Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019

Στρατολογικά

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Οι Έλληνες που γεννήθηκαν το έτος 2001 (κλάσης 2022) έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν ή αποστείλουν στη Στρατολογική Υπηρεσία στην οποία ανήκουν, Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2019.

Επικοινωνείτε με το αρμόδιο Τμήμα του Προξενικού Γραφείου Χάγης ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: γνωστοποιώντας αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Σημείωση: Για τη χορήγηση πιστοποιητικών που αφορούν στρατολογικά θέματα ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.

Απαραίτητη η γνώση του Σ.Α (Στρατιωτικός Αριθμός), ή η προσκόμιση εγγράφου ή ακόμη και εκτύπου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο οποίο αυτός να αναφέρεται.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για πληροφορίες και για διεκπεραίωση στρατολογικών υποθέσεων, οι ενδιαφερόμενοι αποτείνονται στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίας ή και στα αρμόδια για τη στρατολογία τμήματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Για περισσότερες πληροφορίες για στρατολογικά θέματα μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.stratologia.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου - Μαρτίου του έτους που συμπληρώνετε το 18ο έτος της ηλικίας σας (πχ οι γεννηθέντες το έτος 2001, κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου - Μαρτίου του 2019) θα πρέπει να καταθέσετε το Δελτίο Απογραφής, που θα αποσταλεί στην Στρατολογική Υπηρεσία.

Προαπαιτούμενα δικαιολογητικά:

-  Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ελληνικής ή ολλανδικής)

-  Πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής καταστάσεως στο οποίο να εμφαίνονται τα στοιχεία εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων∙ εν λόγω Πιστοποιητικά δύνανται ζητηθούν αυτεπαγγέλτως από το Προξενικό Γραφείο.

Για την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής απαραίτητη είναι η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου, χωρίς ραντεβού.

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύμφωνα με τον νόμο 3421 του 2005 / άρθρο 25, μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για στρατολογικές υποθέσεις θεωρούνται:

α. Όσοι ενήλικες έχουν γεννηθεί και διαμένουν μόνιμα και συνεχόμενα στο Εξωτερικό μέχρι και σήμερα ή

β. Όσοι έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό (σε μία ή περισσότερες χώρες) κατά τα τελευταία ένδεκα (11) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη.

γ. Όσοι έχουν βιοποριστική εγκατάσταση (δηλαδή ζουν και εργάζονται, όντας ασφαλισμένοι κανονικά) στο εξωτερικό (σε μία ή περισσότερες χώρες) κατά τα τελευταία επτά (7) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τόσο ο ενδιαφερόμενος από την ενηλικίωσή του και μετά, όσο και οι γονείς του μέχρι την ενηλικίωσή του, δεν θα πρέπει να υπήρξαν λειτουργοί ή έμμισθοι υπάλληλοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί ή μισθωτοί, που απασχολούνταν στο ελληνικό δημόσιο και στα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

H ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού είναι μεταβλητή και μπορεί να απολεσθεί. Οι προϋποθέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής θα πρέπει να πληρούνται και να αποδεικνύονται σε κάθε δεδομένη στιγμή. Π.χ., ένας στρατεύσιμος που σε ηλικία 20 ετών είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού μπορεί στα 25 χρόνια του να έχει χάσει την ιδιότητα αυτή, αν, π.χ. στο μεταξύ παρέμεινε στην Ελλάδα για χρονική περίοδο πέραν των έξι συνεχών μηνών (180 συνεχείς ημέρες) κατά το ίδιο έτος. Απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται επίσης με τυχούσα απέλασή του στην Ελλάδα.

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι μόνιμοι κάτοικοι Εξωτερικού δικαιούνται αναβολής της κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις η οποία είναι αόριστης διάρκειας και διακόπτεται, είτε με αίτησή τους, είτε με την απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Εφόσον το επιθυμούν, μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης και η  διάρκεια της θητείας τους προσδιορίζεται ως εξής:

α. Όσοι γεννήθηκαν και διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό (ανωτέρω περίπτωση α) εκπληρώνουν τρίμηνη θητεία.

β.Οι λοιποί μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού (ανωτέρω περιπτώσεις β & γ) είναι υπόχρεοι εξάμηνης θητείας.

Επιτρέπεται η τμηματική, τουλάχιστον κατά δίμηνο εκπλήρωση της θητείας των μονίμων κατοίκων εξωτερικού. Επίσης, αναγνωρίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο Έλληνες υπηρέτησαν οποτεδήποτε ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν ενόπλως στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τουλάχιστον 45 ημερών. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για εξαγορά κάθε μήνα έχει οριστεί σε 810 Ευρώ.

Όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του αρθρ. 25/Ν. 3421/2005 (αναβολή κατάταξης μονίμων κατοίκων εξωτερικού) εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας με παραγραφή, αίρονται οι ποινικές συνέπειες και οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του προαναφερόμενου νόμου, ως Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού μπορούν να χαρακτηρισθούν όσοι εντάσσονται σε  μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες και έχουν εφοδιασθεί με πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού που εκδίδεται από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές (στην περιφέρεια των οποίων ο ενδιαφερόμενος έχει την τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του), μετά την 1η Ιανουαρίου που ο υπόχρεος προς στράτευση διανύει το 19ο έτος της ηλικίας του (έτος γέννησης +18).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΣΩΝ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΔΕΚΑ (11) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗ.

α. Διαβατήριο ή/και Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

β. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής καταστάσεως στο οποίο να εμφαίνονται τα στοιχεία εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων∙ εν λόγω Πιστοποιητικά δύνανται ζητηθούν αυτεπαγγέλτως από το Προξενικό Γραφείο.

γ. Όλες οι σχολικές βεβαιώσεις του ενδιαφερόμενου ή όλα τα ενδεικτικά κάθε σχολικής χρονιάς από την πρώτη ημέρα σχολείου μέχρι και σήμερα ή και βεβαιώσεις εργασίας του στρατεύσιμου (πρωτότυπα και φωτοτυπίες)

δ. Πιστοποιητικά εγγραφής από τον ολλανδικό Δήμο μόνιμης κατοικίας του ιδίου και των γονέων του (ή κηδεμόνος), με ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης και έκτοτε μεταβολές (Uittreksel ή Afschrift uit de basisregistratie personen)

ε. Βεβαιώσεις εργασίας (ή και ανεργίας) των γονέων του (ή κηδεμόνος του) μέχρι το 18ο έτος (ενηλικίωσης του τέκνου). Για τους γονείς ο οποίοι είναι μισθωτοί, βεβαιώσεις μισθών ή συντάξεων και για ελεύθερους επαγγελματίες  βεβαίωση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης από το επιμελητήριο (Κamer),πρωτότυπα και φωτοτυπίες.

Χρήσιμη είναι η γνώση του Σ.Α (Στρατιωτικός Αριθμός), ή η προσκόμιση εγγράφου ή ακόμη και εκτύπου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο οποίο αυτός να αναφέρεται.

Ως προς την εργασία των γονέων, προτείνεται η προσκόμιση σωρευτικά των εξής:

“Jaaropgave”, “Aanslag” (από το Belastingdienst) και “Printversie verzekeringsbericht - Arbeidsverleden: detailgegevens per jaar” (από το UVW)

[Εφόσον εργάζεστε επί χρόνια στην Ολλανδία, μπορείτε να μπείτε με τον ηλεκτρονικό κωδικό σας DigID στην ιστοσελίδα του οργανισμού SVB (http://www.svb.nl/int/nl/index.jsp), να μπείτε στο Mijn SVB και να ζητήσετε στοιχεία για τη θεμελίωση του δικαιώματός σας για τη σύνταξη AOW (opbouw AOW-pensioen). Επιπλέον, μπορείτε με τον ίδιο τρόπο να μπείτε στην ιστοσελίδα του UWV (http://www.uwv.nl/) και στο Mijn UWV και να ζητήσετε στοιχεία για το εργασιακό παρελθόν σας (‘Persoonlijke gegevens’→ Printversie verzekeringsbericht→ Arbeidsverleden: detailgegevens per jaar)]

Το Προξενικό Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά, σε περίπτωση που θεωρεί ότι δεν καλύπτεται από τα ανωτέρω.

Ενδεικτικά, μπορεί να ζητηθούν κατά περίπτωση:

Φορολογικές δηλώσεις, συμβόλαιο αγοράς ή συμβόλαιο ενοικίασης της κατοικίας όπου διέμενε ο ενδιαφερόμενος (μπορεί, βεβαίως, να είναι και στο όνομα των γονέων ή κηδεμόνων του), βεβαιώσεις ασφαλιστικών φορέων, ετήσια αντίγραφα από το επίδομα τέκνου και αποδείξεις πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας κλπ.) προς απόδειξη των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 3421/2005. Βλ. και παράγραφο 2, άρθρο 3, Απόφαση Φ. 429.1/8/150107.

Το κόστος του Πιστοποιητικού Μονιμού Κατοίκου Εξωτερικού ανέρχεται στα 50 Ευρώ το οποίο καταβάλλεται μόνον μετρητοίς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οι ενδιαφερόμενοι είχαν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό, σε χώρες πλην της Ολλανδίας, οφείλουν να προσκομίσουν για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα Βεβαιώσεις Διαμονής από τις, κατά τόπο, αρμόδιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στις Προξενικές Αρχές επίσημα/πρωτότυπα έγγραφα.

Απαραίτητος ο καθορισμός ραντεβού μέσω e-mail, με το οποίο θα γνωστοποιείται αριθμός κινητού τηλεφώνου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

α. Διαβατήριο ή/και Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

β. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής καταστάσεως στο οποίο να εμφαίνονται τα στοιχεία εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων∙ εν λόγω Πιστοποιητικά δύνανται ζητηθούν αυτεπαγγέλτως από το Προξενικό Γραφείο.

β. Πιστοποιητικά εγγραφής από τον ολλανδικό Δήμο μόνιμης κατοικίας του ιδίου με ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης και έκτοτε μεταβολές (Uittreksel ή Afschrift uit de basisregistratie personen)

γ. Αποδεικτικά εργασίας των τελευταίων 7 ετών ανάλογα με το είδος εργασίας του ενδιαφερόμενου.

- Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: απαιτούνται τα εκκαθαριστικά της εφορίας για όλα τα έτη και η εγγραφή της επιχείρησης στο Ολλανδικό Επιμελητήριο(Kamer)

- Για τους μισθωτούς: συμβόλαιο/α εργασίας και μηνιαίες βεβαιώσεις της μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικά των ετήσιων αποδοχών (Jaaropgaaf) για όλα τα έτη. Είναι απαραίτητη η ρητή αναφορά στη θέση/αντικείμενο εργασίας, προκειμένου αυτή να περιληφθεί στο Πιστοποιητικό που θα αποσταλεί στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

Χρήσιμη είναι η γνώση του Σ.Α (Στρατιωτικός Αριθμός), ή η προσκόμιση εγγράφου ή ακόμη και εκτύπου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο οποίο αυτός να αναφέρεται.

Ως προς την εργασία, προτείνεται η προσκόμιση για όλα τα έτη, σωρευτικά, των εξής:

“Jaaropgave”, “Aanslag” (από το Belastingdienst) και “Printversie verzekeringsbericht - Arbeidsverleden: detailgegevens per jaar” (από το UVW)

[Εφόσον εργάζεστε επί χρόνια στην Ολλανδία, μπορείτε να μπείτε με τον ηλεκτρονικό κωδικό σας DigID στην ιστοσελίδα του οργανισμού SVB (http://www.svb.nl/int/nl/index.jsp), να μπείτε στο Mijn SVB και να ζητήσετε στοιχεία για τη θεμελίωση του δικαιώματός σας για τη σύνταξη AOW (opbouw AOW-pensioen). Επιπλέον, μπορείτε με τον ίδιο τρόπο να μπείτε στην ιστοσελίδα του UWV (http://www.uwv.nl/) και στο Mijn UWV και να ζητήσετε στοιχεία για το εργασιακό παρελθόν σας (‘Persoonlijke gegevens’→ Printversie verzekeringsbericht→ Arbeidsverleden: detailgegevens per jaar)]

Το Προξενικό Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά, σε περίπτωση που θεωρεί ότι δεν καλύπτεται από τα ανωτέρω.

Ενδεικτικά, μπορεί να ζητηθούν κατά περίπτωση:

Φορολογικές δηλώσεις, συμβόλαιο αγοράς ή συμβόλαιο ενοικίασης της κατοικίας όπου διέμενε ο ενδιαφερόμενος (μπορεί, βεβαίως, να είναι και στο όνομα των γονέων ή κηδεμόνων του), βεβαιώσεις ασφαλιστικών φορέων, ετήσια αντίγραφα από το επίδομα τέκνου και αποδείξεις πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας κλπ.) προς απόδειξη των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 3421/2005. Βλ. και παράγραφο 2, άρθρο 3, Απόφαση Φ. 429.1/8/150107.

Το κόστος του Πιστοποιητικού Μονιμού Κατοίκου Εξωτερικού ανέρχεται στα 50 Ευρώ το οποίο καταβάλλεται μόνον μετρητοίς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οι ενδιαφερόμενοι διέμειναν και είχαν βιοποριστική εγκατάσταση και σε χώρες πλην της Ολλανδίας οφείλουν να προσκομίσουν, για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, Βεβαιώσεις βιοποριστικής εγκαταστάσεως από τις, κατά τόπο, αρμόδιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στις Προξενικές Αρχές επίσημα/πρωτότυπα έγγραφα.

Απαραίτητος ο καθορισμός ραντεβού μέσω e-mail, με το οποίο θα γνωστοποιείται αριθμός κινητού τηλεφώνου.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ «ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

- Η Βεβαίωση Ανυποταξίας Εξωτερικού, από την Στρατολογική Υπηρεσία, έχει ισχύ έξι (06) μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως.

- Με ισχυρή Βεβαίωση Ανυποταξίας Εξωτερικού από την Στρατολογική Υπηρεσία, επιτρέπεται η έκδοση διαβατηρίου καθώς και η είσοδος και παραμονή στην Ελλάδα, χωρίς έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, συνολικά ή τμηματικά, κατ' έτος.

- Η βεβαίωση ανυποταξίας εξωτερικού από το Προξενικό Γραφείο εκδίδεται μετά την παρέλευση της ημερομηνίας κατάταξης. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να γίνει εκ νέου αίτηση και να πληρωθεί το κόστος δεύτερη φορά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ, ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ «ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ».

α. Διαβατήριο ή/και Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

β. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής καταστάσεως στο οποίο να εμφαίνονται τα στοιχεία εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων∙ εν λόγω Πιστοποιητικά δύνανται ζητηθούν αυτεπαγγέλτως από το Προξενικό Γραφείο.

γ. Πιστοποιητικά εγγραφής από τον ολλανδικό Δήμο μόνιμης κατοικίας με ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης και έκτοτε μεταβολές (Uittreksel ή Afschrift uit de basisregistratie personen)

δ. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, με τελευταία εκκαθαριστικά αποδοχών ή βεβαίωση σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Χρήσιμη είναι η γνώση του Σ.Α (Στρατιωτικός Αριθμός), ή η προσκόμιση εγγράφου ή ακόμη και εκτύπου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο οποίο αυτός να αναφέρεται.

Το κόστος της Βεβαίωσης Ανυποταξίας Εξωτερικού ανέρχεται στα 50 Ευρώ το οποίο καταβάλλεται μόνον μετρητοίς.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στις Προξενικές Αρχές επίσημα/πρωτότυπα έγγραφα.

Απαραίτητος ο καθορισμός ραντεβού μέσω e-mail, με το οποίο θα γνωστοποιείται αριθμός κινητού τηλεφώνου.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Αναβολή κατάταξης από τις ένοπλες δυνάμεις λόγω σπουδών χορηγείται σε όσους κατά την ημερομηνία κατάταξης τους είναι :

α. Μαθητές Λυκείων ή σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αναβολή μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας τους), ή

β. Εγγεγραμμένοι για φοίτηση σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακές σπουδές (αναβολή μέχρι το 28ο έτος της ηλικίας τους), ή

γ. Εγγεγραμμένοι για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (αναβολή μέχρι το 31ο έτος της ηλικίας τους), ή

δ. Διορισμένοι ή εγγεγραμμένοι για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας (αναβολή μέχρι το 33ο έτος της ηλικίας τους) ή

ε. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό (αναβολή μέχρι το 33ο έτος της ηλικίας τους).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ.

1. Βεβαίωση εκπαιδευτικού ιδρύματος από την οποία προκύπτει η εκπαιδευτική βαθμίδα και το τμήμα σπουδών στην οποία θα αναγράφεται:

α.  Ημερομηνία πρώτης εγγραφής

β.  Ακαδημαϊκό έτος φοίτησης ή εξάμηνο σπουδών

γ.  Διάρκεια φοίτησης και ημερομηνία λήξεως σπουδών.

δ.  Είδος/αντικείμενο σπουδών

Η βεβαίωση σπουδών θα πρέπει να είναι:

α. μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα από ορκωτό μεταφραστή στην Ολλανδία, του οποίου η υπογραφή επικυρώνεται στο Προξενικό Γραφείο (κόστος επικυρώσεως:  30 ευρώ σε μετρητά)

β. σφραγισμένη κατά την επισημείωση Apostille από το ολλανδικό Πρωτοδικείο (Rechtbank). Ο φοιτητής/σπουδαστής θα πρέπει να απευθυνθεί αρχικά στον αρμόδιο οργανισμό του ολλανδικού Υπουργείου Παιδείας DUO μέσω e-mail : , προκειμένου να του δοθούν οι σχετικές πληροφορίες και να επικυρωθεί το έγγραφο που έχει στην κατοχή του από τον ανωτέρω φορέα πριν την επίθεση της σφραγίδας της Χάγης.

2. Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή ότι οι σπουδές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο εξωτερικό και σε διεθνώς γνωστή γλώσσα (διατίθεται υπόδειγμα στο Προξενείο)

Σημείωση: Τα ολλανδικά δημόσια έγγραφα (πτυχία, ενδεικτικά, κλπ) που προορίζονται για χρήση στην Ελλάδα, πρέπει να είναι θεωρημένα για την γνησιότητα τους με την σφραγίδα Αpostille από το ολλανδικό Πρωτοδικείο  (Rechtbank). Ο φοιτητής/κάτοχος τίτλου σπουδών απευθύνεται αρχικά στον αρμόδιο οργανισμό του ολλανδικού Υπουργείου Παιδείας DUO μέσω e-mail : , προκειμένου να του δοθούν οι σχετικές πληροφορίες και να επικυρωθεί το έγγραφο που έχει στην κατοχή του από τον ανωτέρω φορέα πριν την επίθεση της σφραγίδας της Χάγης.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2019