αιτούντος ή στο όνομα του/ της συζύγου ή των παιδιών, οι οποίοι επίσης εγκαθίστανται μόνιμα στην Ελλάδα. Εάν ο αιτών έχει κληρονομήσει το αυτοκίνητο οποτεδήποτε πριν από την ημερομηνία της αιτήσεώς του, η εξάμηνη προθεσμία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν εφαρμόζεται.
Οι αιτούντες από τη Χιλή έχουν το δικαίωμα να εισάγουν στην Ελλάδα καινούριο αυτοκίνητο, το οποίο μπορούν να αγοράσουν από τη Χιλή, από την Ευρώπη ή από την Ελλάδα, πληρώνοντας τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, (Φ.Π.Α.), δηλ. ποσοστό 18% επίτης καθαρής αξίας του καινούριου αυτοκινήτου αλλά και τέλος ταξινόμησης 20% επί του κανονικού δασμού για αυτοκίνητα μέχρι 2.000 κ.ε. και 50% για αυτοκίνητα πάνω από 2.000 κ.ε.. Στην περίπτωση που τα αυτοκίνητο αγοράζεται από τη Χιλή (χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), καταβάλλεται πρόσθετος φόρος 10% επί του αθροίσματος (αξίας του αυτοκινήτου, κόστους μεταφοράς και ασφάλισης μεταφοράς). Σε κάθε περίπτωση, η τεχνολογία του κινητήρα του καινούριου αυτοκινήτου θα πρέπει, επίσης, να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους Κανονισμούς της Ε.Ε. κατά της ρύπανσης.

Το Πιστοποιητικό Μετοικεσίας εκδίδεται άπαξ για κάθε οικογένεια. Τα άτομα για τα οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό αυτό χάνουν το καθεστώς του «Μόνιμου Κατοίκου Εξωτερικού» και, αν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, ταυτόχρονα διαγράφονται από τα Προξενικά Μητρώα των «Ελλήνων Μονίμων Κατοίκων Εξωτερικού». Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί κάποιος να υποβάλλει και δεύτερη φορά αίτηση για ένα «Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Μετοικεσίας», προκειμένου να εισάγει, χωρίς δασμούς, είδη οικοσκευής που δεν συμπεριλήφθησαν στο πρώτο Πιστοποιητικό Μετοικεσίας. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι εξής :

Ο αιτών θα πρέπει να έχει διαμείνει στην Ελλάδα, αφού του εκδόθηκε το πρώτο Πιστοποιητικό Μετοικεσίας, για τουλάχιστον 12 μήνες. Εν συνεχεία θα πρέπει να έχει εγκαταλείψει την χώρα..
Ο αιτών θα πρέπει να έχει διαμείνει εκτός Ελλάδας στο διάστημα των τελευταίων δύο ετών πριν από την αίτηση. Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής ο αιτών δεν θα πρέπει να έχει παραμείνει στην Ελλάδα για περισσότερες από 90 μέρες το χρόνο.
Ο αιτών θα πρέπει να κατέχει ισχυρό ελληνικό ή χιλιανό διαβατήριο.

Τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας υποχρεούνται να προσκομίσουν υλικές αποδείξεις ότι η Χιλή είναι ο κύριος τόπος της κατοικίας τους. Οιαδήποτε από τα ακόλουθα έγγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν γι' αυτό τον σκοπό:

Δηλώσεις φόρων εισοδήματος των τελευταίων δύο ετών.
Αποδείξεις φόρου ακίνητης περιουσίας ή συμβόλαιο ενοικίασης (leasing) των τελευταίων δύο ετών.
Bεβαίωση απασχόλησης των τελευταίων δύο ετών.
Αποδείξεις πληρωμής ενοικίου ή τραπεζικές επιταγές που έχουν εκδοθεί για πληρωμή ενοικίου των τελευταίων δύο ετών.
Λογαριασμοί κοινής ωφέλειας (πχ. φωταερίου, τηλεφώνου, θέρμανσης, καλωδιακής τηλεόρασης κλπ) των τελευταίων δύο ετών.
Όλα τα διαβατήρια (που ισχύουν ή έχουν λήξει) όλων των μελών της οικογένειας που μετοικούν στην Ελλάδα από την πρώτη τους εγκατάσταση στη Χιλή μέχρι τώρα.
Άδεια οδηγήσεως, απόδειξη ασφάλισης και άδεια κυκλοφορίας (εάν στην οικοσκευή θα συμπεριλαμβάνεται αυτοκίνητο ή άλλο μέσο μεταφοράς).

Αρμόδια υπηρεσία στην Ελλάδα για θέματα δασμολογικών απαλλαγών: Τηλ. 210-3245-521, 3220-784, ΦΑΞ: 210-3245-593, Ηλεκτρ. δ/νση:

Συνδεθείτε μαζί μας στο facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση