Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018
greek serbian
Αρχική arrow Σπουδές στην Ελλάδα arrow Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις arrow Προκήρυξη Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ανάπτυξη διεργασιών για αξιοποίηση του CO2

Προκήρυξη Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ανάπτυξη διεργασιών για αξιοποίηση του CO2

Δευτέρα, 13 Ιούνιος 2016

1. Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί υποψήφιους που ενδιαφέρονται για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στην ερευνητική περιοχή της ανάπτυξης διεργασιών για την αξιοποίηση και μετατροπή του CO2 να καταθέσουν σχετική αίτηση.

2. Στη Σχολή γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο, που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος αντιστοιχεί στο αντικείμενο και την ποιότητα σπουδών της Σχολής.

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας:

  • Αίτηση στην οποία προσδιορίζεται το προτεινόμενο αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής που θα εκπονηθεί
  • Φωτοαντίγραφο πτυχίου και Μ.Δ.Ε. (Master's). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει Μ.Δ.Ε. κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος εφόσον επιλεγεί θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης του Μ.Δ.Ε. κατά την έναρξη των σπουδών διδακτορικού
  • Οι υποψήφιοι των οποίων οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι απόφοιτοι προγραμμάτων σπουδών Ιδρυμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα εγγεγραμμένων Ιδρυμάτων UK NARIC (https://www.naric.org.uk/naric)
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου
  • Ερευνητική πρόταση που να σκιαγραφεί τους λόγους εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1)
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών άλλου Τμήματος

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος θα εξετάσει το ενδεχόμενο χορήγησης ανταποδοτικής υποτροφίας στις περιπτώσεις ακαδημαϊκής αριστείας και υπό την προϋπόθεση ότι δικαιολογείται από το δηλωθέν ατομικό εισόδημα του/ης υποψηφίου/ας. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για πλήρη φοίτηση στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας, 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310 807501, e-mail ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Σχολής (http://www.tech.ihu.edu.gr)

Η Ελληνική Πρεσβεία Βελιγραδίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Facebook
FlickrYouTubePinterest
TwitterRSSGoogle+Foursquare

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Eλληνικές εισαγωγές

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση