Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
greek russian
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ποινή που επιβάλλεται σε Έλληνες υπηκόους που διαμένουν στη Ρωσία με άδεια παραμονής, σε περίπτωση παράβασης νόμου ή διοικητικού κανονισμού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ) Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μόσχα υπενθυμίζει ότι συνεργάζεται μόνον με τα Κέντρα Θεωρήσεων, που λειτουργούν επίσημα υπό την VFS Global. Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων, ώστε να μη προσφεύγουν στις υπηρεσίες οιωνδήποτε άλλων γραφείων, που παρουσιάζονται ως κέντρα θεωρήσεων και ισχυρίζονται ψευδώς ότι συνεργάζονται με το Γενικό Προξενείο. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά επίσημα κέντρα θεωρήσεων και διαπιστευμένα ταξιδιωτικά γραφεία, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες α) του Γενικού Προξενείου www.mfa.gr/russia και β) του εξωτερικού παρόχου, greecevac-ru.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης κλητήρα στην Ελληνική Πρεσβεία Μόσχας Σ.Ο.Χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης ειδικού επιστημονικού συνεργάτη στο τμήμα Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας Μόσχας

Στρατολογικά

Η εξυπηρέτηση των Πολιτών θα γίνεται κατόπιν ορισμού προγραμματισμένης συνάντησης

Τηλέφωνα επικοινωνίας: ( 495) 539-38-48, 539-38-49

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

1. Βασική αρμοδιότητα των προξενικών Αρχών ως προς τα στρατολογικά ζητήματα είναι η πιστοποίηση της ιδιότητας του Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού των αρρένων Ελλήνων πολιτών που κατοικούν εντός της προξενικής τους περιφέρειας, είτε προκειμένου να λάβουν αναβολή στράτευσης αορίστου χρόνου, είτε προκειμένου να υπηρετήσουν τη μειωμένη θητεία, η οποία προβλέπεται για τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού.

2. Με τον νόμο 3421/2005, που άρχισε να εφαρμόζεται από την 1.1.2006 επήλθαν, μεταξύ άλλων, μεταβολές  σε σχέση με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς όσον αφορά στους μονίμους κατοίκους εξωτερικού, τόσο για τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις ευεργετικές διατάξεις,  όσο και για την διάρκεια της θητείας τους.
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

3. Σύμφωνα με τον νόμο 3421 του 2005 / άρθρο 25, μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για στρατολογικές υποθέσεις θεωρούνται:

α. Όσοι ενήλικοι έχουν γεννηθεί και διαμένουν μόνιμα και συνεχόμενα στο Εξωτερικό μέχρι και σήμερα ή

β. Όσοι έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση για ένδεκα (11) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη σε μία ή περισσότερες χώρες του εξωτερικού  ή

γ. Όσοι έχουν βιοποριστική εγκατάσταση (δηλαδή ζουν και εργάζονται, όντας ασφαλισμένοι κανονικά) στο εξωτερικό για επτά (7) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μια ή περισσότερες χώρες.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τόσο ο ενδιαφερόμενος από την ενηλικίωσή του και μετά, όσο και οι γονείς του μέχρι την ενηλικίωσή του, δεν θα πρέπει να υπήρξαν λειτουργοί ή έμμισθοι υπάλληλοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί ή μισθωτοί, που απασχολούνταν στο ελληνικό δημόσιο και στα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

4. H ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού είναι μεταβλητή και μπορεί να απωλεσθεί. Οι προϋποθέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής θα πρέπει να πληρούνται και να αποδεικνύονται σε κάθε δεδομένη στιγμή. Π.χ., ένας στρατεύσιμος που σε ηλικία 20 ετών είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού μπορεί στα 25 χρόνια του να έχει χάσει την ιδιότητα αυτή, αν, π.χ. στο μεταξύ παρέμεινε στην Ελλάδα για χρονική περίοδο πέραν των έξι μηνών κατά το ίδιο έτος. Απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται επίσης με τυχούσα απέλασή του στην Ελλάδα.

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

5. Οι μόνιμοι κάτοικοι Εξωτερικού δικαιούνται αναβολής της κατάταξής τους στις Ένοπλες δυνάμεις η οποία είναι αόριστης διάρκειας και διακόπτεται, είτε με αίτησή τους, είτε με την απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Εφόσον το επιθυμούν, μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης και η  διάρκεια της θητείας τους προσδιορίζεται ως εξής:

α. Όσοι γεννήθηκαν και διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό (ανωτέρω περίπτωση3α) εκπληρώνουν τρίμηνη θητεία.

β. Οι λοιποί μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού (ανωτέρω περιπτώσεις 3β&3γ) είναι υπόχρεοι εξάμηνης θητείας.

6. Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν ενόπλως στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τουλάχιστον 45 ημερών. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για εξαγορά κάθε μήνα έχει οριστεί σε 810 Ευρώ.

7. Όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του αρθρ. 25/Ν. 3421/2005(αναβολή κατάταξης μονίμων κατοίκων εξωτερικού) εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας με παραγραφή, αίρονται οι ποινικές συνέπειες και οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

8. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του προαναφερόμενου νόμου, ως Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού μπορούν να χαρακτηρισθούν όσοι εντάσσονται σε  μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες και έχουν εφοδιασθεί με πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού που εκδίδεται από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές (στην περιφέρεια των οποίων ο ενδιαφερόμενος έχει την τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του), μετά την 1η Ιανουαρίου που ο υπόχρεος προς στράτευση διανύει το 19ο έτος της ηλικίας του (έτος γέννησης +18).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΣΩΝ  ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥΣ (3ΜΗΝΗ ΘΗΤΕΙΑ)

1.  Αίτηση προς Ελληνική Προξενική Αρχή (δίδεται στο Γενικό Προξενείο).

2.  Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα ή πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο, σε οποία εμφαίνεται εγγραφή σε Μητρώα Αρρένων (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

3. Κλήση για κατάταξη από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο

4. Βεβαιώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (απολυτήριο και πτυχία),

5. Βιβλιάριο εργασίας και βεβαίωση εργασίας (εφόσον εργάζεται).Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ως αποδείξεις εργασίας εκλαμβάνονται τα ακόλουθα: σύσταση εταιρείας, επιστολή του λογιστή, δήλωση εισοδήματος στην εφορία

6. Ρωσικό εξωτερικό διαβατήριο (παλαιά και νέο).

7. Ρωσικό εσωτερικό διαβατήριο.

8. Παιδικό βιβλιάριο υγείας (πρώτα 7 χρόνια)

Επισημαίνεται ότι για το χρονικό διάστημα που ο ενδιαφερόμενος ήταν ανήλικος, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι και οι δύο γονείς του ή ο γονέας που ασκούσε τη γονική μέριμνα κατοικούσε στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, εκτός από βεβαιώσεις σχολείων, υποβάλλονται απαραίτητα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αφορούν στους γονείς π.χ. βιβλιάριο εργασίας, παλιά ρωσικά εξωτερικά διαβατήρια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής ενηλίκων στην Ελλάδα που εγγράφονται για φοίτηση σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, υπολογίζεται ως χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού ογδόου έτους της ηλικίας τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΣΩΝ  ΕΧΟΥΝ 11 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ  ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ 6ΜΗΝΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ)

1.  Αίτηση προς Ελληνική Προξενική Αρχή (δίδεται στο Γενικό Προξενείο).

2.  Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα ή πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο, σε οποία εμφαίνεται εγγραφή σε Μητρώα Αρρένων (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

3. Κλήση για κατάταξη από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο

4. Βεβαιώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (απολυτήριο και πτυχία),

5. Βιβλιάριο εργασίας και βεβαίωση εργασίας (εφόσον εργάζεται).Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ως αποδείξεις εργασίας εκλαμβάνονται τα ακόλουθα: σύσταση εταιρείας, επιστολή του λογιστή, δήλωση εισοδήματος στην εφορία

6. Ρωσικό εξωτερικό διαβατήριό (παλαιά και νέο).

7. Ρωσικό εσωτερικό διαβατήριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ότι για το χρονικό διάστημα που ο ενδιαφερόμενος ήταν ανήλικος, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι και οι δύο γονείς του ή ο γονέας που ασκούσε τη γονική μέριμνα κατοικούσε στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, εκτός από βεβαιώσεις σχολείων, υποβάλλονται απαραίτητα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αφορούν στους γονείς π.χ. βιβλιάριο εργασίας, παλιά ρωσικά εξωτερικά διαβατήρια

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΣΩΝ  ΕΧΟΥΝ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (6ΜΗΝΗ ΘΗΤΕΙΑ)

1.  Αίτηση προς Ελληνική Προξενική Αρχή (δίδεται στο Γενικό Προξενείο).

2.  Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα ή πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο, σε οποία εμφαίνεται εγγραφή σε Μητρώα Αρρένων (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

3. Κλήση για κατάταξη από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο

4. Βιβλιάριο εργασίας και βεβαίωση εργασίας (εφόσον εργάζεται).Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ως αποδείξεις εργασίας εκλαμβάνονται τα ακόλουθα: σύσταση εταιρείας, επιστολή του λογιστή, δήλωση εισοδήματος στην εφορία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οι ενδιαφερόμενοι διέμειναν και σε χώρες πλην της Ρωσίας, οφείλουν να προσκομίσουν για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα πιστοποιητικά των αρμοδίων κατά τόπον Ελληνικών Προξενικών Αρχών.

Αν έχετε πάρει αναβολή ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και θέλετε να την διακόψετε, πρέπει να κάνετε αίτηση διακοπής της αναβολής και να ζητήσετε να σας εκδώσουμε νέο Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Έτσι, θα υπηρετήσετε τη θητεία σας με την επόμενη σειρά κατάταξης (ΕΣΣΟ). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διακοπή της αναβολής Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού  και την  εκ νέου έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου είναι τα προαναφερόμενα, από την ημερομηνία της εκδόσεως του παλαιού Πιστοποιητικού μέχρι και σήμερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής για οποιοδήποτε λόγο στην Ελλάδα, δεν υπολογίζεται για την απόκτηση της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού.

Για την έκδοση πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού χρειάζεται προγραμματισμένη συνάντηση του ενδιαφερόμενου. Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία.

Καθώς μαζί με την αίτησή στο Γενικό Προξενείο κρατούνται ως συνοδευτικά και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2013

FacebookTwitterInstagramVK

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

VIS

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0