Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

Διαβατήρια

Απώλεια/κλοπή ελληνικού διαβατηρίου

Ο κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου που χάθηκε ή εκλάπη οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Ελληνική Αστυνομία προσκομίζοντας έγγραφο προηγούμενης καταγγελίας στην  Αστυνομία της Βενεζουέλας.             Η ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. μπορεί να γίνει απευθείας από τον ενδιαφερόμενο ή μέσω του Προξενείου (Καράκας, Μαρακαΐμπο, Μπογκοτά και Καρθαγένης). Από την ημέρα της καταγγελίας έως και για τρεις μήνες δεν μπορεί να εκδοθεί στον πολίτη νέο ελληνικό διαβατήριο.

Έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου

Η έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επαναπατρισμού Έλληνα στη χώρα όπου αυτός έχει τη μόνιμη κατοικία του (Ελλάδα ή άλλη χώρα) και ο οποίος, για έκτακτο λόγο, βρίσκεται στην Βενεζουέλα  χωρίς διαβατήριο. Ένα προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο δεν εκδίδεται για να διευκολύνει το ταξίδι σε τρίτες χώρες (δηλαδή που δεν είναι η χώρα μόνιμης διαμονής) ούτε ως πρόχειρη λύση για ληγμένα διαβατήρια των οποίων δεν ζητήθηκε εγκαίρως η ανανέωσή τους. Η έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου πραγματοποιείται αποκλειστικά από το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας στη Βενεζουέλα και είναι απαραίτητη η παρουσία του ενδιαφερόμενου Έλληνα πολίτη, ο οποίος θα πρέπει να έχει έτοιμες 2 φωτογραφίες διαβατηρίου. Εφόσον έχει προηγηθεί κλοπή διαβατηρίου, θα πρέπει ο πολίτης να προσκομίσει επίσης την καταγγελία στην επιτόπια Αστυνομία.


Έκδοση διαβατηρίων

Η έκδοση/ανανέωση των ελληνικών διαβατηρίων πραγματοποιείται μόνο στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας Καράκας, μετά από ορισμό ραντεβού. Η ανανέωση διαβατηρίου επιτρέπεται, το νωρίτερο, το τελευταίο έτος ισχύος του διαβατηρίου που πρόκειται να αντικατασταθεί.

Πριν τον καθορισμό ημέρας για την κατάθεση αίτησης, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1. Ελληνική ταυτότητα νέου τύπου, δηλαδή γραμμένη στο ελληνικό και λατινικό αλφάβητο. Στην περίπτωση όπου ο πολίτης δεν διαθέτει ταυτότητα τέτοιου τύπου, θα πρέπει να δώσει τα κάτωθι στοιχεία στο Προξενικό Γραφείο  προκειμένου ζητήσουμε την αποστολή από την Ελλάδα νέου πιστοποιητικού γέννησής του: α)ονοματεπώνυμο, β)ημερομηνία γέννησης, γ)ελληνικό δήμο εγγραφής και δ)ονόματα δύο γονέων του. Το νέο πιστοποιητικό γέννησης συνήθως περιέρχεται στο Προξενικό Γραφείο σε 2-10 ημέρες από το σχετικό αίτημα.

2. Εάν ο αιτών είναι άνδρας, νεώτερος των 45 χρόνων, ο οποίος δεν έχει υπηρετήσει στον Ελληνικό Στρατό, απαιτείται ένα νέο πιστοποιητικό του ελληνικού στρατού που θα περιγράφει τη στρατολογική του κατάσταση. Το πιστοποιητικό αυτό, όπως και το πιστοποιητικό γέννησης (βλ. ανωτέρω) ζητείται από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία μέσω του Προξενικού Γραφείου Καράκας  (ή το  Άμισθο Προξενείο Μαρακαΐμπο, Μπογκοτά και Καρθαγένης). Καθώς η διαδικασία αυτή μπορεί να αργήσει, σας συμβουλεύουμε, εφόσον εμπίπτετε στην κατηγορία αυτή, να έρθετε σε επαφή μαζί μας εγκαίρως (σε ξεχωριστό κεφάλαιο μπορείτε να πληροφορηθείτε περισσότερο σχετικά με τα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης)

3. Το προς αντικατάσταση διαβατήριο, εάν πρόκειται για ανανέωση.

4. Εάν ο αιτών είναι ανήλικος, η σχετική αίτηση έκδοσης/ανανεώσης υπογράφεται υποχρεωτικά και από τους δύο γονείς του. Εάν ένας από τους δύο δεν μπορεί να παραστεί στο Προξενικό Γραφείο την ημέρα του ραντεβού, θα πρέπει να υπογράψει έντυπο εξουσιοδότησης προς τον άλλο γονέα και να επικυρώσει την υπογραφή του σε άλλο ελληνικό Προξενείο (στον τόπο κατοικίας του) ή στην επιτόπια  αστυνομία ή σε Συμβολαιογράφο. Η σχετική εξουσιοδότηση θα πρέπει να προσκομισθεί από τον άλλο γονέα την ημέρα της αίτησης καθώς θα υποβληθεί με την αίτηση του διαβατηρίου.

Εάν οι γονείς του ανήλικου είναι διαζευγμένοι, ο γονέας που έχει την επιμέλεια θα πρέπει να προσκομίσει τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου με την οποία του χορηγήθηκε η επιμέλεια. Η απόφαση πρέπει να φέρει την Επισημείωση της Χάγης.

Από τη στιγμή που τα ανωτέρω είναι διαθέσιμα, ο ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να μας ζητήσει τηλεφωνικά τον καθορισμό της ημερομηνίας ραντεβού προκειμένου υποβάλει την αίτηση του. Την ημέρα της αίτησης πρέπει να παρουσιάσει, την ελληνική του ταυτότητα, το ληγμένο του διαβατήριο και την εξουσιοδότηση ή δικαστική απόφαση της ανωτέρω παραγράφου 4 (εάν είναι αναγκαίο).

Οι φωτογραφίες για το διαβατήριο εκδίδονται βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών της Ελληνικής Αστυνομίας. Επισημαίνουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι ιδιαίτερα αυστηρή με τα χαρακτηριστικά των φωτογραφιών και υπάρχει κίνδυνος απόρριψης του διαβατηρίου εάν δεν τηρηθούν οι σχετικοί κανονισμοί.

Η έκδοση/ανανέωση του ελληνικού διαβατηρίου κοστίζει 84,40 ευρώ όταν ο αιτών είναι από 14 ετών και άνω και 73,60 ευρώ για τους νεώτερους των 14.

Η αίτηση για την έκδοση/ανανέωση διαβατηρίου μπορεί να υποβληθεί μόνο παρουσία του ενδιαφερομένου και όχι εξ αποστάσεως καθότι χρειάζεται ηλεκτρονική καταγραφή των δακτυλικών σας αποτυπωμάτων.

Από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την παραλαβή του νέου διαβατηρίου από το Προξενικό μας Γραφείο, περνούν περίπου δύο μήνες.

Η παραλαβή του νέου διαβατηρίου πραγματοποιείται είτε από τον ίδιο τον αιτούντα είτε από εξουσιοδοτημένο τρίτο άτομο. Το τελευταίο θα πρέπει να μας επιδείξει την ταυτότητά του και την έγγραφη εξουσιοδότηση του αιτούντα (Έντυπο εξουσιοδότησης προς συμπλήρωση)

Την ημέρα της παραλαβής ο αιτών ή ο εξουσιοδοτημένος πρέπει να μας παρουσιάσουν το διαβατήριο προς αντικατάσταση και τις αποδείξεις πληρωμής και υποβολής της αίτησης που θα έχουμε παραδώσει την ημέρα της αίτησης.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το Προξενικό Γραφείο οφείλει να επιστρέψει στον αιτούντα το παράβολο του διαβατηρίου εκτός από 5€ που αποτελούν έξοδα αποστολής.

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 18 Δεκέμβριος 2014
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση