Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Στρατολογικά

Εάν είστε Έλληνας, νεώτερος των 45 ετών που δεν έχει υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό, θα χρειαστεί να αποτανθείτε στο Ελληνικό Προξενείο της χώρας όπου διαμένετε με σκοπό τη στρατολογική σας τακτοποίηση. Το Προξενείο (Προξενικό Γραφείο Καράκας  ή Άμισθο Γενικό Προξενείο Μαρακαΐμπο, Μπογκοτά  και Καρθαγένης)    είναι υπεύθυνοι για την έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού ή βεβαίωση απλής διαμονής στο εξωτερικό προς χρήση από τη Στρατολογική Υπηρεσία στην οποία υπάγεστε.

Ένας Έλληνας πολίτης χαρακτηρίζεται ως «μόνιμος κάτοικος εξωτερικού» όταν έχει συμπληρώσει 7 αδιάλειπτα χρόνια εργασίας ή 11 αδιάλειπτα χρόνια διαμονής στο εξωτερικό (όχι υποχρεωτικά στην ίδια χώρα). Η απόδοση αυτού του χαρακτηρισμού έχει ως αποτέλεσμα την αναβολή της στρατιωτικής του θητείας και αποδίδεται από το Ελληνικό Προξενείο όπου αυτός κατοικεί βάσει δικαιολογητικών που θα του προσκομίσει. Συγκεκριμένα, ανάλογα με την αποδεδειγμένη διάρκεια εργασίας ή διαμονής (βλ. ανωτέρω), το Προξενείο θα εκδώσει ή πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου ή απλή βεβαίωση διαμονής στο εξωτερικό (για όσους δεν συμπληρώνουν τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα). Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση θα σταλούν από το Προξενείο στην αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία η οποία, με τη σειρά της, θα απαντήσει εγγράφως περί απόφασης αναβολής της στρατιωτικής θητείας για το συγκεκριμένο μόνιμο κάτοικο εξωτερικού ή περί στρατολογικής τακτοποίησης του διαμένοντος στο εξωτερικό.

Κάθε φορά που Έλληνας πολίτης, με υποχρέωση κατάταξης, ζητά την έκδοση/ανανέωση ελληνικού διαβατηρίου πρέπει να υποβάλει νέο (εκδοθέν, δηλαδή, το τελευταίο εξάμηνο) έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας το οποίο θα προσδιορίζει τη στρατολογική του κατάσταση. Γι’ αυτό το λόγο, θα πρέπει να επικοινωνείτε εγκαίρως με την Προξενική Αρχή στην οποία υπάγεστε προκειμένου ξεκινήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παραπάνω παράγραφο. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική αίτηση. Βάσει των στοιχείων που θα αναγράψετε, η Προξενική Αρχή θα συγκεκριμενοποιήσει τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν για να αποδείξετε τη χρονική περίοδο εργασίας/διαμονής σας στο εξωτερικό. Τέτοια δικαιολογητικά μπορεί να είναι συμβόλαια εργασίας, βεβαιώσεις σπουδών, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (informe de vida laboral), πιστοποιητικό ελληνικής Προξενικής Αρχής σε χώρα όπου μένατε στο παρελθόν κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατιωτική θητεία, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.stratologia.gr. του Ελληνικού Στρατού.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 26 Νοέμβριος 2014
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση