Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Πληρεξούσια

Εάν Έλληνας πολίτης επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο άτομο με πληρεξούσιο (ή υπήκοος τρίτης χώρας επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει Έλληνα), μπορεί να απευθυνθεί στην Ελληνική Προξενική Αρχή για τη σύναψή του.

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει, πρώτον, να αποσταλεί στο Προξενείο, ηλεκτρονικά (σε αρχείο Word) και στα ελληνικά, το κείμενο του πληρεξουσίου. Τα στοιχεία του εντολέα και του εντολοδόχου στο κείμενο οφείλουν να είναι διασταυρωμένα (δηλαδή το όνομα, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, ο αριθμός ΔΑΤ ή του διαβατηρίου, η ημερομηνία λήξης του τελευταίου, η διεύθυνση κατοικίας και το ΑΦΜ εάν το πληρεξούσιο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην Εφορία). Η κατάρτιση του βασικού τμήματος του κειμένου (δηλαδή αυτό που αφορά την εντολή) προϋποθέτει ειδικές νομικές γνώσεις γι’ αυτό και το τμήμα αυτό θα πρέπει, όταν υποβάλλεται στο Προξενείο ηλεκτρονικά, να έχει ήδη επιβεβαιωθεί από το δικηγόρο ή το συμβολαιογράφο σας.

Αφής το Προξενείο προετοιμάσει προς υπογραφή το κείμενο του πληρεξουσίου, θα επικοινωνήσει με τον εντολέα ώστε να ορισθεί ραντεβού για την υπογραφή του. Την ημέρα του ραντεβού ο εντολέας θα πρέπει να παρουσιάσει το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας  ή το διαβατήριο που αναγράφεται στο κείμενο του πληρεξουσίου. Εάν ο εντολέας δεν μπορεί να διαβάσει ελληνικά, οφείλει να συνοδεύεται από μεταφραστή της εμπιστοσύνης του. Ο τελευταίος θα επιδείξει επίσης το ΔΑΤ ή το διαβατήριό του και θα υπογράψει το πληρεξούσιο μαζί με τον εντολέα και τον Πρόξενο.

Το πρωτότυπο του πληρεξουσίου φυλάσσεται στο αρχείο του Προξενείου. Στον εντολέα διατίθεται ακριβές αντίγραφο.

Συμβουλευτείτε την προξενική διατίμηση.

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 18 Δεκέμβριος 2014
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση