Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018
greek english

Εξουσιοδoτήσεις

Προκειμένου να εξουσιοδοτήσει κανείς άλλο πρόσωπο να τελέσει πράξη ή να προβεί σε κάποια διοικητική ενέργεια για λογαριασμό της/του, οφείλει να έχει συνείδηση των πράξεών της/του και να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της/του.
Για τη σύνταξη εξουσιοδότησης απαιτούνται:

1. Αίτηση (συντάσσεται στο Προξενικό Γραφείο).

2. Η αυτοπρόσωπη παρουσία της/του ενδιαφερόμενης/νου στο Προξενικό Γραφείο και η προσκόμιση επίσημων έγκυρων πρωτότυπων εγγράφων που αποδεικνύουν την ταυτότητά της/του (όπως ελληνική ή σουηδική αστυνομική ταυτότητα, ελληνικό ή σουηδικό διαβατήριο). Ο αλλοδαπός υπήκοος τρίτης χώρας (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), πρέπει να προσκομίσει το διαβατήριό του.

Έγγραφα όπως: πιστωτικές κάρτες ή ταυτότητες έκδοσης τραπεζών ή διπλώματα αδείας οδήγησης δεν αποτελούν ταυτοποιητικά έγγραφα. Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή από τα αντίστοιχα έγγραφα, αν ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά, γίνονται δεκτά βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου, η οποία και διατυπώνεται σε προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις έντυπο. Ίδια δήλωση υποβάλλεται και όταν τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας για την οικογενειακή κατάσταση, τη διεύθυνση κατοικίας και το επάγγελμα έχουν μεταβληθεί.

3. Το κείμενο της εξουσιοδότησης μπορεί είτε να συνταχθεί στο Προξενικό Γραφείο είτε να έχει ετοιμαστεί προηγουμένως από τον αιτούντα (θα είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, κατά βάση, και  θα περιέχει την πλήρη δήλωση της βούλησής του που δεν θα αντίκειται στο νόμο και τα χρηστά ήθη).
Η αίτηση για βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής «εν λευκώ», δηλαδή σε λευκό χαρτί στο οποίο δεν έχει συμπληρωθεί το περιεχόμενο της δήλωσης ή βεβαίωσης της/του ενδιαφερόμενης/νου, δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί.  Ειδικά, η παράλειψη προσδιορισμού στο κείμενο εξουσιοδότησης του εξουσιοδοτούμενου προσώπου καθιστά ελλιπή και κατ’ ουσία άνευ περιεχόμενου τη  δήλωση της/του εξουσιοδοτούσας/ντος και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα, δεδομένου ότι η ατελής δήλωση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της/του εξουσιοδοτούσας/τούντος, τις Αρχές  των συναλλαγών και την ασφάλεια δικαίου.

4. Το αιτούμενο πρόσωπο  πρέπει να υπογράψει το έγγραφο της εξουσιοδότησης ενώπιον της αρμόδιας Προξενικής υπαλλήλου, η οποία στη συνέχεια θα επικυρώσει το γνήσιο της υπογραφής. Επειδή η πράξη της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής είναι αυτοτελής και δεν προσδίδεται με αυτή εγκυρότητα στην ακρίβεια του κειμένου, αλλά μόνο στην υπογραφή του προσώπου, η αρμόδια υπάλληλος υποχρεούται να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής χωρίς να εξετάσει περαιτέρω αν η εξουσιοδότηση θα γίνει αποδεκτή από το φορέα στον οποίο πρόκειται να κατατεθεί, βάσει των εσωτερικών του κανονισμών (π.χ. η προξενική υπάλληλος  υποχρεούται να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής σε εξουσιοδότηση που πρόκειται να κατατεθεί σε κατάστημα τραπέζης για την ανάληψη χρημάτων ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού και της αποδοχής της ή μη από την τράπεζα).

5. Θα πρέπει να γνωρίζετε πλήρως τα στοιχεία του προσώπου στο οποίο παραχωρείτε την εξουσιοδότηση  (π.χ. πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας  και αριθμό ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας, εφ’ όσον υπάρχει).

6. Για τα προξενικά τέλη παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον κατάλογο προξενικής διατίμησης.

Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0