Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
greek english
Ανακοίνωση Η Ελληνική Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Προξενικό Γραφείο θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021, λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Announcement: Announcement regarding arrivals from foreign countries to Greece

Μετοικεσίες

Πιστοποιητικά Μετοικεσίας

Τα φυσικά πρόσωπα (αλλοδαποί υπήκοοι άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έλληνες ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων) που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό και τη μεταφέρουν στην Ελλάδα, για να εγκατασταθούν μόνιμα, μπορούν να εισάγουν με τις προβλεπόμενες απαλλαγές τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο κ.λ.π).

Συνήθης κατοικία είναι ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών.

Το δικαίωμα μετοικεσίας θεμελιώνεται βάσει των αποδεικτικών διαμονής/εργασίας του ιδίου ή της οικογένειάς του για τα δύο τελευταία έτη πριν από την εγκατάστασή του στην Ελλάδα:

Δικαιολογητικά:

• Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνεται στο  Προξενικό Γραφείο)

• Διαβατήριο ή ταυτότητα

• Φορολογική ενημερότητα (employment history HMRC) ή εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας (P60) τουλάχιστον 2 ετών πριν από την εγκατάσταση στην Ελλάδα και πιστοποιητικό διακοπής εργασίας (P45).

• Mισθολογικές καταστάσεις (payslips, τουλάχιστον ανά τρίμηνο κατά έτος) ή μηνιαία αναλυτική κίνηση τραπεζικών λογαριασμών (τουλάχιστον ανά τρίμηνο κατά έτος) 2 τελευταίων ετών.

• Λογαριασμοί δημοτικών οργανισμών (counciltax) ή λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφελείας (utilitybills, τουλάχιστον ανά τρίμηνο κατά έτος) 2 τελευταίων ετών, σε περίπτωση που περιλαμβάνονται στο ενοικιαστήριο συμβόλαιο προσκόμιση του μισθωτηρίου.

• Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ως αποδείξεις εργασίας εκλαμβάνονται τα ακόλουθα: σύσταση εταιρείας, φορολογική ενημερότητα ή εκκαθαριστικό εφορίας.
Άλλα στοιχεία από τα οποία αθροιστικά προκύπτουν στενοί δεσμοί με το τόπο αυτό ανάλογα με την περίπτωση.

Όλα τα προσωπικά είδη (οικοσκευή, μέσα μεταφοράς, λοιπά είδη), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκτελωνίζονται μία φορά όλα μαζί ή και τμηματικά, πριν από την παρέλευση 12μηνης προθεσμίας από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μετοικεσίας.

Δηλαδή, πρέπει να προσκομίζονται στο τελωνείο για τελωνισμό, το αργότερο μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μετοικεσίας.

Εφόσον μεταφέρεται επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα, σκάφος αναψυχής ή ιδιωτικό αεροπλάνο απαιτείται πλήρης και αποκλειστική κυριότητα του μέσου μεταφοράς για έξι τουλάχιστον μήνες πριν την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας και ζητούνται επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

• Άδεια κυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς από την αρμόδια βρετανική αρχή (DVLA κ.λ.π.) για έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν την έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας στο όνομα του δικαιούχου
• Δίπλωμα οδήγησης εν ισχύ για το ανωτέρω χρονικό διάστημα
•Τιμολόγιο αγοράς
•Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Όλα τα προσωπικά είδη (οικοσκευή, μέσα μεταφοράς, λοιπά είδη), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκτελωνίζονται μία φορά όλα μαζί ή και τμηματικά, πριν από την παρέλευση 12μηνης προθεσμίας από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μετοικεσίας. Δηλαδή, πρέπει να προσκομίζονται στο τελωνείο για τελωνισμό, το αργότερο μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μετοικεσίας.

Ειδικότερα τα μέσα μεταφοράς θα πρέπει εντός μηνός από την είσοδό τους στην Ελλάδα, να προσκομίζονται στο Τελωνείο για τελωνισμό, με την προϋπόθεση, ότι το διάστημα αυτό δεν ξεπερνά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού μετοικεσίας (12 μήνες από την έκδοσή του).

Επισημαίνεται ότι τα αυτοκίνητα τρίτων χωρών, εάν δεν πληρούν την εκάστοτε τελευταία κοινοτική οδηγία, όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων και καυσαερίων, ή είναι συμβατικής τεχνολογίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα ταξινόμησής τους από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την παραπάνω υπηρεσία (τηλ. 210-6508438).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Κατά το ραντεβού, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να προσκομίσει δύο σειρές φωτοαντιγράφων των ως άνω απαραίτητων δικαιολογητικών.


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις Τελωνειακές Περιφέρειες και τη 18η Διεύθυνση Τελωνειακών Οικονομικών Συστημάτων, στα παρακάτω τηλέφωνα:

Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής              (+30) 210-4511389
Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης     (+30) 2310-531220
Τελωνειακή Περιφέρεια Πατρών              (+30) 2610-339870
Τελωνειακή Περιφέρεια Καβάλας             (+30) 2510-836919
Τελωνειακή Περιφέρεια Βόλου                (+30) 24210-39186
Τελωνειακή Περιφέρεια Δωδεκανήσου          (+30) 22410-29291
Τελωνειακή Περιφέρεια Κέρκυρας             (+30) 26610-39392
Τελωνειακή Περιφέρεια Ηρακλείου            (+30) 2810-302616
Τελωνειακή Περιφέρεια Λέσβου               (+30) 22510-28311
Τελωνειακή Περιφέρεια Σύρου                (+30) 22810-85132

18η Δ/νση Τελωνειακών Οικονομικών Συστημάτων:
α) Τμήμα Δασμολογικών Απαλλαγών και Εξαιρέσεων
(+30) 210 6987502-503-504-505

β) Τμήμα Προσωρινής Εισαγωγής και Μετοικούντων προσώπων
(+30) 210 6987498-499-500-501

γ) Τμήμα Γ
(+30) 210 6987508-5-9-514

Η αίτηση για το πιστοποιητικό μετοικεσίας μπορεί να υποβληθεί και στην Ελλάδα στην Ε3 Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών   (Ακαδημίας 1, 10671 Αθήνα), τηλ. 0030210 3682631/e-mail: e03@mfa.grκαι στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Αγ. Δημητρίου, Διοικητήριο, 54123 Θεσσαλονίκη), τηλ. 0030 2310270092/e-mail: ydis@mfa.gr