Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018
greek russian
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ποινή που επιβάλλεται σε Έλληνες υπηκόους που διαμένουν στη Ρωσία με άδεια παραμονής, σε περίπτωση παράβασης νόμου ή διοικητικού κανονισμού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ) Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μόσχα υπενθυμίζει ότι συνεργάζεται μόνον με τα Κέντρα Θεωρήσεων, που λειτουργούν επίσημα υπό την VFS Global. Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων, ώστε να μη προσφεύγουν στις υπηρεσίες οιωνδήποτε άλλων γραφείων, που παρουσιάζονται ως κέντρα θεωρήσεων και ισχυρίζονται ψευδώς ότι συνεργάζονται με το Γενικό Προξενείο. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά επίσημα κέντρα θεωρήσεων και διαπιστευμένα ταξιδιωτικά γραφεία, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες α) του Γενικού Προξενείου www.mfa.gr/russia και β) του εξωτερικού παρόχου, greecevac-ru.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης κλητήρα στην Ελληνική Πρεσβεία Μόσχας Σ.Ο.Χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης ειδικού επιστημονικού συνεργάτη στο τμήμα Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας Μόσχας

Διαβατήρια

Η εξυπηρέτηση των Πολιτών θα γίνεται κατόπιν ορισμού προγραμματισμένης συνάντησης

Τηλέφωνα επικοινωνίας: ( 495) 539 -38-48, 539-38-49

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι για έκδοση ή ανανέωση του Ελληνικού Διαβατηρίου τους πρέπει να ορίσουν προγραμματισμένη συνάντηση πριν έλθουν στο Γενικό Προξενείο για την διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Κατόπιν εφαρμογής του νόμου 3103/2003, από 1.1.2006 εκδίδονται νέα διαβατήρια υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας αποκλειστικά από την Ελληνική Αστυνομία. Τα παλαιού τύπου διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από τις Νομαρχίες και τις Προξενικές Αρχές έπαυσαν να ισχύουν μετά την 31.12.2006 ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης τους. Από 1.1.2007 ισχύουν μόνον τα νέα διαβατήρια, που έχουν εκδοθεί από την Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η έκδοση των νέου τύπου βιομετρικών διαβατηρίων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ΠΔ 25/2004, την ΚΥΑ 3021/22.10.2005 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτών.
Η αρμοδιότητα των Προξενικών Αρχών περιορίζεται σε:

 • Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών
 • Ασφαλή προώθησή τους προς την Ελληνική Αστυνομία
 • Παραλαβή των διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία
 • Επίδοση των διαβατηρίων στους δικαιούχους

Επισημαίνεται ότι ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης ως άνω διαδικασίας δεν μπορεί να προκαθορισθεί.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την υποβολή αίτησης στις Προξενικές Αρχές απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος.

Τα δικαιολογητικά για τους ανήλικους υποβάλουν οι γονείς ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα παρουσία και του ανηλίκου.  Εάν παρίσταται ο ένας γονέας απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από αρμόδιες έμμισθες ή άμισθες ελληνικές Προξενικές Αρχές στη χώρα όπου βρίσκεται και επικυρωμένη ταυτότητα.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

1. Αίτηση (συμπληρώνεται στο Γενικό Προξενείο)

2. Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον υπάρχει).  Το διαβατήριο επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε προσκομίζεται προς ακύρωση.

3. Δύο (2) πρόσφατες (τελευταίου μήνα) έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφίες, συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών σε ανοιχτόχρωμο φόντο, και το πρόσωπο να κοιτάει  απευθείας τον φακό.  Επισημαίνουμε ότι εάν οι φωτογραφίες δεν πληρούν τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές η αίτηση απορρίπτεται από της Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα. ФОТО АРТ ЦЕНТР, http://enter-photo.ru

1. Варшавское шоссе, д. 158, корп. 2, (Μετρό Аннино) 8(916)0050584 (Δευτέρα-Πέμπτη 09:00-20:00, Παρασκευή 09:00-19:00, Σάββατο-Κυριακή 11:00-18:00),

2. Ул. Братиславская, д. 14 ТЦ "Волна", 1ος όροφος, (Μετρό Братиславская), 8(916)0050774 (Δευτέρα-Πέμπτη 09:00-20:00, Παρασκευή-Κυριακή 10:00-21:00).

4. Δελτίο Ταυτότητας (ΔΑΤ) νέου τύπου ή Πρωτότυπο πιστοποιητικό Δημοτολογίου (τελευταίου εξαμήνου) ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρωτότυπο πιστοποιητικό, το Γενικό Προξενείο προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση, εφ' όσον ζητηθεί.

5. Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στο Γενικό Προξενείο) όπου ο αιτών αναφέρει:

 • Εάν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για συγκεκριμένα αδικήματα που αφορούν την έκδοση, χρήση, απώλεια ή την κλοπή διαβατηρίου
 • Εάν εκκρεμούν σε βάρος του ποινικές διώξεις ή έχει παραπεμφθεί  σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα
 • Εάν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης
 • Εάν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από την χώρα
 • Επιπλέον εάν ο αιτών είναι κάτοχος παλαιού τύπου διαβατηρίου σε ισχύ.

6. (Μόνο για τους άρρενες 19-45 ετών) Για όσους τελούν υπό αναβολή στρατεύσεως απαιτείται προσκόμιση Πιστοποιητικού Τύπου Β΄.

Για τους ανυπότακτους εξωτερικού πρωτότυπη βεβαίωση του στρατολογικού τους γραφείου στην Ελλάδα, η οποία θα πιστοποιεί την εν λόγω ανυποταξία.

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα, δηλαδή όχι παλαιότερα των 6 μηνών.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

1. Αίτηση (συμπληρώνεται στο Γενικό Προξενείο από τους γονείς ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα).

2. Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον υπάρχει). Το διαβατήριο αυτό επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε προσκομίζεται προς ακύρωση.

3. Πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών (βλ. παραπάνω). Επισημαίνεται ότι εάν η φωτογραφία δεν πληροί τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές η αίτηση απορρίπτεται από την Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

4. Δελτίο Ταυτότητας (νέου τύπου) για ανηλίκους άνω των 12 ετών.  Εάν ο αιτών/η αιτούσα δεν διαθέτει ελληνικό δελτίο ταυτότητας, υποβάλλει πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του σε ελληνικό δημοτολόγιο (τελευταίου εξαμήνου).

5. (Μόνον για τους ανήλικους άνω των 13 ετών) Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στο Γενικό Προξενείο) όπου αναφέρεται:

- Εάν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για συγκεκριμένα αδικήματα που αφορούν την έκδοση, χρήση, απώλεια ή την κλοπή διαβατηρίου.
- Εάν εκκρεμούν σε βάρος του ποινικές διώξεις ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα   παραπάνω αδικήματα.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ


Προκειμένου περί προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται επιπλέον και η αυτοπρόσωπη παρουσία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη και υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο  σχετικής απόφασης.

Επειδή το Γενικό Προξενείο έχει γίνει αποδέκτης διαμαρτυριών σχετικά με την αναγραφή των Ονοματεπωνύμων με λατινικούς χαρακτήρες στα νέα βιομετρικά διαβατήρια, σας ενημερώνουμε ότι κατά την ισχύουσα νομοθεσία, η αναγραφή των ονομάτων γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 (ISO 843). Κάντε κλικ ΕΔΩ http://www.passport.gov.gr/elot-743.html για να δείτε πως αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες στο νέο σας διαβατήριο.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (εργάσιμες ημέρες 10.30-13.00)

Τα διαβατήρια παραλαμβάνονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα, τον επίτροπο, το δικαστικό συμπαραστάτη ή τέλος και από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο (το οποίο θα φέρει ταυτότητα ή διαβατήριο).

Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόδειξης κατάθεσης δικαιολογητικών καθώς και το παλαιό διαβατήριο προς ακύρωση.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΛΑΣ, τα εκδοθέντα διαβατήρια παραμένουν στο Γενικό Προξενείο για 6 μήνες μετά την έκδοσή τους. Εάν μέσα σε αυτό το διάστημα δεν παραληφθούν από τον κάτοχό τους, επιστρέφονται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γενικό Προξενείο (εργάσιμες ημέρες 9.00-17.00).

ΚΛΟΠΗ- ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου στη Ρωσία, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αμέσως δήλωση στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση την οποία προσκομίζει στο Γενικό Προξενείο όπου υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 για τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου (εργάσιμες ημέρες 10.30-13.00).

Το Γενικό Προξενείο διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση νέας δήλωσης για απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου εντός πενταετίας, η έρευνα μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα έτος ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης. Όσο διαρκεί η έρευνα για τη διακρίβωση των συνθηκών της κλοπής ή της απώλειας δεν χορηγείται νέο διαβατήριο στον αιτούντα. Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής δεν είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης διαβατηρίου προτού παρέλθουν 90 ημέρες από την ημερομηνία δήλωσης της κλοπής/απώλειας στο Γενικό Προξενείο.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΛΗΓΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Ταξιδιωτικό έγγραφο εκδίδεται από το Γενικό Προξενείο σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής Διαβατηρίου για επιστροφή στην Ελλάδα. Για την έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου (emergency travel document) απαιτούνται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (υποβάλλεται ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΑ στο Γενικό Προξενείο από τον αιτούντα) – ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ.
 • Αριθμός κράτησης θέσεως  ή αντίγραφο εισιτηρίου.
 • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (εάν έχει χαθεί ή κλαπεί το διαβατήριό σας)  που να  έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιουνίου 1960 ή πιστοποιητικό εγγραφής σε δημοτολόγιο.
 • Βεβαίωση ρωσικής αστυνομικής αρχής ότι κατατέθηκε δήλωση απώλειας διαβατηρίου ή ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 για τον τόπο , τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου ή ταυτότητας.

Το Γενικό Προξενείο μπορεί να αναζητήσει αυτεπάγγελτα το εν λόγω πιστοποιητικό, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (βλ. παραπάνω).

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα χορηγούνται ατελώς, το νωρίτερο 48 ώρες πριν το ταξίδι σας.

Σας πληροφορούμε ότι γίνονται δεκτά ΜΟΝΟ μετρητά, σε ρούβλια.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 02 Αύγουστος 2017

FacebookTwitterInstagramVK

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

VIS

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0